19
Mɨ²ja̱³ gá⁴jeé⁴ Pilato ja̱³ gá⁴jéy⁴ Jesús, duh³ gá⁴taáh⁴ ta² hí⁴bay⁴². Ba² cá⁴dah²vó² diáh⁴ soldados ja̱³ ca̱a̱³ lɨh³ ná¹ta̱á̱² duh³ cá⁴dah²ta̱á̱h⁴ dxɨ² Jesús ja̱³ dxa² corona, baáy⁴ cá⁴dah²bi³chíh³ ca̱a̱³ mɨh³ hi³ yu̱ú̱³ lieyh³ liáh³xɨ³ hi³ ga³cɨh³² ja̱y³ rey. Ja̱³ba² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ yeey⁴ rúh⁴ñi² Jesús ja̱³, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―¡Gua²xa̱³u³ liáh³nɨ³ niu³ Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas nɨ³!
Ja̱³ba² dah²chiu̱u̱⁴ liáh³ja̱³ ñi² Jesús ja̱³.
Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ ca̱á̱h³ Pilato ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Joo⁴²ah³ ruh³, hi²dxɨ¹á² la³ duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ jniá³ ca³jaa¹ chieéy⁴ há⁴hé³ hí⁴dxeeyh⁴ cáh³ti³² dsaa² chiáh².
Hi³ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³, ná⁴hi⁴² liáh³ja̱³ lɨh³ ná¹ta̱á̱² ja̱³ mɨ¹dxɨ², ba² chih³ liáh³ja̱³ mɨh³ yu̱ú̱³ lieyh³ hi³ ma³dah³bi³chíyh³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsaá⁴ ja̱³:
―¡Hi³ley³² dsaá⁴ nɨ³!
Liáh³ cá⁴dah²joóy² Jesús ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ policías ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jla³² dah²te³², liáh³la³ dah²féh³:
―¡Tie̱e̱y⁴² cruz! ¡Tie̱e̱y⁴² cruz!
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Na³fáyh⁴ jé⁴ah³ niaá⁴ah³ duh³ gua³tia̱a̱⁴²ah³ cruz, chiaah¹ jniá³ maay⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ dsaa² chiáh² dsa³ la³.
Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³:
―Xa³ ca̱a̱³ ley chiaa⁴²ah¹ jniaah¹, baáy⁴ liáh³xɨ³ na³caah⁴ ley nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³, chiaah¹ gá⁴jméy² ñaá² Ja̱á̱² Dios.
Liáh³ gá⁴nuú³ Pilato liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ ja̱³ mɨ²ja̱³ hi³ já⁴ gá⁴foyh⁴ ba². Hi³ja̱³ gá⁴hii³² ca̱á̱h³ palacio ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―¿Hi̱² dsa³ nɨ³ niu³?
Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴hí̱¹ cáh³ti³² Jesús ja̱³.
10 Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―¿Xɨ² há⁴hé³ hi²hí̱¹u³ hi³ ga³fooh³²á⁴ niu³ liáh³nɨ³? ¿Xɨ² há⁴hé³ maáy³ hi³ haay⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hi²tia̱a̱⁴²á² niu³ cruz baá⁴ ba² haay⁴ ba² jú¹hiíh⁴ hi³ hi²tú⁴á⁴ niu³?
11 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²chiuúyh³ hiíh⁴ chieéy⁴, xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ ma³cuoó⁴ niu³ jú¹hiíh⁴ Dios nɨ³. Hi³ja̱³ hi³ ma³bi²jay⁴ jniá³ rúh⁴ñíy¹ nɨ³ ba² nɨ³ veyh³ gɨh¹ dsaa² chiáh² liáh³xɨ³ niu³.
12 Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ mɨ³naah³² Pilato ja̱³ jmiih⁴² hí⁴jmeé⁴ duh³ hí⁴tiúy² Jesús ja̱³. Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³:
―¡Há⁴hé³ na³lɨ́⁴u³ amigo chié̱y² César xɨ³ nɨ³ hi²tú⁴u³ Jesús nɨ³! ¡Chiaah¹ gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ hí⁴jméy² ñaá² rey, hi³hí̱³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ César nɨ³!
13 Liáh³ gá⁴nuú³ Pilato hi³ cá⁴dah²féh³ liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² cá⁴dah²dxɨy³ tɨɨ́² Jesús ja̱³, duh³ gá⁴guá³ ñaá² Pilato ja̱³ xi² ga³guá³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná². Gábata xɨ̱ɨ̱y³ nɨɨ́⁴, liáh³ja̱³ ca³dah²féh³ fáh² hebreo, hi³ niaá⁴ hí⁴féh³: Xi² na³jaáh³ na¹cu̱ú̱¹. 14 Jmɨɨ́¹ liáh³ laáh² chiáh² jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ mɨ²ja̱³, ca̱³liáh³ dxaá⁴ñíh² xɨ³ jmiih⁴, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³:
―¡Hi³ley³² rey chia̱á̱²ah³ nɨ³!
15 Joó⁴ liáh³la³ ba² cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―¡Gua²jú̱y³! ¡Gua²jú̱y³! ¡Tie̱e̱y⁴² cruz!
Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿Xɨ² foóh¹ hí⁴jooy³ hi²tia̱a̱⁴²á² cruz rey chia̱á̱²ah³ nɨ³?
Joó⁴ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³:
―Há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ rey chia̱a̱⁴²ah¹ jniaah¹, ti̱¹ rey César nɨ³ ba².
16 Liáh³ cá⁴dah²féh³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cuó³ je² Pilato ja̱³ hí⁴dsá⁴ta̱a̱y⁴² cruz Jesús ja̱³, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jeé⁴ diáh⁴ soldados ja̱³.
La³ dsa³féh³ hi³ gá⁴ta̱a̱y⁴² cruz Jesús
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43)
17 Hi³ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ mɨ³chia̱³ cruz chiáh², duh³ ŋaá² xi² xɨ̱ɨ̱y³ Mee⁴ mɨ¹dxɨ² dsa³, xi² ca³dah²he⁴ Gólgota fáh² hebreo. 18 Nɨɨ́⁴ cá⁴dah²tie̱e̱y³ cruz Jesús ja̱³. Ba² aáy⁴ gɨh¹ diáh⁴ hi³ xa³ dsaa² chiáh² cá⁴dah²tie̱e̱y³ dsaah⁴ cruz máh⁴ ja̱y³ liáh³ ca³jaa¹ caayh⁴ Jesús ja̱³, jee⁴² cá⁴dah²tie̱e̱y³ Jesús ja̱³. 19 Ba² gá⁴xɨɨ́³ Pilato ja̱³ ca̱a̱³ má⁴jma¹ duh³ cá⁴dah²tia̱á̱² dsaah⁴ cruz xi² ta̱a̱y⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³: “Jesús dsa³ Nazaret, Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas.” 20 Na³xɨɨ² fáh² hebreo, fáh² griego, baáy⁴ latín. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ israelitas cá⁴dah²hé³ vóh² ja̱³, chiaah¹ yeey⁴ yaa¹ fɨɨ³ ja̱³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ cruz Jesús ja̱³. 21 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chié̱y² diáh⁴ israelitas ja̱³, cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Pilato ja̱³:
―Há⁴ hi³xɨɨy³ “Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas.” Na³fáyh⁴ xɨɨ², “Hi³ley³² nɨ³ ga³féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas nɨ³.”
22 Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Cua¹á²lɨ¹ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ma³xɨɨ́y⁴ nɨ³.
23 Liáh³ ma³dah²tie̱e̱y³ cruz Jesús ja̱³ diáh⁴ soldados ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ mɨh³ chiáh² duh³ cá⁴dah²jmeé³ chiú̱³ sɨ̱ɨ̱yh², máh⁴ ca̱a̱³ sɨ̱ɨ̱yh² chiáh² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ soldado ja̱³. Ba² cá⁴dah²cá̱⁴ mɨh³ ta³sɨh² vó⁴ chiáh², hi³ há⁴hé³ na³fáyh⁴ na³mi², ca̱a̱³ jmaa² mɨh³ dsaá² liáh³nɨ³ ba². 24 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ oóyh² diáh⁴ soldados:
―Há⁴hé³ hi²xɨɨ⁴²a² hi³la³, na³fáyh⁴ gɨh¹ hi²caah⁴²a² jmɨɨ́⁴ duh³ hi²nia⁴²a² hi̱² jnia² hí⁴dxá⁴hé³a² ba².
Gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³ duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² xi³ chiáh² Dios, chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ²: “Cá⁴dah²caáh² jmɨɨ́⁴ chiáh² mɨh³ chieéy⁴ duh³ hí⁴dah²ñí² hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴.” Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ soldados ja̱³.
25 Yeey⁴ xi² xɨ́h² cruz ja̱³ hiíy⁴ xaá¹ Jesús ja̱³, chie̱é̱yh¹ du³mɨɨ́h³, María mɨ́⁴chiáh² Cleofas, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ María Magdalena. 26 Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ gá⁴joóy² xaá¹, baáy⁴ gá⁴joóy² xɨh³chie̱y³² hi³ bií⁴ nieéy² ja̱³, hiíy⁴ caayh³² xaá¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ xaá¹ ja̱³:
―Niáh³, hi³nɨy³² nɨ³ ja̱a̱y³ nɨ³.
27 Ba² liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³:
―Hi³nɨy³² nɨ³ niáh³ chiú̱h²u³.
Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ gá⁴tee³ xaá¹ Jesús ja̱³ duh³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² xɨh³chie̱y³² ja̱³.
La³ dsa³féh³ hi³ jú̱y⁴ Jesús ja̱³
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49)
28 Mɨ³ñi³² ba² Jesús ja̱³ hi³ ma³jooy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios ja̱³:
―Hi²xiáh³ dɨ²uuyh⁴² jmɨɨ³.
29 Niaá² nɨɨ́⁴ ca̱a̱³ mɨ¹dsuu² hi³ ná⁴ha⁴² vino hi³ ji̱h³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ gá⁴yaáh² ca̱a̱³ mɨɨ¹ hi³ va² hi³ liáh³ca̱a̱y³ jaa³, duh³ cá⁴dah²tiá² ca̱a̱³ guaa³ ma³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ hisopo, duh³ cá⁴dah²ya³dxɨ́² haa² Jesús ja̱³. 30 Liáh³ gá⁴ñí² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ lɨ́² vino hi³ ji̱h³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³:
―Ma³yey³ ma³jooy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴.
Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴tiáh² mɨ¹dxɨ², ja̱³ba² jú̱y⁴.
Ja̱y³ soldado gá⁴hɨ́h⁴ tɨɨ́² caayh⁴ Jesús ja̱³
31 Jmɨɨ́¹ liáh³ laáh² jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ cruz Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³ hi³ hí⁴cueeyh⁴ ta̱a̱y⁴ diáh⁴ dsaah⁴ cruz hí⁴dxaá² jmɨɨ́¹ mah² ja̱³. Chiaah¹ hi²xiáh³ ná⁴ŋɨy¹ jmɨɨ́¹ mah² mɨ²ja̱³, chiaah¹ hi³ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Pilato hi³ gua²tiaáh⁴ ta² hí⁴dah²su̱ú̱h⁴ chiu² diáh⁴ hi³ ta̱a̱y⁴ dsaah⁴ cruz ja̱³, baáy⁴ gua²tiaáh⁴ ta² hí⁴dah²xieéy² diáh⁴. 32 Mɨ²ja̱³ dah²ya²dxí̱⁴ diáh⁴ soldados ja̱³ dah²ya²xu̱u̱h⁴ chiu² liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ hi³ ta̱a̱y⁴ liáh³ ca³jaa¹ caayh⁴ Jesús ja̱³. 33 Joó⁴ liáh³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ yeey⁴ xi² ta̱a̱y⁴ Jesús ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²joó² hi³ mɨ³na³jú̱y¹ Jesús ja̱³, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ cá⁴dah²su̱ú̱h⁴ diáh⁴ chiu² Jesús ja̱³.
34 Joó⁴ ja̱y³ soldado ja̱³ gá⁴hɨ́h⁴ tɨɨ́² caayh⁴ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ lanza chiáh², xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ gá⁴tu̱u̱³ jmɨ³ chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³. 35 Jmɨ́yh³ hi³ gá⁴joó² nɨ³ dsa³ hi³ ga³jmee⁴ juúh⁴ hi³la³, baáy⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ga³liu⁴. Ñi³² ba² ñaá² hi³ ga³liu⁴ xiaa³dsaa³² duh³ja̱³ ba² dsá⁴taá³ah³ niaá⁴ah³. 36 Gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³ duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ dsa³liú⁴ ñi² xi³ chiáh² Dios, chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ²: “Gu³xɨ³ ca̱a̱³ na¹mee⁴ chiáh² há⁴hé³ hí⁴fí̱².” 37 Ba² xa³ xiaáh³ xi² na³xɨɨ² liáh³la³: “Hí⁴dah²joóy² ba² ca̱á̱h³ hí̱³ba² hi³ cá⁴dah²jméy² hooy³² nɨ³.”
Cá⁴dah²haáy² Jesús ja̱³
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56)
38 Liáh³ ma³ju̱y⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ José dsa³ fɨɨ³ Arimatea gá⁴ŋɨɨ́³ jú¹hiíh⁴ chiáh² Pilato hi³ hu̱² hí⁴jooy³ hí⁴xiaá² cuerpo chiáh² Jesús ja̱³. Ba² ca³dsa³taáy³ José ja̱³ chiáh² Jesús ja̱³, joó⁴ ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³ ba² chiaah¹ foyh⁴ ga³jooy³² diáh⁴ fii² diáh⁴ israelitas ja̱³. Gá⁴cuó³ ba² jú¹hiíh⁴ Pilato ja̱³ hi³ hí⁴xiaá² José ja̱³ cuerpo chiáh² Jesús, hi³ja̱³ ŋaá² dxá⁴xiaá¹ cuerpo chiáh² ja̱³. 39 Ba² gá⁴dxaá² nɨɨ́⁴ Nicodemo hi³ ñií¹ ca̱a̱³ mɨ² xiáh³liaá⁴ ya²liú³ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. Chia̱³ ca̱³liáh³ dxiá⁴dxiá³ kilos naa⁴² mɨ³fɨɨ³, caah⁴ mirra baáy⁴ caah⁴ áloes. 40 Hi³ja̱³ gá⁴xiaá² José ja̱³ chie̱é̱yh¹ Nicodemo cuerpo chiáh² Jesús ja̱³, duh³ cá⁴dah²ye̱e̱yh³ mɨh³ hi³ tiaah² naa⁴² mɨ³fɨɨ³ ja̱³, liáh³xɨ³ chia̱³ dxá³ ga³haay⁴ diáh⁴ israelitas. 41 Caa¹ xi² cá⁴dah²tie̱e̱y³ cruz Jesús ja̱³, xa³ ca̱a̱³ huerto. Jee⁴² huerto ja̱³ xa³ ca̱a̱³ he̱e̱³ hi³mɨɨ³² xi² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³haáy⁴ dsa³. 42 Hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²ta̱a̱yh³ Jesús ja̱³, chiaah¹ he̱e̱³ hi³ja̱³ na³jniaa³ gɨh¹ yeey⁴ baáy⁴ chiaah¹ ca̱³laá³ liáh³ mɨ³laáh² jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ hi³ mɨ³hí⁴jnia³ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³ dɨ́h¹ ca̱a̱³tiá³ ca̱a̱³bí³ ba² cá⁴dah²ta̱a̱yh³ nɨɨ́⁴ Jesús ja̱³.