28
Gá⁴dxaá² Pablo ja̱³ Malta, hi³ niaá² dxaah¹ jmɨɨ³
Liáh³ ma³laá³ah¹ liáh⁴jɨ³²ah¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ hi³ Malta xɨ̱ɨ̱y³ vó⁴ hi³ niaá² dxaah¹ jmɨɨ³ ja̱³. Hi²xiáh³ dxú⁴ cá⁴dah²jmeéh⁴ jniaah¹ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² nɨɨ́⁴. Cá⁴dah²xé̱yh² xi³ vih²chiaah¹ hi³ bií⁴ güií³ baáy⁴ hi³ dsa³mɨ́h⁴ jmɨ́². Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ jniaah¹ liáh⁴jɨ³²ah¹ hi³ dsa³je̱h²ah¹ caa¹ xi³ ja̱³ duh³ hí⁴dxaah⁴²ah¹ xi³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴chie̱e̱yh⁴² Pablo ja̱³ ca³liuh² cuɨɨ⁴² ná⁴chiu̱ú̱¹, duh³ gá⁴taáh⁴ dxaah¹ xi³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ ja̱y³ na¹jáh² bí⁴hɨɨ́y⁴ dsa³cui̱í̱⁴ jee⁴² na¹cuɨɨ⁴² chiaah¹ hi³ dxɨɨ́³ xi³ ja̱³. Ja̱³ba² gá⁴cuh³ guaa³ Pablo ja̱³, gá⁴cueeyh⁴ ná⁴tieyh¹ liáh³ja̱³. Liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ nɨɨ́⁴ hi³ ná⁴tieyh¹ iíh¹ guaa³ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ dah²sɨɨ́h⁴ oóyh² diáh⁴:
―Foóh¹ liáh³ ba² ga³jɨ̱yh⁴ dsa³ dsaá⁴ la³. Chiaah¹ gu³xɨ³ ba² ma³laáy³ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ nɨ³, joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³chi³² dsaa² chiáh² chiaah¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ga³joo³² Dios.
Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴chiáh³ gá⁴bí² guaa³ Pablo ja̱³ ja̱³ba² gá⁴táyh³ na¹jáh² ja̱³ dxaah¹ xi³. Baáy⁴ há⁴hé³ xa³ cɨ̱ɨ̱yh³² cáh³ti³². Liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ hí⁴ye̱e̱y³, baáy⁴ foóh¹ hí⁴jú̱y³. Joó⁴ mɨ³voó³ dah²je̱e̱³² liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²joó² hi³ há⁴hé³ xa³ chie̱é̱yh¹ cáh³ti³². Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²guáyh² fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴, liáh³ ba² ja̱³ mɨ³dah²féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ dios Pablo ja̱³.
Yeey⁴ nɨɨ́⁴ ná⁴lɨ¹ vó⁴ chiáh² ja̱y³ dsaá⁴ hi³ hiíy⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ dsa³ vó⁴ hi³ niaá² dxaah¹ jmɨɨ³ ja̱³, hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Publio. Hi³hí̱³ gá⁴tee³ jniaah¹ baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴cuó³ gá⁴chia⁴²ah¹ gá⁴yey³ nɨ³ jmɨɨ́¹. Hi²xiáh³ dsaah⁴² jmii³ Publio ja̱³, chie̱é̱yh¹ hi³ dxɨɨ́³, ŋɨ́y³ túh² baáy⁴ tuu³ cue̱e̱⁴² jmɨ³. Mɨ²ja̱³ ñií¹ Pablo ja̱³ ya²ñi³. Ya²liúy¹ Dios chiáh², hi³ja̱³ liáh³ gá⁴jooy³ gá⁴liúy² Dios ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jniaa³ guaa³ ja̱³ ñiíh² chiáh², ja̱³ba² gá⁴laáy³. Hi³ja̱³, ba² bí⁴dxí̱⁴ dxeeyh⁴ diáh⁴ hi³ dsaah⁴² hi³ nieeyh⁴² vó⁴ hi³ niaá² dxaah¹ jmɨɨ³ ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴laáy³ diáh⁴. 10 Hi³ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴dah²jmeé³ jniaah¹ he̱é̱yh³. Baáy⁴ liáh³ mɨ³dsa³taah²ah¹ ca̱á̱h³ dxaáh² maá² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cuoó⁴ jniaah¹ jɨɨ⁴ hi³ niaáh² fi¹.
La³ dsa³féh³ hi³ gá⁴dxaá² Pablo ja̱³ Roma
11 Liáh³ ma³yey³ aay³ sɨh³ hi³ niaah⁴²ah¹ nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴taah²ah¹ ca̱á̱h³ dxaáh² maá² hi³ ma³niaá⁴ nɨɨ́⁴ na³ca̱á̱y⁴ jí̱h²maá¹ ja̱³. Maá² chiáh² fɨɨ³ Alejandría ja̱³ hi³ ja̱³, hi³ ja̱³ ta̱a̱y⁴ aáy⁴ hi̱h⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ dios Cástor baáy⁴ Pólux. 12 Liáh³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Siracusa ja̱³, mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ gá⁴cueeh⁴²ah¹ nɨ³ jmɨɨ́¹. 13 Nɨɨ́⁴ gá⁴taah²ah¹ ca̱á̱h³ maá² duh³ ŋaá² yeey⁴ ji̱h²nɨɨh¹ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³, cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ lɨ́⁴ fɨɨ³ Regio. Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴hɨɨ́³ dxɨ́³ hi³ je³ ca³jaa¹ sur, hi³ja̱³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ hi³dxá³ tú̱⁴ jmɨɨ́¹ fɨɨ³ Puteoli ja̱³. 14 Nɨɨ́⁴ gá⁴ji̱i̱h⁴²ah¹ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a². Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ chiaa⁴²ah¹ hi³ hu̱² hi²cueeh⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ ca̱a̱³ je²jmɨɨ́¹. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ba² gá⁴voó⁴ah¹ gá⁴dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Roma. 15 Mɨ³dɨ³ñi³² diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ nieeyh⁴² Roma ja̱³ hi³ hí⁴dxá⁴dxia⁴²a². Hi³ja̱³ gá⁴voóy⁴ dah²bi²jé̱y¹ jniaah¹ tú̱⁴dsaáh² fi¹, bí⁴dxí̱⁴ lɨ́⁴ fɨɨ³ Foro de Apio baáy⁴ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Tres Tabernas. Liáh³ gá⁴joó² Pablo ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴cuoó⁴ jmɨ²heé¹ Dios, baáy⁴ gá⁴sa³ ca̱á̱h³ hi³ bii³². 16 Liáh³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Roma ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jɨ̱ɨ̱h³ capitán ja̱³ gá⁴jɨ̱ɨ̱yh³ diáh⁴ presos fii² diáh⁴ soldados hi³ nieeyh⁴² Roma ja̱³. Joó⁴ cá⁴dah²cuó³ je² gá⁴guá³ ca̱a̱³ chiáh² Pablo ja̱³ baáy⁴ ŋaá² chie̱é̱yh¹ ja̱y³ soldado ba² hi³ heeyh³ hí¹.
Gá⁴hé³ Pablo ja̱³ fah² Dios fɨɨ³ Roma
17 Liáh³ mɨ³xa³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hi³ ma³dxaá² Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² lɨ́⁴tiee¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas hi³ nieeyh⁴² Roma ja̱³. Liáh³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Du³ñuúh²á⁴, há⁴hé³ xa³ mɨ³hee³² gá⁴jmeéh⁴á⁴ diáh⁴ israelitas, ñé⁴ há⁴hé³ xa³ hi³ gá⁴jmeéy⁴ chiáh² diáh⁴ costumbres chiáh² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a². Joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³, cá⁴dah²jméy² jniá³ preso diáh⁴ romanos hi³ nieeyh⁴² Jerusalén nɨ³ vih²chiaah¹ diáh⁴ israelitas nɨ³. 18 Liáh³ cá⁴dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴ diáh⁴ romanos ja̱³, dɨ³niaá⁴ ba² hí⁴dah²tiúy² jniá³ chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴dsaáh⁴ diáh⁴ ca̱a̱³ dsaa² gaáy³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱³á⁴. 19 Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³. Hi³ja̱³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ gá⁴ŋɨɨ́y⁴ hi³ César ja̱³ ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴, joó⁴ ba² há⁴ja̱³ hi³ ta⁴hɨy⁴ hi³ hi²cuoy⁴² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ chieéy⁴ nɨ³. 20 Hi³ja̱³ nɨ³ ga³teé⁴á⁴ niaá⁴ah³ duh³ hi²joo¹á² niaá⁴ah³ baáy⁴ hi²liu⁴²á² niaá⁴ah³. Chiaah¹ na³ñuú⁴á⁴ cadena la³, ca³liuh² hi³ bí⁴je̱y⁴² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³ji̱i̱³²a² liáh⁴jɨ³²a² jnia² israelitas nɨ³.
21 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Ñé⁴ gu³xɨ³ ca̱a̱³ carta chiáh² vó⁴ Judea nɨ³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³tɨ̱́³ah¹ hi³ dah²liu⁴ ca³jaa¹ chiú̱h²u³, ñé⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ ca³bi³dxí̱⁴ la³ há⁴hé³ ma³dah²liú³ mɨ³hee³² chiú̱h²u³. 22 Joó⁴ ba² niaa³²ah¹ hi²niuu²ah¹ liáh³xɨ³ ga³tay³ ga³hɨy³, chiaah¹ mɨ³nia⁴²ah¹ ba² hi³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ hí¹ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² fáh⁴liu⁴ hi³mɨɨ³² la³.
23 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ he² jmɨɨ́¹ ja̱³ hí⁴ñiih⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ bí⁴dxí̱⁴ xi² jey¹ Pablo ja̱³. Rúh⁴ tiá³ xiáh³hee³ gá⁴laá⁴, gá⁴tɨ́³ lɨ́⁴ cu³laá³ heé⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³. Liuy³² diáh⁴ jɨy³ cáh³ti³² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley chiáh² Moisés, baáy⁴ chiáh² diáh⁴ profetas ja̱³ duh³ hu̱² hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ ca³jaa¹ chiáh² Jesús ja̱³. 24 Ta̱á̱²dsɨy⁴² gá⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ féh³ Pablo ja̱³, baáy⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² há⁴hé³ gá⁴taáy³. 25 Há⁴hé³ ree³ dah²ta³ dah²hɨ³, hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dsa³dxi̱i̱³² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Na³fáyh⁴ cáh³ti³² gá⁴liuú² Espíritu Santo nɨ³ gá⁴liúy² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a², dxɨ́⁴lieey³² profeta Isaías, liáh³la³ gá⁴féh³:
26 Má⁴dxií⁴ duh³ liáh³la³ gua³xɨɨh² diáh⁴ dsa³ nɨ³:
Hi²nuu³ah³ ba² joó⁴ há⁴hé³ hí⁴dsaa⁴ah³.
Hi²joó³ah³ ba² joó⁴ há⁴hé³ hi²ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná².
27 Chiaah¹ há⁴hé³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² diáh⁴ dsa³ la³,
há⁴hé³ na³fáyh⁴ dɨ́⁴dah²nuú⁴,
baáy⁴ na³cu̱y⁴ ba² mɨ¹ñi² diáh⁴ lii³²a²,
duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²joó²,
ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴dah²nuú⁴,
ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴.
Baáy⁴ ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴
duh³ hi²bi³liaá¹á⁴ diáh⁴.
28 Gá⁴hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Pablo ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³:
―Cua²dsaá⁴ há²ah³, hi³ ja̱³nɨ́⁴ hi²fooh¹á² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³ hi³ hí⁴bé² Dios nɨ³ dsaa² chiáh² diáh⁴. Diáh⁴ hi³nɨy³² si¹ hí⁴dah²nuú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³.
29 Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ israelitas ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ dah²tɨ̱́³ dah²nɨɨ́y³ liáh³du³ca̱y⁴ diáh⁴.
30 Tú̱⁴ ji̱i̱³ ná⁴yéy¹ cáh³ti³² gá⁴guá³ Pablo ja̱³ ñú² xi² cá⁴dah²jmeé³ prestado ja̱³, ga³tee³ dxú⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³dxí̱⁴ ca³dsa³ñi³ ja̱³. 31 Jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² ga³he⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³. Baáy⁴ ga³heé⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ca³jaa¹ chiáh² Ñúh³a² Jesucristo, baáy⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ na³jnɨɨ³² chiáh².