3
Ya²liú³ Nicodemo chie̱é̱yh¹ Jesús
Xe̱y³ ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Nicodemo, na³lɨ́y⁴ fariseo baáy⁴ na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ gaáy³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ israelitas. Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ ñií¹ Nicodemo ya²ñi³ Jesús ja̱³ ca̱a̱³ mɨ² xiáh³liaá⁴. Liáh³ gá⁴dxaá² ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Dsa³he⁴, nia⁴²ah¹ ba² hi³ Dios nɨ³ ma³xɨ́y⁴ niu³ duh³ hi²hooy¹ jniaah¹. Chiaah¹ gu³xɨ³ hí̱³ dsa³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ diáh⁴ fáh⁴lí³ hi³ ga³jmeey³ nɨ³, xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ chie̱é̱yh¹ Dios.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Nicodemo ja̱³:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niu³: Há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ hí⁴sa̱y³ ca̱á̱h³.
Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Nicodemo ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³:
―Joó⁴, ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hi³ hí⁴sa̱y³ ca̱á̱h³ ja̱y³ dsa³ mɨ³gaáy³? ¿Xɨ² foóh¹ hí⁴jooy³ dsá⁴hí³ ca̱á̱h³ ñuúh⁴ chiáh² xaá¹ duh³ hí⁴sa̱y³ ca̱á̱h³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niu³: Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ hí⁴sa̱y³ chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ Espíritu chié̱y² Dios, hi³hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴hiiy⁴ chiáh² Dios. Dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ga³sa̱y³ jmɨɨyh⁴²güii³. Joó⁴ diáh⁴ hi³ ga³sa̱y³ chiáh² Espíritu chié̱y² Dios nɨ³, na³lɨ́y⁴ espíritu ba². Há⁴ hi³jmeey³ dsaay³² háy² hi³ ga³fooh³²á⁴ niu³ hi³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ ga³jmee⁴ hí⁴sa̱y³ ca̱á̱h³. Liáh³xɨ³ dxɨ́³ xu̱ú̱³, ga³hɨɨ³ xiah² ga³lɨ́³ dsɨ́² ba². Ga³nuuy³ hi³ ga³hi̱i̱h² ga³ra̱a̱h⁴ joó⁴ há⁴hé³ maáy³ xiah² ja̱³ je³ baáy⁴ xɨ³ xiáh³ ja̱³ dsaa³². Ja̱³ba² liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ga³sa̱y³ ca̱á̱h³ chiáh² Espíritu chié̱y² Dios nɨ³.
Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ ca̱á̱h³ juúh⁴ Nicodemo ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―¿Jmiih⁴² ja̱³ dɨ́h¹ hí⁴jooy³ liáh³ja̱³?
10 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ maáy³ hi³nɨ³, niu³ na³lɨ́⁴u³ dsa³he⁴ gaáy³ chié̱y² diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³? 11 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niu³ la³: Jmáyh² diáh⁴ hi³ nia⁴²ah¹ ba² nɨ³ jniaah¹ ga³liu⁴²ah¹ nɨ³, baáy⁴ na³lɨ́⁴ah¹ dsa³ñi³² chiáh² hi³ ma³joo⁴²ah¹. Joó⁴ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ niaá⁴ah³ hi³ ga³féh³ah¹ jniaah¹ nɨ³. 12 Liu³u²xɨ³ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ mɨ² ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hi³ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ hí⁴dsá⁴taá³ah³ liu³u²xɨ³ hi²liu⁴²á² niaá⁴ah³ chiáh² hi³ xa³ yuuh¹ güii³ nɨ³.
13 ’Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ma³saayh⁴ yuuh¹ güii³, ja̱y³ hi³ yá⁴xiaá² nɨ³ ba² nɨ³ cui̱i̱³ yuuh¹ güii³ nɨ³, hí̱³ba² Ja̱á̱² Dsa³ hi³ na³hiiy⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³. 14 Joó⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Moisés gá⁴xeéy² ñií² ja̱y³ iíh¹ na¹ñí¹ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³, ja̱³ba² liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²xeéy² ñií² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, 15 duh³ja̱³ xɨ³ xe̱y³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh², hi³hí̱³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² xe̱y³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³.
Hi²xiáh³ niaá² Dios nɨ³ nieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³
16 ’Hi²xiáh³ niaá² Dios nɨ³ nieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi³ja̱³ gá⁴cuóy² Ja̱á̱² gu³xɨ³ ba² ja̱y³ ba² xe̱y³, duh³ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh², ca̱á̱h³ tiaah² ba² xe̱y³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 17 Há⁴ja̱³ duh³ hi³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ gá⁴xɨɨ́⁴ Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ Ja̱á̱², gá⁴xɨ́y⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴ ba² nɨ³.
18 ’Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh² Ja̱á̱² nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ dsá⁴chi². Joó⁴ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ dsá⁴taáy³ chiáh², dsá⁴chi² chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ma³taáy³ chiáh² Ja̱á̱² Dios, Ja̱á̱² hi³ ja̱y³ nɨ³. 19 Dsá⁴chi² diáh⁴ chiaah¹ liáh³ güé⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, mɨ²ja̱³ xiáh³ xi² ñu³ha̱a̱h³ ba² gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² diáh⁴. Há⁴hé³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² diáh⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiaah¹ jmáyh² hi³ mɨ³hee³² ba² ca³dah²jmee⁴. 20 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³ mɨ³hee³² nɨ³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²joo³² ya⁴²jmɨɨ́⁴. Há⁴hé³ ca³dsa³jé̱yh⁴ diáh⁴ xi² hií² ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³ duh³ há⁴hé³ hí⁴lii⁴ hi³ mɨ³hee³² ca³dah²jmee⁴ nɨ³. 21 Joó⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² xiaa³dsaa³², hi³ já⁴ ca³dsa³jé̱yh⁴ ba² diáh⁴ xi² hií² ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³, duh³ hí⁴lii⁴ hi³ dxɨ́⁴lieey³² Dios ba² nɨ³ ca³dah²jmee⁴ hi³ dxú⁴.
Gá⁴liú³ ca̱á̱h³ Juan Bautista ja̱³ chiáh² Jesús
22 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³liú³ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ Nicodemo, mɨ²ja̱³ ŋaá² vó⁴ Judea chie̱é̱yh¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. Nɨɨ́⁴ gá⁴yaa²ah¹ ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹, ba² xeey³ jmɨɨ³ dsa³. 23 Ba² rúh⁴ xeey³ jmɨɨ³ dsa³ Juan ja̱³ fɨɨ³ Enón, yeey⁴ caa¹ fɨɨ³ Salim, chiaah¹ hi²xiáh³ xa³ jmɨɨ³ nɨɨ́⁴. Hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ dsa³dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ duh³ dsa³ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³. 24 Chiaah¹ há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³dah²ta̱a̱yh³ ñuúh⁴ñí¹ Juan ja̱³ mɨ²ja̱³.
25 Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ja̱³ mɨ³dah²liu⁴ ñuú³ chie̱é̱yh¹ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ israelitas ca³jaa¹ chiáh² hi³hí̱³ ca³bi³xɨ³ ca³bi³ŋɨɨ́y³ mii⁴. 26 Hi³ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Juan ja̱³:
―Dsa³he⁴, ba² mɨ³xeey³ jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³, dsaá⁴ hi³ gá⁴ji̱i̱h⁴u³ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán nɨ³, dsaá⁴ hi³ gá⁴liu⁴²u³ jniaah¹ chiáh². Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ bɨh¹ mɨ³dsa³dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹.
27 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Dios ba² nɨ³ ga³tieyh³² guaa³²a² ta² hi³ ga³jmee⁴²a² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a². 28 Niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ dsa³ñi³² chia̱á̱²á⁴ hi³ gá⁴fáyh² liáh³la³: “Há⁴hí̱³ Cristo nɨ³ jniá³. Hi³ güé⁴á⁴ duh³ hi²jmeey⁴² juúh⁴ hi³ mɨ³hí⁴güéy³ ba² nɨ³.” 29 Liu³u²xɨ³ xi² dsa³ji̱í̱³ guaa³ dsa³, dsaá⁴ hi³ dsa³ji̱í̱³ guaa³ nɨ³ ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹. Amigo chié̱y² dsaá⁴ nɨ³ ca̱a̱³ hiíy⁴ nɨɨ́⁴ nuu³ liáh³xɨ³ liu⁴ dsaá⁴ ja̱³ ba², hi³ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨ́² nuu³ fáh⁴liu⁴ chiáh². Ba² liáh³ja̱³ xa̱⁴²á⁴ jniá³, ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ jé⁴ dsɨy⁴. 30 Liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi³ dsa³saa³ chiáh². Baáy⁴ jniá³ yáh¹, hi³ já⁴ hí⁴dsá⁴xieey⁴ ba² chieéy⁴ liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹.
Hi³ cá⁴yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³
31 ’Hi³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Joó⁴ hi³ ga³sa̱y³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, na³hii⁴ chiáh² dxaah¹vó⁴ la³ ba². Baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² ga³liu⁴. Joó⁴ hi³ güéy⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³, ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴. 32 Ga³liu⁴ chiáh² hi³ ma³joó², ga³liu⁴ chiáh² hi³ ma³nuú³. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² dsa³ hi³ ñi³² nɨ³. Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² lii³²a². 33 Joó⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ dsa³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh² hi³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ nɨ³, hi³hí̱³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² hi³ he̱é̱yh³ ba² hi³ ga³féh³ Dios nɨ³. 34 Jmáyh² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ba² ga³liu⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ ñaá² Dios nɨ³, chiaah¹ Dios nɨ³ ga³cuoy³² cáh³ti³² Espíritu Santo chié̱y². 35 Hi²xiáh³ niaá² Dios nɨ³ nieéy² Ja̱á̱² nɨ³, hi³ja̱³ ma³tiéyh² guaa³ Ja̱á̱² nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 36 Hi³ja̱³ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh² Ja̱á̱² Dios nɨ³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² xe̱y³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. Joó⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴dsá⁴taáy³, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴güe³ dxú⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Xiáh³ hi³ já⁴ hí⁴bí⁴chiíy⁴ ba² Dios nɨ³ chiáh².