2
Liáh³ xiaa³dsaa³² ba² ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios
Há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²laá⁴u³ vo̱ó̱h²u³ gu³xɨ³ hé³ ba² na³lɨ́⁴u³, xɨ³ nɨ³ ga³ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² dxeeyh⁴. Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ hi²ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ ja̱³ ga³naáyh³ dsaa² chiú̱h²u³. Chiaah¹ ree³ ba² ga³jmeey³ chia̱á̱h¹u³ hi³ ga³ji̱i̱³²u³ ga³jmee⁴ mɨ³hee³² ja̱³. Nia⁴²a² ba² hi³ hi²xiáh³ xiaa³dsaay³² Dios nɨ³ hi³ja̱³ ba² nɨ³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³ mɨ³hee³². Jmiih⁴² ja̱³ hi³ ga³ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² dxeeyh⁴ baáy⁴ ree³ ba² ga³jmeey³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴, ¿xɨ² ga³ji̱i̱³²u³ hi³ há⁴hé³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ niu³ Dios? ¿Xɨ² há⁴hé³ naay³ chiú̱h²u³ hi³ bií⁴ nieéy² niu³ Dios nɨ³? Ba² hi²xiáh³ ga³tiaá⁴ ga³ra̱á̱h⁴ Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ niu³ baáy⁴ hi²xiáh³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh². ¿Xɨ² há⁴hé³ ga³ca̱y³ cua̱a̱y¹ná² hi³ niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ hu̱² hi²ta³ hi²hɨy³ dxú⁴, hi³ja̱³ ba² nɨ³ bií⁴ nieéy² niu³ nɨ³?
Joó⁴ hi²xiáh³ ba³ háy² baáy⁴ há⁴hé³ naay³ hi²ta³ hi²hɨy³ dxú⁴ hi³ja̱³ hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ bi³ñuúh¹u³ chiú̱h²u³ liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²u³ mɨ² mɨ³hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹ hí⁴dxɨɨ́y² cáh³ti³² Dios nɨ³, chiaah¹ hí⁴dxá⁴heey⁴ liáh³bií⁴ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ baáy⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba². Chiaah¹ hí⁴chí² chiáh² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ ma³dah²jmeé³. Hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³, diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ chiáh² liáh³nɨ³ hi³ dxú⁴, chiaah¹ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²güe³ chie̱é̱yh¹ Dios, dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²güe³ gaáy³ baáy⁴ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²güe³ ca̱³ñiih³². Joó⁴ hi²xiáh³ hí⁴dxɨɨ́y², hí⁴tí̱h³ cáh³ti³² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²naah³² hi³ dxú⁴ chiáh² mii⁴ diáh⁴, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²nuú⁴ dsaá² fáh⁴liu⁴ xiaa³dsaa³² nɨ³. Xiáh³ hi³ mɨ³hee³² ba² dɨ́⁴dah²jmeé⁴. Hi²xiáh³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³², diáh⁴ israelitas ruh³ jmɨ́yh³ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴, ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³. 10 Joó⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³ dxú⁴ nɨ³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ hí⁴dah²güe³ chie̱é̱yh¹ Dios, hí⁴dah²güe³ gaáy³, baáy⁴ hí⁴dah²güe³ naáy³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ ñaá² Dios, diáh⁴ israelitas ruh³ jmɨ́yh³ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴, ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³. 11 Chiaah¹ há⁴hé³ ga³jmeéh⁴ Dios nɨ³ chiáh² chiáh² diáh⁴ dsa³.
12 Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ xa³ dsaa² chiáh² hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴ liáh³bií⁴, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ dɨ³ñi³² ley chiáh² Moisés nɨ³, joó⁴ há⁴ja̱³ vih²chiaah¹ ley nɨ³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴. Joó⁴ diáh⁴ hi³ na³hiiy⁴ ca³jaa¹ chiáh² ley nɨ³, baáy⁴ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³², ja̱³ba² ley nɨ³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴. 13 Chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ ga³nuu³²a² ley nɨ³ hi³ja̱³ xa̱³²a² dxú⁴. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ hi²niuu²a² dsaá² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley nɨ³ mɨ²ja̱³ ba² hí⁴sa̱³²a² dxú⁴. 14 Diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas há⁴hé³ dɨ³ñi³² ley chiáh² Moisés. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley nɨ³, chiaah¹ liáh³ja̱³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ mɨ²ja̱³ hí̱³ba² mii⁴ dɨ³na³lɨ́y⁴ ley chiáh² diáh⁴ gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ na³hiiy⁴ diáh⁴ ca³jaa¹ chiáh² ley chiáh² Moisés. 15 Lii⁴ ba² hi³ dɨ³ñi³² liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley nɨ³ chiaah¹ xa³ mɨ² ga³ji̱í̱h⁴ mii⁴ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ba² dxú⁴ baáy⁴ xa³ mɨ² ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ mɨ³hee³². 16 Chiaah¹ liáh³ja̱³ hí⁴lí³ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo. Chiaah¹ ji̱í̱⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ ma³tia² ma³hi²a² xi² nia⁴²a² voo³²a² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná². Liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ dxú⁴ hi³ ga³hoy⁴ nɨ³.
Diáh⁴ israelitas baáy⁴ ley chiáh² Moisés
17 Niu³ nɨ³ na³lɨ́⁴u³ israelita, hi²xiáh³ naay³ hi³ xa³ ley chiú̱h²u³ baáy⁴ hi²xiáh³ ca³bi³sáy¹ chiú̱h²u³ chia̱á̱h¹u³ Dios chiú̱h²u³. 18 Mɨ³maáy³ ba² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios nɨ³, ma³heé⁴ ba² niu³ ley nɨ³ duh³ hi²ca̱y³ cua̱a̱y¹ná² he² nɨ³ hi³ dxú⁴. 19 Ga³ji̱i̱³²u³ hi³ hí⁴jooy³ hi²bi³jmeé¹u³ diáh⁴ hi³ dɨ³tuúy¹, na³lɨ́⁴u³ liáh³xɨ³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² xi² ñu³ha̱a̱h³ lii³²a². 20 Na³lɨ́⁴u³ dsa³he⁴ chié̱y² diáh⁴ hi³ dɨ³jlayh³ baáy⁴ na³lɨ́⁴u³ dsa³he⁴ chié̱y² diáh⁴ sɨ́¹pih². Baáy⁴ ley chiú̱h²u³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ jmɨ́yh³ xaah¹ chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hí⁴dsaa⁴²a² baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xiaa³dsaa³². 21 Niu³ nɨ³ ga³hooy³² dxeeyh⁴ dsa³, ¿he² ba² chiaah¹ há⁴hé³ ca³bi³tɨ̱⁴u³ vo̱ó̱h²u³? Hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ ga³hoy³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² hi̱i̱³. ¿He² ba² chiaah¹ hi³ ga³jmeey³ hi̱i̱³ xa³ja̱³? 22 Baáy⁴ ga³hoy³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² ga̱³²a². ¿He² ba² chiaah¹ hi³ ji̱í̱⁴ vo̱ó̱h²u³ ga³jmeey³ ga̱³u³ xa³ja̱³? Hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱³²u³ ga³joo⁴u³ diáh⁴ hi̱h⁴ hi³la³ hi³nɨ³. ¿He² ba² chiaah¹ hi³ ga³jmeey³ hi̱i̱³ xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ xa³ja̱³? 23 Hi²xiáh³ naay³ hi³ xa³ ley chiú̱h²u³. ¿He²chiaah¹ ja̱³ hi³ ca³bi³cuaá¹u³ Dios nɨ³ hi³ há⁴hé³ ga³jmeey³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ley nɨ³ xa³ja̱³? 24 Hi³ja̱³ nɨ³ na³xɨɨ² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² Dios, joó⁴ vih²chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ba² nɨ³.
25 He̱é̱yh³ ba² dxú⁴ chiú̱h²u³ hi³ na³lɨ́⁴u³ circuncidado joó⁴ xɨ³ nɨ³ hi²jmeey³ he̱é̱yh³ ley chiáh² Moisés nɨ³ ba². Joó⁴ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ ga³jmeey³ he̱é̱yh³ ley nɨ³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² gu³xɨ³ ba² na³lɨ́⁴u³ circuncidado. 26 Baáy⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ circuncidado, joó⁴ xɨ³ nɨ³ ga³jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley nɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ na³lɨ́y⁴ circuncidado ba². 27 Hi³ja̱³ ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ circuncidado baáy⁴ ga³jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley nɨ³, hi³hí̱³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiú̱h²u³ chiaah¹ há⁴hé³ ga³jmeey³ niu³ sa³he̱é̱yh³ ley nɨ³ gu³xɨ³ ba² maáy³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ley nɨ³ baáy⁴ gu³xɨ³ ba² na³lɨ́⁴u³ circuncidado. 28 Há⁴hé³ xa³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ ca̱a̱³ mɨ³ja̱³ na³lɨ́y⁴ israelita. Ba² há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ na³reey⁴ ca³liuh² la³he² nɨ³ hi³ja̱³ na³lɨ́y⁴ circuncidado. 29 Haá², chiaah¹ ja̱y³ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ israelita na³guayh⁴ ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh². Baáy⁴ ja̱y³ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ circuncidado, túh²dsɨ́² lɨ́⁴ bih³ na³reey⁴ ba² lii³²a². Joó⁴ Espíritu chié̱y² Dios ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hi³nɨ³, há⁴ja̱³ ley nɨ³. Baáy⁴ ja̱y³ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³ja̱³ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxú⁴ joó⁴ há⁴ja̱³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³, rúh⁴ñi² Dios ba².