Xi³ chiáh² Pablo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ fɨɨ³ Roma
1
Jniá³ Pablo la³, ga³jmeey⁴ ta² chiáh² Jesucristo chiaah¹ Dios nɨ³ gá⁴dxɨy³ jniá³, gá⁴tie̱e̱y³ jniá³ hi³ hí⁴lí³á⁴ apóstol chié̱y² duh³ hi²hoy⁴² juúh⁴ dxú⁴ chiáh².
Mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ bih³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ dxú⁴ ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ profetas chié̱y². Chiaah¹ cá⁴dah²xɨɨ́³ ñi² xi³ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³ diáh⁴ profetas ja̱³. Fáh⁴liu⁴ dxú⁴ nɨ³ dsa³liú⁴ ca³jaa¹ chiáh² Ja̱á̱², hí̱³ba² Ñúh³a² Jesucristo. Ca³jaa¹ chiáh² hi³ na³lɨ́y⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ yáh¹, gá⁴sa̱y³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² rey David. Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² espíritu chié̱y² hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ nɨ³ gá⁴jmeé³ lii⁴ Dios nɨ³ hi³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ Ja̱á̱² chiaah¹ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³. Dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ chiaa⁴²ah¹, gá⁴tie̱e̱y³ jniaah¹ apóstol duh³ dsa³hee²ah¹ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ duh³ hu̱² dsá⁴taáy³ diáh⁴ baáy⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios. Baáy⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³nɨy³² caah³²ah³ niaá⁴ah³, chiaah¹ ba² gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ duh³ hí⁴lí³ah³ chié̱y² Jesucristo.
Ga³sɨ́⁴á⁴ xi³ la³ chia̱á̱²ah³ liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ fɨɨ³ Roma nɨ³. Hi²xiáh³ nieéy² niaá⁴ah³ Dios hi³ja̱³ ma³dxɨy³ niaá⁴ah³ duh³ hi²ñí³ah³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ rúh⁴ñi². Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Niaá⁴ Pablo ja̱³ dsá⁴ñi³ diáh⁴ dsa³ Roma
Dsa³jéy⁴ ruh³ ga³fayh⁴ hi³ jmɨ²heéy¹ Dios chia̱á̱²á⁴ ca³jaa¹ chia̱á̱²ah³ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³, chiaah¹ liáh⁴jɨ³ hí¹ ba² dah²liu⁴ hi³ ba² ma³taá³ah³ niaá⁴ah³. Jniá³ yáh¹, ca̱a̱y³ tuh³dsɨy⁴ cáh³ti³² ga³jmeey⁴ ta² chiáh² Dios, ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Ja̱á̱² nɨ³. Hi³nɨy³² jmɨ́yh³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chia̱á̱²á⁴ hi³ ga³hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ mɨ² ga³liu⁴²á² nɨ³. 10 Ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² hi³ hu̱² hí⁴jooy³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ xɨ³ niaá⁴ ñaá² Dios nɨ³ liáh³ja̱³, chiaah¹ mɨ³xa³ bih³ ta⁴hɨy⁴ liáh³ja̱³. 11 Chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ²joo¹á² niaá⁴ah³ baáy⁴ duh³ ya³tie̱e̱y⁴² chia̱á̱²ah³ ca³jaa¹ chiáh² Dios duh³ hí⁴sa³ gɨh¹ hi³ bii³²ah³. 12 Liáh³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²cuoo²a² oóh²a² hi³ bií⁴ chiaah¹ hi³ ree³ ba² ca³dsa³taá³a² chiáh² Ñúh³a² nɨ³.
13 Du³ñuúh²á⁴, naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ hi²xiáh³ ñuú³ tiaah² ma³lɨ⁴ dsɨy⁴ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ joó⁴ há⁴hé³ ma³jooy³. Ná⁴lɨ¹ dsɨy⁴ ñii⁴ duh³ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxú⁴ ta² chiáh² Dios nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ya²jmeéy⁴ jee⁴² chiáh² gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas xi² ñii⁴²á² nɨ³. 14 Chiaah¹ xa³ hi³ hiíh⁴á⁴ hi²jmeey⁴² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³, gu³xɨ³ hí̱³ba² dsa³, gu³xɨ³ xiáh³ ba² dɨ³nieeyh⁴², liáh³ ba² diáh⁴ hi³ dɨ³jmɨɨh⁴ dɨ³dsaay⁴, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³dsaay⁴. 15 Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dɨ́h¹ naáy⁴ ñii⁴ Roma ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ duh³ ba² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ dxú⁴ la³.
Hi²xiáh³ xa³ hi³ bii³² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³
16 Há⁴hé³ hiíy² cáh³ti³² ga³hoy⁴ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³, chiaah¹ fáh⁴lí³ chiáh² Dios ba² nɨ³ hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh², diáh⁴ israelitas ruh³ jmɨ́yh³ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ joó⁴ ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² hi³chiaah³² liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³. 17 Chiaah¹ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³ ga³heé⁴ jnia² hi³ Dios nɨ³ ba² ga³jmee⁴ hi³ xa̱³²a² dxú⁴, xɨ³ nɨ³ dsá⁴taá³a² chiáh². Joó⁴ ga³jmee⁴ dsa³taá³a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³. Liáh³ja̱³ nɨ³ ga³he⁴ fah² Dios hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Joó⁴ dsa³ hi³ xe̱y³ dxú⁴, hí⁴güe³ chiáh² liáh³nɨ³ chiaah¹ hi³ ca³dsa³taáy³.”
Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ dsaa² chiaa⁴²a²
18 Hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴ hi³ bií⁴ cɨ̱ɨ̱y³² Dios nɨ³ ga³joo³² hi³ bií⁴ mɨ³hee³² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ dsa³, chiaah¹ ca³dah²tiuuyh³² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³ chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² hi³ ca³dah²jmee⁴. 19 Ca³jaa¹ chiáh² hi³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaa⁴²a² chiáh² Dios nɨ³ dɨ³ñi³² ba² liáh³bií⁴, chiaah¹ hí̱³ba² ñaá² nɨ³ ma³heé⁴ diáh⁴. 20 Chiaah¹ liáh³ gá⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ lɨ́⁴ bih³ nɨ³ lɨ́⁴lii⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ Dios gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²joo⁴²a² ñaá². Joó⁴ vih²chiaah¹ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴jmeé³ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴ hi³ liáh³dsaayh⁴ ba² hee⁴ fáh⁴lí³ baá⁴ ba² lii⁴ hi³ ñaá² nɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² Dios. Hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²féh³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² nɨ³ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³². 21 Chiaah¹ gu³xɨ³ ba² dɨ³ñi³² diáh⁴ ca³jaa¹ chiáh² Dios, joó⁴ há⁴hé³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³. Ba² ñé⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ ca³dah²féh³ hi³ jmɨ²heéy¹. Xiáh³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² ba² ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ca³lɨ³dsaay⁴ diáh⁴ hi³ dxú⁴. 22 Gu³xɨ³ ba² ca³dah²féh³ hi³ dɨ³jmɨɨh⁴ dɨ³dsaay⁴ joó⁴ xiáh³ hi³ já⁴ cá⁴lɨ́⁴jlayh³ ba² diáh⁴. 23 Ca³dah²tiuy³² jmɨ́yh³ Dios hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹, hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴jú̱y³ nɨ³, duh³ ca³dah²jmey³² hi̱h⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³jú̱y³ ba². Ca³dah²jmey³² hi̱h⁴ diáh⁴ hi³ xa³ cueé² cu̱ú̱², diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ iíh¹, baáy⁴ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ chiú̱³ guaa³tɨɨ².
24 Hi³ja̱³ na³fáyh⁴ ga³cuo⁴ je² Dios hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ jmáyh² hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ ba², ca³dxa³héy³ lɨ́⁴ ca³dah²jmee⁴ fáh⁴cuaay¹ chie̱é̱yh¹ oóyh² diáh⁴. 25 Ca³dah²guayh³² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴sɨ²juu² gɨh¹ ba². Chiaah¹ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² jɨɨ⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Dios, dxa² hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² ñaá² hi³ gá⁴jmeé³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ nɨ³. Chiaah¹ hi³nɨy³² ba² nɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá² ca̱³ñiih³². Amén.
26 Hi³ fáh⁴ hi³ ja̱³ nɨ³ na³fáyh⁴ ga³cuo⁴ je² Dios nɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ ba², hi³ hii³²a² ná⁴lɨ¹. Hi³ja̱³ nɨ³ ji̱í̱⁴ diáh⁴ mɨ́³ ca³dah²guayh³² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴, liáh³du³ca̱y⁴ bɨh¹ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³. 27 Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsaá⁴ nɨ³, ca³dah²tiu³² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ mɨ́³, xáh³ha³² dɨ́h¹ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³ liáh³du³ca̱y⁴ diáh⁴ dsaá⁴, gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ hii³²a² ná⁴lɨ¹. Hi³ja̱³ hí̱³ba² mii⁴ diáh⁴ ca³dah²naah³² hi³ ca³dah²chi³² dsaa² chiáh² diáh⁴. Joó⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ ba² nɨ³ chiaah¹ hi³ ca³dah²jmee⁴ na³ji̱i̱⁴ nɨ³.
28 Chiaah¹ hi³ há⁴hé³ máh⁴ ca³dah²jmey³² cua̱a̱y¹ná² Dios, hi³ja̱³ nɨ³ ga³cuo⁴ je² Dios hi³ cua²dsa³yeéy⁴ fáh⁴lɨ²tiá¹ fáh⁴lɨ²hí¹ chiáh² diáh⁴ duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a². 29 Jmáyh² hi³ mɨ³hee³² ba² ca³dah²jmee⁴, hi²xiáh³ dɨ³ga̱y³ diáh⁴, na³ji̱i̱⁴ ba² ca³dah²jmee⁴, hi²xiáh³ hɨɨh³ dsɨ́² diáh⁴, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ mɨ³hey³² diáh⁴. Hi²xiáh³ dɨ³dxɨɨ́³ dsɨ́² diáh⁴, ca³dah²jɨ̱yh⁴ dsa³, ca³dah²naah³² fáh⁴chi¹, hi²xiáh³ ca³dah²juu³², ña²hé³ ba² ca³dah²jmee⁴, baáy⁴ hi²xiáh³ jú¹cuuyh⁴ diáh⁴. 30 Ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² dsa³, na³chiy⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Dios, há⁴hé³ xa³ hu̱u̱¹rá² chiáh² diáh⁴, ca³dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴, hi²xiáh³ dɨ³nieéy² mii⁴ diáh⁴. Ña²hé³ ba² ga³ñii³ dsɨ́² diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴, há⁴hé³ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh² xaá¹jmii³ diáh⁴. 31 Hi²xiáh³ jlayh³ diáh⁴, há⁴hé³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ca³dah²féh³, há⁴hé³ dɨ³nieéy² oóyh² diáh⁴, há⁴hé³ ca³dah²ca̱³² mih³ ca³dah²ñi³² oóyh² diáh⁴. 32 Dɨ³ñi³² ba² liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ Dios, hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³nɨ³. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, dah²jmee⁴ chiáh² liáh³nɨ³ baáy⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³nɨ³, ba² hi²xiáh³ dxú⁴ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ xe̱y³ oóyh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ree³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴.