2
Gá⁴ji̱í̱³ guaa³ dsa³, fɨɨ³ Caná
Hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱³ guaa³ ja̱y³ dsa³ fɨɨ³ Caná hi³ na³hii⁴ vó⁴ Galilea. Ba² caayh³² nɨɨ́⁴ xaá¹ Jesús ja̱³. Ba² cá⁴dah²jéy⁴ Jesús ja̱³ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³ chie̱é̱yh¹ jniaah¹. Ca̱³ji̱i̱³ ba² liáh³ja̱³ gá⁴dsá⁴ vino, jmɨɨh¹ mɨ¹jóh¹ hi³ dah²hɨ̱h³² diáh⁴ dsa³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ xaá¹ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús:
―Há⁴hé³ máh⁴ xa³ vino chiáh² diáh⁴ dsa³ la³.
Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ xaá¹ ja̱³:
―Mɨ́³, ¿he²chiaah¹ xiáh³ hi³ jniá³ nɨ³ ga³fooyh³² hi³nɨ³? Há⁴hé³ ma³dxa³héy³ hora chieéy⁴ jniá³.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ xaá¹ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ dah²dxaah³² vino ja̱³:
―Hi³jmee³ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hí⁴féh³ ja̱a̱y⁴ nɨ³.
Caa¹ ja̱³ niaá² jñuú³ mɨ¹ya³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ga³jmeeh⁴²ah¹ ta² jniaah¹ israelitas mɨ² ca³bi³xɨ² ca³bi³ŋɨɨ́¹ah¹ voo³²ah¹ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ costumbres chiaa⁴²ah¹. Ca̱³liáh³ noventa hu̱² ca̱a̱³ ñá⁴laá³ litros jmɨɨ³ ga³ta̱a̱⁴ liáh³ca̱a̱³ diáh⁴ mɨ¹ya³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ dah²dxaah³² vino ja̱³:
―Bi³chia̱h⁴ah³ jmɨɨ³ diáh⁴ mɨ¹ya³ la³.
Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tiáh³ jmɨɨ³ gá⁴ca̱yh⁴ cáh³ti³². Liáh³ ma³dah²tiáh³ jmɨɨ³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³:
―Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, tiáh¹ah³ ca³liuh² duh³ gua³ca̱a̱⁴²ah³ cua²ya³dsaa³ hiíh⁴ dsa³ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ jmɨ́¹feh⁴ la³.
Hi³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ vino ja̱³ dsa³ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³, jmɨɨ³ ja̱³ ba² ja̱³ ma³lɨ⁴ vino. Ñé⁴ há⁴hé³ ñi³² dsa³ ja̱³ xɨ³ xiáh³ ja̱³ ma³ja³² vino ja̱³, ti̱¹ diáh⁴ hi³ dah²dxaah³² ja̱³ ba² ja̱³ dɨ³ñi³², chiaah¹ diáh⁴ hi³hí̱³ ja̱³ cá⁴dah²tiáh³ jmɨɨ³ he̱é̱yh³ diáh⁴ ya³ ja̱³. Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ dsa³ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³ gá⁴teé⁴ dsaá⁴ hi³ dsa³ji̱í̱³ guaa³ ja̱³, 10 duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ nɨ³ ca³dah²cuo⁴ dsa³jéy⁴ vino hi³ dxú⁴ gɨh¹, duh³ liu³u²xɨ³ mɨ² há⁴hé³ máh⁴ chi³liíh⁴ diáh⁴, mɨ²ja̱³ ba² ca³dah²cuo⁴ vino hi³ sáy⁴ gɨh¹ nɨ³. Joó⁴ na³ji̱i̱⁴ ba² jmeey³ niu³, hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² la³ ba² mɨ³cuoy³ vino hi³ dxú⁴ gɨh¹.
11 Hi³la³ ja̱³, hi³dxá³ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ hi³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³, fɨɨ³ Caná hi³ na³hii⁴ vó⁴ Galilea. Gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³ yáh¹ duh³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ bií⁴ gaáy³. Ba² gá⁴taá³ah¹ jniaah¹ chiáh².
12 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ fɨɨ³ Capernaúm, na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ xaá¹, diáh⁴ ja̱á̱¹ baáy⁴ ji̱í̱⁴ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, nɨɨ́⁴ gá⁴yaa²ah¹ ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹.
Cá⁴bí⁴ŋɨɨ́³ Jesús ja̱³ dxaa² guah³ gaáy³
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13 Mɨ³ya³chie̱y¹ jmɨ́¹feh⁴ chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ israelitas ja̱³ hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³, hi³ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ Jerusalén. 14 Liáh³ gá⁴dxaá² Jerusalén xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴ hi³ dah²nɨɨy⁴ cue²yah³, dah²nɨɨy⁴ dsɨɨ³jaa³, baáy⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² dah²nɨɨy⁴ juu³. Ba² nieeyh⁴² nɨɨ́⁴ diáh⁴ hi³ dah²fi̱³² cuu² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³. 15 Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ dah²jmee⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴cú̱yh² ca³liuh² sɨ̱ɨ̱yh² láh¹laa³ hi³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ gá⁴jmí² diáh⁴, gá⁴hóy⁴ diáh⁴ cáh³ti³², chie̱é̱yh¹ diáh⁴ cue²yah³ baáy⁴ dsɨɨ³jaa³ chié̱y² diáh⁴ ja̱³. Gá⁴ta̱á̱⁴ dxaah¹vó⁴ cuu² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ dah²fi̱³² cuu² ja̱³ baáy⁴ gá⁴cɨ́yh² diáh⁴ mesas chiáh² diáh⁴. 16 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ dah²nɨɨy⁴ juu³ ja̱³:
―¡Voó¹ah³ tɨɨ́² diáh⁴ hi³la³! ¡Há⁴ hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ mah² ñu² Ñuyh⁴ nɨ³!
17 Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liíh⁴ah¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² xi³ chiáh² Dios. Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ²: “Jmɨ́yh³ hí⁴jú̱³á⁴ lɨ́⁴ dɨ́h¹ ta⁴hɨy⁴ ñuú³ chiáh² ñúy¹ nɨ³.”
18 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiaa⁴²ah¹ ja̱³, cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―¿Xɨ² xa³ hi³ ca̱a̱³ hi²jmeey³ duh³ lii⁴ hi³ haay³ ba² jú¹hiíh⁴ liáh³xɨ³ jmeey³ nɨ³?
19 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Yaa⁴²ah³ guah³ la³, baáy⁴ duh³ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hi²jmeeh¹á² ca̱á̱h³.
20 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³:
―Tú̱⁴laá³ dsɨ³² jñuú³ ji̱i̱³ bih³ ja̱a̱h¹ ba² gá⁴jooy³ cá⁴dah²jmeéh² guah³ la³. ¿Xɨ² niu³ gɨh³ nɨ³ hí⁴jooy³ hi²jmeéyh³ nɨ³ jmɨɨ́¹ ba² nɨɨh¹?
21 Joó⁴ ñaá² ba² ja̱³ ga³hey³² Jesús ja̱³ hi³ liu⁴ chiáh² guah³ ja̱³. 22 Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liíh⁴ dsɨ³²ah¹ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ja̱³. Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ ba² gá⁴taá³ah¹ gɨh¹ dxú⁴ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² fah² Dios ja̱³, baáy⁴ gá⁴taá³ah¹ gɨh¹ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesús ja̱³.
Cui̱i̱⁴ ba² jnia² liáh⁴jɨ³²a² Jesús nɨ³
23 Liáh³ jey¹ Jesús ja̱³ Jerusalén, liáh³ dsa³lí³ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² Jesús ja̱³, chiaah¹ dah²joo³² hi³ xa³ jmee⁴ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. 24 Joó⁴ há⁴hé³ jmɨ́yh³ jmeéh⁴ diáh⁴ he̱é̱yh³, chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ cui̱i̱⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 25 Há⁴hé³ niaáh² hi³ xe̱y³ hí⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Chiaah¹ ñi³² ba² ñaá² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³.