5
Cá⁴bí⁴lieéy³ Jesús ja̱³ hi³ ná⁴hi̱y¹ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Betesda
Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³bi³lieéy³ Jesús ja̱³ ja̱á̱² dsa³ hí̱³, mɨ²ja̱³ mɨ³hí⁴dah²jmeé⁴ jmɨ́¹feh⁴ diáh⁴ dsa³ Jerusalén ja̱³, hi³ja̱³ ŋaá² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ Jerusalén. Haah² fɨɨ³ Jerusalén ja̱³ na³jniaa³ ca̱a̱³ jnɨ́¹ñú² gaáy³ hi³chiaah³² diáh⁴ dsɨɨ³jaa³. Ja̱³ba² nɨɨ́⁴ na³jniaa³ ca̱a̱³ tanque gaáy³ hi³ ná⁴ha⁴² jmɨɨ³. Baáy⁴ xa³ ñá³ voó² liuh² caa¹ ja̱³. Betesda xɨ̱ɨ̱y³ nɨɨ́⁴ fáh² hebreo. Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴² na³saay³ nɨɨ́⁴. Xe̱y³ hi³ tuúy¹, xe̱y³ hi³ ná⁴hi̱y¹ baáy⁴ xe̱y³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴bɨ́y² hí⁴xíh² diáh⁴ cáh³ti³². Na³saay³ nɨɨ́⁴ dah²je̱e̱³² hi³ hí⁴bɨ́² jmɨɨ³, duh³ dsá⁴taáyh¹ diáh⁴. Chiaah¹ ca̱á̱h³ca̱á̱h³ ga³guáy³ ja̱y³ ángel ca³bi³bí¹ jmɨɨ³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ ga³laáy³ hi³dxá³ ja̱y³ dsa³ dsaah⁴² hi³ dsá⁴hí³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³, ga³laáy³ gu³xɨ³ hé³ ba² dsaá¹ hi³ chie̱é̱yh¹. Nɨɨ́⁴ na³caayh³² ja̱y³ dsaá⁴ hi³ dsaah⁴², mɨ³xa³ ca̱³liáh³ dxiá⁴dxiá³ dsɨ³² jñá⁴ ji̱i̱³ bih³ hi³ na³caayh³² dsaah⁴². Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ na³caayh³² nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴chii⁴ hi³ hi²xiáh³ mɨ³voó³ dsaah⁴², hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ dsaah⁴² ja̱³:
―¿Xɨ² naay³ hí⁴liaá³u³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ dsaah⁴² ja̱³:
―Ñuyh⁴, há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴ta̱a̱yh³ jniá³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ nɨ³ mɨ² ga³bɨ³² nɨ³. Liu³u²xɨ³ mɨ² naáy⁴ ya³húy², mɨ²ja̱³ dxeeyh⁴ ba² ca³dsa³hí³ ji̱³nɨɨ́⁴.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Na³hɨɨ́y¹, chia̱a̱⁴ hi³ bí⁴dxɨ́y¹ nɨ³ duh³ má⁴dxi².
Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ gá⁴laáy³ dsaá⁴ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴xaáh² hi³ bí⁴dxɨ² ja̱³, duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³chie⁴ji̱i̱⁴. Joó⁴ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³ liáh³ cá⁴bí⁴liaá³ Jesús ja̱³ cá⁴bí⁴lieéy³ dsa³ dsaah⁴² ja̱³. 10 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ dsa³ hi³ ma³laáy³ ja̱³:
―Há⁴hé³ xa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hi²ca̱a̱y⁴ hi³ bí⁴dxɨ́y¹ nɨ³ ja̱³nɨ́⁴, chiaah¹ na³héy¹. Chiaah¹ jmɨɨ́¹ mah² ba² ja̱³nɨ́⁴.
11 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³:
―Joó⁴ dsa³ hi³ ma³bi³lieéy³ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³ ma³sɨɨ́h⁴ jniá³: “Chia̱a̱⁴ láh³ hi³ bí⁴dxɨ́y¹ nɨ³ baáy⁴ duh³ má⁴dxi².”
12 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ dsaá⁴ ja̱³:
―¿Hi̱² nɨy³² hi³ ma³sɨɨ́h⁴ niu³ liáh³nɨ³?
13 Joó⁴ há⁴hé³ ñi³² dsaá⁴ ja̱³ hi³ hi̱² hí̱³ cá⁴bí⁴liaá³ chiáh² ja̱³, chiaah¹ ja̱³ba² gá⁴caáyh² gá⁴dxiuúyh² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³ ba² Jesús ja̱³, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ gá⁴joóy². 14 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Niuu³ ruh³ la³, ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³laá³u³, há⁴ máh⁴ hi³bi³sáy¹ dsaa² chiú̱h²u³, duh³ há⁴hé³ hí⁴chi̱í̱h²u³ ca̱a̱³ hi³ mɨ³hee³² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³.
15 Mɨ²ja̱³ ŋáyh² dsaá⁴ ja̱³ duh³ cá⁴dxá⁴xɨɨh⁴² diáh⁴ israelitas ja̱³ hi³ Jesús ja̱³ ja̱³ cá⁴bí⁴liaá³ chiáh². 16 Hi³ja̱³ ja̱³ ca³dah²laá⁴ mɨ³dah²bi³dxɨɨ́y² Jesús ja̱³ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴, chiaah¹ hi³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³. 17 Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jmee⁴ ta² Dia² chia̱á̱²á⁴ nɨ³ ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴, hi³ja̱³ ba² jmeey⁴ ta² jniá².
18 Hi³ja̱³ hi³ já⁴ dɨ³niaá⁴ ba² diáh⁴ israelitas ja̱³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Jesús ja̱³. Há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³ fáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³. Ba² hi²xiáh³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ chiaah¹ hi³ gá⁴féh³ hi³ Dios ja̱³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ jmii³, hi³ja̱³ lii⁴ hi³ jmey³² ñaá² ree³ liáh³xɨ³ Dios.
Jesús nɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴
19 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Niuu³ah³ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³. Gu³xɨ³ hé³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ Ja̱á̱² Dios nɨ³ hi³ hí⁴jmeé⁴ ñaá². Jmáyh² hi³ ga³joo³² ga³jmee⁴ Ñúh³a² Dios nɨ³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴. Chiaah¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³jmee⁴ Ñúh³a² nɨ³, ba² ga³jmee⁴ Ja̱á̱² nɨ³. 20 Chiaah¹ hi²xiáh³ niaá² Ñúh³a² nɨ³ nieéy² ja̱á̱² nɨ³, hi³ja̱³ ga³heé⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³jmee⁴ ñaá². Baáy⁴ hí⁴heé⁴ dxaáh² hi³ gaáy³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ hí⁴dsaáy² há²ah³ niaá⁴ah³ mɨ² ma³joo⁴²ah³. 21 Chiaah¹ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ca³bi³ji̱i̱yh³ Ñúh³a² nɨ³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, ga³cuoó⁴ diáh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴, ba² liáh³ja̱³ Ja̱á̱² nɨ³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴, diáh⁴ dsa³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² hí⁴cuoó⁴. 22 Chiaah¹ há⁴hé³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ Ñúh³a² nɨ³, ñé⁴ chiáh² gu³xɨ³ ja̱y³. Gá⁴tiéyh² guaa³ Ja̱á̱² nɨ³ ba² duh³ hi³nɨy³² ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³, 23 duh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² dsa³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Ja̱á̱² liáh³xɨ³ ca³dah²jmeéh⁴ ñaá² Ñúh³a² nɨ³. Ja̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Ja̱á̱² nɨ³, ja̱³ba² hi³ há⁴hé³ ga³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Ñúh³a² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Ja̱á̱² nɨ³ ja̱³.
24 ’Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³, hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ la³, baáy⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³, hi³hí̱³ mɨ³xe̱y³ chie̱é̱yh¹ Dios. Há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴chi². Chiaah¹ ma³túy² chiáh² fáh⁴ju̱y¹, mɨ³na³ji̱í̱yh⁴ bɨh¹ ba². 25 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ hí⁴dxá⁴héy³ hora, baáy⁴ ja̱³ ba² ja̱³nɨ́⁴ nɨ³ mɨ³hí⁴dah²nuú⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴. Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³, hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ duh³ hí⁴dah²güe³ chie̱é̱yh¹ Dios. 26 Chiaah¹ liáh³xɨ³ na³ji̱í̱yh⁴ ñaá² ba² nɨ³ Dios nɨ³, ja̱³ba² liáh³nɨ³ ma³cuoó⁴ jú¹hiíh⁴ ja̱á̱² nɨ³, hi³ ba² hí⁴jooy³ xe̱y³ na³ji̱í̱yh⁴ liáh³nɨ³. 27 Ba² ma³cuoó⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, chiaah¹ hi³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 28 Há⁴ hi³dsaay³² há²ah³ hi³la³, chiaah¹ hí⁴dxá⁴héy³ hiíh⁴ hi³ hí⁴dah²nuú⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³ hi³ teé⁴ diáh⁴, 29 mɨ²ja̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³. Diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ dxú⁴, hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ duh³ hí⁴dah²güe³ chie̱é̱yh¹ Dios. Joó⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ mɨ³hee³² yáh¹, hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ duh³ hí⁴dsá⁴chi² diáh⁴.
Lii⁴ ba² hi³ Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ Jesús
30 Gá⁴hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³:
―Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ hí⁴jooy³ hi²jmeey⁴², hi³ hi²jmeey⁴² ñeéy⁴. Liáh³xɨ³ ga³nuuy⁴ ga³féh³ Ñuyh⁴ nɨ³ ba² nɨ³ ga³ca̱a̱y³² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³, baáy⁴ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba² nɨ³ ga³ca̱a̱y³² cua̱a̱y¹ná² nɨ³. Chiaah¹ há⁴hé³ ga³naayh³² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨy⁴ ñeéy⁴. Ga³jmeey⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³. 31 Liu³u²xɨ³ hi²jmeey⁴² dsa³ñi³² chieéy⁴ ñeéy⁴, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ maá³ah³ xɨ³ he̱é̱yh³, chiaah¹ ñeéy⁴ ba² ja̱³ liuy⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ maay⁴. 32 Joó⁴ xe̱y³ ba² dxeeyh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chieéy⁴ jniá³, baáy⁴ maay⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³féh³ ca³jaa¹ chieéy⁴. 33 Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴xɨ́⁴ah³ diáh⁴ dsa³ hi³ dah²ya²ñi³ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³, hi³ xa³ dah²ya²ŋɨɨh⁴² juúh⁴, baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² jɨɨ⁴ liáh³xɨ³ gá⁴hí̱¹ Juan ja̱³. 34 Joó⁴ há⁴hé³ na³xɨ́h¹á² máh³ xɨ³ xe̱y³ hí⁴liú⁴ dxú⁴ chieéy⁴, ga³fayh⁴ liáh³nɨ³ ga³hó⁴á⁴ Juan nɨ³ duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³ah³ dxú⁴ ba² nɨ³. 35 Juan ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ lámpara hi³ na³hi̱i̱⁴ xi³. Niaá⁴ah³ yáh¹ gá⁴lɨ́⁴ ba² há²ah³ ca̱³ji̱i̱³ liáh³xɨ³ gá⁴hé³ Juan ja̱³. 36 Joó⁴ xa³ dxaáh² hi³ liu⁴ gɨh¹ jɨy³ chieéy⁴ jniá³ liáh³xɨ³ hi³ gá⁴hé³ Juan nɨ³. Diáh⁴ hi³ ga³jmeey⁴ nɨ³ ga³jmee⁴ dsa³ñi³² chieéy⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² Ñúh³a² nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³. Chiaah¹ ga³jmeey⁴ ja̱³ba² ta² hi³ gá⁴tiéyh² guaay⁴ hi²jmeey⁴². 37 Ji̱í̱⁴ Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³, ba² ga³liu⁴ dxú⁴ chieéy⁴. Joó⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³niuu³ah³ ma³liú³, ba² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²ah³ ñaá², 38 ba² há⁴hé³ ma³jmeé¹ah³ chia̱á̱²ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh², chiaah¹ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Ñuyh⁴ nɨ³. 39 Hi²xiáh³ dxú⁴ ca³bi³tɨ̱⁴ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³, chiaah¹ naa³ah³ hi³ hu̱² hí⁴dxaah⁴ah³ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hi²ñí³ah³ chia̱á̱²ah³ Dios ca̱³ñiih³². Baáy⁴ ja̱³ba² ca³jaa¹ chieéy⁴ jniá³ nɨ³ dsa³liú⁴ xi³ chiáh² Dios nɨ³. 40 Joó⁴ niaá⁴ah³ há⁴hé³ naa³ah³ hi³ hi²ta̱a̱h⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ duh³ja̱³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ hi²ñí³ah³ chia̱á̱²ah³ Dios.
41 ’Há⁴hé³ ga³naayh³² jniá³ hi³ hí⁴dah²liú⁴ dxú⁴ chieéy⁴ diáh⁴ dsa³. 42 Joó⁴ cui̱i̱⁴²á⁴ ba² niaá⁴ah³ hi³ja̱³ maay⁴ ba² hi³ há⁴hé³ jmɨ́yh³ naá⁴ah³ Dios. 43 Liáh³xɨ³ taah⁴ ta² Ñuyh⁴ ba² nɨ³ güé⁴á⁴ jniá³. Joó⁴ niaá⁴ah³ há⁴hé³ dɨ²jmee³ah³ he̱é̱yh³ chieéy⁴. Joó⁴ liu³u²xɨ³ dxeeyh⁴ dsa³ hí⁴güéy³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ñaá², chiáh² hi³hí̱³ si¹ hi²jmee³ah³ he̱é̱yh³. 44 Jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ dsá⁴taá³ah³ chieéy⁴, chiaah¹ xiáh³ hi³ ga³naáh³ah³ hi³ hí⁴dah²liú⁴ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ diáh⁴ oóh²ah³ nɨ³, dxa² hi³ hi²naáh³ah³ hi³ hí⁴liú⁴ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ja̱y³ Dios Hi³bií⁴gaáy³ nɨ³. 45 Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ hi³ hi²cuoy⁴² dsaa² chia̱á̱²ah³ rúh⁴ñi² Ñuyh⁴ nɨ³. Hí̱³ba² Moisés hi³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² nɨ³, hi³nɨy³² ba² nɨ³ hí⁴cuó⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³ rúh⁴ñi² Ñúh³a² nɨ³. 46 Liu³u²xɨ³ he̱é̱yh³ ba² ca³gua³taá³ah³ hi³ gá⁴féh³ Moisés, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴dsá⁴taá³ah³ chieéy⁴ jniá³ hu̱² liáh³ja̱³. Chiaah¹ ca³jaa¹ chieéy⁴ jniá³ ja̱³ gá⁴xɨɨ́³ Moisés. 47 Joó⁴ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Moisés nɨ³, hi³ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ hí⁴dsá⁴taá³ah³ hi³ ga³fayh⁴ jniá³ nɨ³.