4
Gá⁴ji̱i̱h⁴ Jesús ja̱³ ja̱y³ mɨ́³ dsa³ Samaria
Gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ fariseos ja̱³ hi³ fɨɨ́y⁴ gɨh¹ dsa³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús liáh³xɨ³ Juan ja̱³, ba² fɨɨ́y⁴ gɨh¹ diáh⁴ dsa³ hi³ xeey³ jmɨɨ³. (Gu³xɨ³ ba² há⁴hí̱³ ñaá² Jesús ja̱³ xeey³ jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, jniaah¹ ba² ja̱³ xaa³ah¹ jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³.) Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² Jesús ja̱³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Judea, duh³ ŋáyh² ca̱á̱h³ vó⁴ Galilea.
Fi¹ hi³ gá⁴cá̱⁴ ja̱³, jmɨ́yh³ Samaria ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴ŋɨ́y³. Hi³ja̱³ gá⁴dxéyh² ca̱a̱³ fɨɨ³ liuh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Sicar hi³ na³hii⁴ vó⁴ Samaria. Ja̱³ba² yeey⁴ nɨɨ́⁴ na³jniaa³ vó⁴ hi³ gá⁴cueeyh³ Jacob chiáh² José ja̱á̱² ja̱³. Nɨɨ́⁴ na³jniaa³ pozo chiáh² lɨ² Jacob. Hi²xiáh³ vaayh⁴ Jesús ja̱³ hi³ híy¹ fi¹ ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴guá³ haah² pozo ja̱³, ca̱³liáh³ dxaá⁴ñíh² xɨ³ jmiih⁴. Liáh³ jey¹ Jesús ja̱³ nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² ja̱y³ mɨ́³ dsa³ fɨɨ³ Samaria hi³ mɨ³hí⁴cá̱² jmɨɨ³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Cuoo² jniá³ ca³liuh² jmɨɨ³ nɨ³ hi²uuyh⁴².
(Mɨ²ja̱³ mɨ³xa³ ca̱³ji̱i̱³ hi³ ma³dxia⁴²ah¹ jee⁴² fɨɨ³ Sicar ja̱³, hi³ cá⁴dxá⁴lia³²ah¹ ca³liuh² hi³ hi²chia⁴²ah¹.)
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ ga³ŋɨɨyh³² jniá³ jmɨɨ³ niu³ israelita nɨ³, baáy⁴ dsa³ Samaria ba² jniá²?
(Gá⁴féh³ liáh³ja̱³ mɨ́³ ja̱³ chiaah¹ há⁴hé³ dɨ³naáy³ diáh⁴ israelitas ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ Samaria.)
10 Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ mɨ́³ ja̱³:
―Hu̱² ca̱a̱³² ba² maáy³ hi³ xa³ hi³ hí⁴cuoó⁴ niu³ Dios, baáy⁴ hu̱² maáy³ hi̱² nɨy³² jniá³ hi³ ga³ŋɨɨ́h⁴á⁴ niu³ jmɨɨ³ nɨ³, mɨ²ja̱³ niu³ ba² hi²ŋɨɨyh¹ jniá³ jmɨɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. Chiaah¹ hi²cuoó⁴á⁴ niu³ jmɨɨ³ hi³ hí⁴jmeé⁴ xa̱³u³ liáh³nɨ³.
11 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Ñuyh⁴, há⁴hé³ xa³ hi²xeeyh¹ jmɨɨ³ nɨ³, hi²xiáh³ juh³ pozo la³. ¿Xiah² ja̱³ gua³chie̱y³ jmɨɨ³ hi³ ga³fáyh³ hi²cuooy¹ jniá³ nɨ³, hi³ ga³fáyh³ hi³ hí⁴jmeé⁴ xa̱⁴²á⁴ chieéy⁴ liáh³nɨ³? 12 Ñúh³ah¹ Jacob nɨ³ gá⁴cueeyh³ chiaa⁴²ah¹ pozo la³, ja̱³ba² la³ gá⁴cá̱⁴ jmɨɨ³ hi³ gá⁴hɨ̱́h⁴ ñaá², cá⁴dah²hɨ̱́h⁴ diáh⁴ ja̱á̱², chie̱é̱yh¹ diáh⁴ gú⁴nuú¹ chié̱y² diáh⁴. ¿Xɨ² liáh³ca̱a̱y³ gaá³u³ gɨh¹ niu³ liáh³xɨ³ ñaá² Jacob ja̱³?
13 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³:
―Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²hɨ̱́h² jmɨɨ³ la³, hí⁴lí³ dɨ́⁴dah²hɨ̱́h² ca̱á̱h³. 14 Joó⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ hí⁴hɨ̱́h² jmɨɨ³ hi³ hi²cuoy⁴² jniá², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴lí³ dɨ́⁴hɨ̱́h² ca̱á̱h³ jmɨɨ³. Chiaah¹ jmɨɨ³ hi³ hi²cuoó⁴á⁴ nɨ³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ mɨ¹ñi² jmɨɨ³ ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh², hí⁴jmeé⁴ hí⁴güe³ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ Dios ca̱³ñiih³².
15 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, cuoo² jniá³ jmɨɨ³ hi³ ga³hoy³ nɨ³ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴lí³ dɨ²uuyh⁴² ca̱á̱h³, ba² há⁴hé³ máh⁴ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hí⁴güé³á⁴ la³ hi²ya³chié̱y⁴ jmɨɨ³ he̱é̱yh³ pozo la³.
16 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Má⁴dxi² gua³jéy⁴ dsaá⁴ chiú̱h²u³, duh³ hi²liu²a².
17 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³:
―Há⁴hé³ xe̱y³ dsaá⁴ chia̱á̱²á⁴.
Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―He̱é̱yh³ ba² chiú̱h²u³ hi³ ga³fáyh³ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ dsaá⁴ chiú̱h²u³. 18 Chiaah¹ mɨ³ñéy³ dsaá⁴ ma³ñíy³ chia̱á̱h¹u³. Baáy⁴ dsaá⁴ hi³ je¹u³ chia̱á̱h¹u³ ja̱³nɨ́⁴, ba² há⁴ja̱³ he̱é̱yh³ ba² jmɨ́yh³ dsaá⁴ chiú̱h²u³ nɨ³. Hi³ja̱³ he̱é̱yh³ ba² chiú̱h²u³ hi³ ga³fáyh³ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ dsaá⁴ chiú̱h²u³.
19 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Ñuyh⁴, na³lɨ́⁴u³ profeta, ¿xɨ² haá²? chiaah¹ maáy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 20 Diáh⁴ xa²yaa²ah¹ ñú⁴uuh²ah¹ hi³ cá⁴dah²guá³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios cua̱h³ la³. Joó⁴ niaá⁴ah³ israelitas nɨ³ ga³fáh³ah³ hi³ Jerusalén ba² ga³jmee⁴ dsa³dxia⁴²a² dsa³jmeeh²a² hu̱u̱¹rá².
21 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ga³jmee⁴ gua³taá³u³ hi³ hi²fooh¹á² niu³ la³. Mɨ³hí⁴dxá⁴héy³ hiíh⁴ hi³ hi²jmeeh¹ah³ hu̱u̱¹rá² Ñúh³a² Dios nɨ³. Joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hi³ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ah³ cua̱h³ la³, ñé⁴ há⁴hé³ máh⁴ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hi³ cua³dxí̱⁴ah³ Jerusalén. 22 Há⁴hé³ maá³ah³ niaá⁴ah³ samaritanos nɨ³ hi̱² nɨy³² hi³ ga³jmeeh³²ah³ hu̱u̱¹rá². Joó⁴ nia⁴²ah¹ ba² jniaah¹ israelitas hi̱² nɨy³² hi³ ga³jmeeh⁴²ah¹ hu̱u̱¹rá² nɨ³. Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ israelitas nɨ³, hí⁴liaá² Dios nɨ³ hí⁴lieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 23 Hí⁴dxá⁴héy³ hiíh⁴, baáy⁴ ja̱³ba² ja̱³nɨ́⁴ ma³dxa³héy³, hi³ diáh⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Ñúh³a² Dios nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² dxɨ́⁴lieey³² Espíritu Santo baáy⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba². Chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² jmɨ́yh³ niaá⁴ Ñúh³a² nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá². 24 Espíritu ba² na³lɨ́y⁴ Dios nɨ³. Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² nɨ³, ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ liáh³xɨ³ ca³bi³jmeé³ Espíritu Santo nɨ³ ca³bi³jmeéy³ diáh⁴, baáy⁴ jmɨ́yh³ liáh³ xiaa³dsaa³² ba².
25 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Maay⁴ ba² hi³ hí⁴güéy³ Mesías ―hi³ ca³dah²hey³² Cristo―. Mɨ² ma³güey⁴ hi³nɨy³², mɨ²ja̱³ hí⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴.
26 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Jniá³ nɨ³ Cristo, hí̱³ba² hi³ liúy¹ chia̱á̱h¹u³ nɨ³.
27 Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxii³²ah¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ³²ah¹ chiaah¹ hi³ liu⁴ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ ja̱³. Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ jniaah¹ há⁴hé³ lɨ́⁴tiá³ dsɨ³²ah¹ gá⁴ŋɨɨh²ah¹ juúh⁴ Jesús ja̱³ hi³ he² ja̱³ liu⁴ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ ja̱³. 28 Mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh³ mɨ́³ ja̱³ mɨ¹dsuu² chiáh² duh³ ŋáyh² jee⁴² fɨɨ³. Liáh³ gá⁴dxéyh² ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ oóyh² ja̱³:
29 ―Ya³dxí̱⁴ah³ ya³joo⁴²ah³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ ma³sɨɨ́h⁴ jniá³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ma³ŋɨ́³ ma³jmeéy⁴. ¿Xɨ² há⁴hí̱³ ruh³ Cristo hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ nɨ³?
30 Mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³. 31 Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ŋɨɨ⁴²ah¹ jmɨ²heé¹ chiáh² Jesús ja̱³, liáh³la³ sɨɨh⁴²ah¹:
―Dsa³he⁴, chiéh³ ca³liuh².
32 Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Xa³ ba² hi³ hi²eeyh⁴² jniá², hi³ há⁴hé³ cui̱i̱³ah³ niaá⁴ah³.
33 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ féh³ah¹ xi² niaa³²ah¹ voo³²ah¹:
―¿Xɨ² foóh¹ xe̱y³ ma³bi²ca̱³ ma³eéh²?
34 Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Hí⁴lií² ba² nɨɨh¹ hi³ hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³. Ga³jmee⁴ hi²bi³ya⁴²á⁴ ta² chiáh². Hi³nɨ³ ba² nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ hi³ ga³eeyh⁴ jniá³.
35 ’Liáh³la³ ga³fáh³ah³ niaá⁴ah³ maay⁴ jniá³: “Jmee⁴ gɨh¹ chiú̱y³ sɨh³ hi³ hí⁴raa³ cuɨɨ³ chiaa⁴²a² nɨ³.” Joó⁴ liáh³la³ ba² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ jniá³. Joo⁴²ah³ xi² na³jñi¹ na³haa¹ nɨ³, ma³raa³ bɨh¹ cuɨɨ³ nɨ³, hi³ja̱³ mɨ³ga³jmee⁴ hí⁴chia̱a̱⁴² ja̱³nɨ́⁴. 36 Ja̱y³ dsa³ hi³ ca³dxa³chie̱e̱yh⁴² hi³ ma³raa³, hi³hí̱³ ga³tɨ̱y⁴ jñiiy⁴. Hi³ ga³ca̱a̱⁴ ja̱³ yáh¹, diáh⁴ dsa³ ba² nɨ³, diáh⁴ hi³ hí⁴dah²güe³ chie̱é̱yh¹ Dios ca̱³ñiih³². Liáh³ja̱³ hí⁴jé⁴ dsɨ́² ree³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta², liáh³ ba² hi³ ga³haa³², liáh³ ba² hi³ ca³dxa³chie̱e̱yh⁴² cuɨɨ³ hi³ ma³raa³ nɨ³. 37 Hi³ja̱³ he̱é̱yh³ ba² liáh³xɨ³ dsa³féh³ ca̱a̱³ juúh⁴: “Ca̱a̱³ chiáh² ba² dsa³ hi³ ga³jmee⁴ jma², baáy⁴ dxeeyh⁴ ba² nɨ³ hi³ ga³ca̱a̱⁴ cuɨɨ³ nɨ³.” 38 Hi³ja̱³ gá⁴sɨ́⁴á⁴ niaá⁴ah³ ya²chia̱a̱⁴ah³ hi³ ma³raa³, xi² há⁴hé³ jlɨh² gá⁴jmeé¹ah³ ta². Dxeeyh⁴ ba² ja̱³ cá⁴dah²haá², joó⁴ niaá⁴ah³ ba² ma³dxa³hee⁴ah³ hi²ca̱a̱⁴ah³ ta² chiáh² diáh⁴.
39 Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ vó⁴ Samaria gá⁴taáy³ chiáh² Jesús ja̱³, chiaah¹ hi³ gá⁴jmeé³ juúh⁴ mɨ́³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³. Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³: “Ma³sɨɨ́h⁴ jniá³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ma³ŋɨ́³ ma³jmeéy⁴.” 40 Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ samaritanos xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² hi³ hu̱² hí⁴cueeyh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. Hi³ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ Jesús ja̱³ tú̱⁴ jmɨɨ́¹. 41 Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ gɨh¹ dsa³ gá⁴taáy³ chiáh² liáh³ cá⁴dah²nuú³ jmɨ́yh³ hi³ féh³ ñaá² Jesús ja̱³. 42 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ mɨ́³ dsa³ oóyh² diáh⁴ ja̱³:
―Mɨ³nia⁴²ah¹ dxú⁴ cáh³ti³² ja̱³nɨ́⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² Cristo nɨ³, hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴lieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Chiaah¹ ma³niuu²ah¹ voo³²ah¹ hi³ ma³féh³ ñaá² hi³ja̱³ ma³taá³ah¹ chiáh², há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³ ma³xɨɨ́yh¹ jniaah¹ liáh³xɨ³ ma³sɨɨ́h⁴ niu³ nɨ³.
Cá⁴bí⁴lieéy³ Jesús ja̱³ ja̱á̱² ja̱y³ dsa³ chié̱y² gobierno
43 Liáh³ ma³yey³ hi³ tú̱⁴ jmɨɨ́¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ vó⁴ Samaria, duh³ gá⁴hí³ ca̱á̱h³ fi¹, ŋáyh² vó⁴ Galilea. 44 Hí̱³ba² ñaá² Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ tiaah²: “Liu³u²xɨ³ ja̱y³ profeta hí⁴dxéyh² fɨɨ³ chiáh², há⁴hé³ jmɨ́yh³ dɨ³nieéy² diáh⁴ dsa³ oóyh².” 45 Liáh³ gá⁴dxéyh² vó⁴ Galilea ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tee³ ba² dxú⁴ diáh⁴ dsa³ nɨɨ́⁴, chiaah¹ liáh³ dah²ya²dxí̱⁴ jmɨ́¹feh⁴ pascua hi³ gá⁴tɨ́³ Jerusalén ja̱³, mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²joó² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³ jee⁴² jmɨ́¹feh⁴ ja̱³.
46 Mɨ²ja̱³ ŋáyh² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ fɨɨ³ Caná hi³ na³hii⁴ vó⁴ Galilea, fɨɨ³ xi² gá⁴jmeé³ gá⁴lɨɨy⁴ vino jmɨɨ³ ja̱³. Ba² xa³ ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Capernaúm hi³ na³hii⁴ vó⁴ Galilea. Nɨɨ́⁴ jey¹ ja̱y³ empleado gaáy³ chié̱y² rey, joó⁴ dsaah⁴² ja̱á̱² dsa³ ja̱³. 47 Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² dsa³ gaáy³ ja̱³ hi³ güéyh² Jesús ja̱³ Galilea hi³ naay³ vó⁴ Judea, mɨ²ja̱³ ñií¹ xi² jey¹, duh³ ya²xɨɨh⁴² hi³ hu̱² hí⁴jmeé⁴ jmɨ²heé¹ dsaa³² xɨ¹ñúh⁴ chiáh², duh³ hí⁴bí⁴lieéy³ ja̱á̱² ja̱³, chiaah¹ mɨ³hí⁴jú̱y³ ja̱³nɨ́⁴ ja̱³nɨ́⁴. 48 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ ja̱³:
―Xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hi²joó³ah³ hi³ xa³ hi²jmeey⁴² hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ dsá⁴taá³ah³ niaá⁴ah³.
49 Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ empleado ja̱³:
―Ñuyh⁴, ña³ xé̱yh², liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴jú̱y³ ja̱a̱y⁴ nɨ³.
50 Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ ja̱³:
―Má⁴dxi² xɨ¹ñúh⁴ chiú̱h²u³ chiaah¹ ma³laáy³ ba² ja̱a̱y³ nɨ³.
Gá⁴taáy³ dsa³ ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³, hi³ja̱³ ŋáyh². 51 Liáh³ mɨ³hí⁴dxéyh² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ mozos chié̱y² dah²bi²jé̱y¹, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Ma³laáy³ ba² ja̱a̱y³ nɨ³.
52 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ diáh⁴ mozos chié̱y² ja̱³ hi³ he² hora ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liaá² mɨ³dsa³váy² chiáh² ja̱á̱² ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Ja̱³dxaá³ ca̱³liáh³ mɨ³ca̱a̱³ ca̱³laá³ gá⁴guaay⁴ dsaá¹ hi³ chie̱é̱yh¹ nɨ³.
53 Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liíh⁴ empleado ja̱³ hi³ ja̱³ba² mɨ³ca̱a̱³ ca̱³laá³ ja̱³ liáh³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³ cua²dxéyh³, chiaah¹ ma³laáy³ ba² ja̱á̱² ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴taáy³ empleado ja̱³ chiáh² Jesús chie̱é̱yh¹ diáh⁴ familia chié̱y².
54 Hi³la³ ja̱³ hi³dxá³ tú̱h⁴ tiaah² ja̱³ gá⁴jmeé³ Jesús lii⁴ ja̱³, hi³ he̱é̱yh³ ba² hee⁴ fáh⁴lí³, liáh³ güéyh² Galilea hi³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ vó⁴ Judea ja̱³.