6
Gá⁴cuó³ Jesús ja̱³ cá⁴dah²eéh² ñéy³ mil dsa³
(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)
Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, ŋaá² Jesús ja̱³ xiaáh³ ca³jaa¹ dxaa² gaáy³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Galilea, ja̱³ba² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Tiberias. Ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹, chiaah¹ dah²joo³² liáh³xɨ³ jmee⁴ Jesús ja̱³, hi³ bi³lieéy³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴² hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. Mɨ²ja̱³ gá⁴saáh² Jesús ja̱³ yuuh¹ ca̱a̱³ cua̱h³, duh³ gá⁴guá³ nɨɨ́⁴ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. Mɨ³ya³chie̱y¹ jmɨ́¹feh⁴ chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ israelitas hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ dsa³dxí̱⁴ xi² jey¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Felipe:
―¿Xiah² ja̱³ hi²lia⁴²a² hi³ hí⁴dah²eéh² diáh⁴ dsa³ hi³ booy¹ fɨɨ́y⁴ la³?
Jmɨ́yh³ hi³ nieeh¹ dsɨ́² féh³ ba² ja̱³ hi³ ya³dsaa³ hiíh⁴ jmiih⁴² hí⁴féh³ Felipe ja̱³. Chiaah¹ mɨ³ñi³² ba² ñaá² liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Felipe ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Há⁴hé³ hí⁴lií² ma² tú̱⁴ ñá⁴laá³ denarios hó² ya³dsɨ² hi³ hí⁴dah²eéh² máh⁴ ca³liuh² liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Andrés ja̱á̱¹ Simón Pedro dxeeyh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³:
―Hi³ley³² ja̱y³ mɨ¹liuh² hi³ chia̱³ ñá³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ², baáy⁴ aáy⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³. Joó⁴ xiah² ja̱³ dɨ́h¹ niaáh² hi³la³, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ la³.
10 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ na³lɨ́⁴ah¹, xɨh³chie̱y³²:
―Xɨɨ́h¹ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ cua²dah²güe³ xa³ja̱³.
Hi²xiáh³ liih² xa³ xaah¹ nuu³ nɨɨ́⁴, hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²guá³ liú⁴u³ ñéy³ mil diáh⁴ dsaá⁴ ja̱³. 11 Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ Jesús ja̱³ liú⁴u³ ñá³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ² ja̱³ duh³ gá⁴liúy² Dios. Liáh³ ma³jooy³ ma³cuó³ jmɨ²heé¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cuoó⁴ jniaah¹ hó² ya³dsɨ² ja̱³, duh³ hi²dxaa⁴²ah¹ hi²cuoo²ah¹ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² ñiíh² nuu³ ja̱³. Ba² gá⁴jmeé³ chiáh² liáh³ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ ja̱³, gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ ga³lɨ́³ dsɨ́² diáh⁴. 12 Liáh³ ma³jooy³ ma³dah²eéh² hi³ ma³lií² chiáh² diáh⁴ cáh³ti³² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Dxa³chia̱a̱h⁴²ah³ diáh⁴ jaa¹naa¹ hi³ ma³cueeyh⁴ nɨ³, duh³ há⁴hé³ dsá⁴yeéy⁴ cáh³ti³².
13 Mɨ²ja̱³ xa³ dxiá⁴tiú̱³ láh¹mɨh³ gɨh¹ bih³ diáh⁴ jaa¹naa¹ hi³ gá⁴cueeyh⁴ ja̱³ cá⁴dxá⁴chia̱a̱h⁴²ah¹, chiáh² hi³ ñá³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ² ja̱³. 14 Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ hi³ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ ba² ja̱³ gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³:
―He̱é̱yh³ ba² hi³nɨy³² nɨ³ profeta hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³.
15 Joó⁴ cá⁴lɨ́⁴chii⁴ Jesús ja̱³ hi³ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hí⁴dah²jéy⁴ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ duh³ hí⁴dah²jméy² rey chié̱y² diáh⁴. Há⁴hé³ niaá⁴ Jesús ja̱³ liáh³ja̱³, hi³ja̱³ ŋaá² ca̱á̱h³ yuuh¹ cua̱h³ ja̱³, chiaah¹ niaá⁴ hí⁴cueeyh⁴ ñaá² ba².
Gá⁴hí³ fi¹ Jesús ja̱³ ñiíh² jmɨɨ³
(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)
16 Liáh³ ma³niuu³ ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ dxaá² gaáy³ ja̱³, 17 mɨ²ja̱³ gá⁴taah²ah¹ ca̱a̱³ maá² duh³ hi²ha³²ah¹ dxaá² gaáy³ ja̱³ hi³ dsa³dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Capernaúm. Mɨ³ñu³ha̱a̱h³, baáy⁴ há⁴hé³ ma³dxéyh² Jesús ja̱³. 18 Liáh³ tiaah²ah¹ fi¹ he̱é̱yh³ maá² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liaá² mɨ³hɨɨ³ ca̱a̱³ dxɨ́³ veyh³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ ñií² dsa³na³hɨɨ́y¹ jmɨɨ³ ja̱³. 19 Liáh³ mɨ³tiaah²ah¹ fi¹ ca̱³liáh³ ñá³ jñuú³ kilómetros ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ Jesús ja̱³ dsa³hɨɨ́y⁴ ñiíh² jmɨɨ³, hi³ mɨ³hí⁴dxaá² xi² dsa³hɨɨ́² maá² chiaa⁴²ah¹ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foh⁴²ah¹. 20 Joó⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―¡Jniá³ ba² la³, há⁴ hi³foh³²ah³ chiáh²!
21 Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨ³²ah¹ gá⁴tiee⁴²ah¹ he̱é̱yh³ maá² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ dɨ́h¹ lɨ² gá⁴lɨ́⁴ ba² mɨ³na³ta̱a̱⁴²ah¹ vó⁴ cuéh⁴ xi² dsa³dxia⁴²ah¹ ja̱³.
Cá⁴dah²naayh³² Jesús ja̱³ diáh⁴ dsa³
22 Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ³dɨ³nieeyh⁴² ca̱á̱h³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²eéh² hó² ya³dsɨ² mɨ³dxaá³ liáh³ja̱³. Cá⁴dah²joó² hi³ na³jniaa³ ca̱a̱³ maá² bɨh¹ ba² caa¹ dxaá² gaáy³ ja̱³. Baáy⁴ dɨ³ñi³² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ŋáyh² Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴taah²ah¹ maá² ja̱³. 23 Joó⁴ ja̱³ba² mɨ²ja̱³, cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ dxeeyh⁴ dsa³ hi³ gá⁴voóy⁴ fɨɨ³ Tiberias, dɨ³tieéyh¹ diáh⁴ maá². Cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ caa¹ xi² gá⁴liúy² Dios Jesús ja̱³ liáh³ gá⁴cuó³ cá⁴dah²eéh² diáh⁴ hi³ ñéy³ mil dsaá⁴ ja̱³. 24 Liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ hi³ mɨ³na³ta̱a̱y⁴ nɨɨ́⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ Jesús ja̱³ baáy⁴ há⁴hé³ xa̱³²ah¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ he̱é̱yh³ maá² ja̱³ duh³ gá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Capernaúm hi³ dah²naayh³² Jesús ja̱³.
Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a²
25 Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ ca³jaa¹ dxaá² gaáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Dsa³he⁴, ¿jlɨh² güéh²u³ la³?
26 Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³. Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴chiéh³ah³ gá⁴lií² lɨ́⁴ chia̱á̱²ah³ ja̱³dxaá³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ ga³naah⁴ah³ jniá³ nɨ³. Há⁴ja̱³ hi³ gá⁴joo⁴²ah³ hi³ xa³ gá⁴jmeéy⁴ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ nɨ³. 27 Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ti̱¹ chiáh² hi³ hi²cáh³ah³, chiaah¹ hí⁴ŋɨ́³ ba² hi³ nɨ³. Na³fáyh⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ comida hi³ há⁴hé³ hí⁴dxa³, hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ ba², duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱³ah³. Hi³nɨ³ nɨ³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. Chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ ma³tiéyh² guaa³ Ñúh³a² Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴.
28 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―¿He² nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee²ah¹ duh³ hi²jmee²ah¹ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³?
29 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ gua³taá³ah³ chiáh² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ nɨ³.
30 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³:
―¿Xɨ² xa³ hi²jmeey³ hi²joo⁴²ah¹, duh³ hí⁴dsá⁴taá³ah¹ chiú̱h²u³? ¿He² nɨ³ hi²jmeey³ hi²joo⁴²ah¹ nɨ³? 31 Cá⁴dah²eéh² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² comida hi³ xɨ̱ɨ̱y³ maná vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³. Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ nɨ³: “Gá⁴cuó³ Dios nɨ³ hó² ya³dsɨ² hi³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³, cá⁴dah²eéh².”
32 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³. Há⁴hí̱³ ñaá² Moisés ja̱³ gá⁴cuó³ hó² ya³dsɨ² hi³ cá⁴dah²eéh² diáh⁴ dsa³ ja̱³. Dia² chia̱á̱²á⁴ ba² ja̱³ ga³cuo⁴ jmɨ́yh³ hó² ya³dsɨ² hi³ je³ yuuh¹ güii³. 33 Chiaah¹ hí̱³ba² hi³ cá⁴yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ nɨ³ na³lɨ́y⁴ hó² ya³dsɨ² hi³ ga³cuo⁴ Dios nɨ³, hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴cuoó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
34 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³ liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³:
―Ñuyh⁴, cuoo² jniaah¹ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ hó² ya³dsɨ² hi³nɨ³.
35 Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³:
―Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ hó² ya³dsɨ² hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴. Hi³ja̱³ xɨ³ xe̱y³ hí⁴ta̱a̱yh³ ñaá² chie̱é̱yh¹ jniá³, hi³hí̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴cue̱é̱h⁴. Hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chieéy⁴, hi³hí̱³ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴lí³ dɨ́⁴hɨ̱́h² jmɨɨ³. 36 Joó⁴ liáh³xɨ³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³, há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ gu³xɨ³ ba² ma³joo⁴²ah³ jniá³. 37 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ga³cuoy³² jniá³ Ñuyh⁴ nɨ³, ca³bi³dxí̱⁴ ba² mii⁴ diáh⁴. Baáy⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ ca³bi³dxí̱⁴ nɨ³ há⁴hé³ hi²ta̱a̱¹á² diáh⁴ ca³jaa¹. 38 Chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ cá⁴yá⁴güɨ̱ɨ̱́y² yuuh¹ güii³ duh³ hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨy⁴ ñeéy⁴ nɨ³. Hi³ güé⁴á⁴ duh³ hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Ñúh³a² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³. 39 Chiaah¹ liáh³la³ jmɨ́yh³ niaá⁴ Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³, hi³ há⁴hé³ hí⁴tiuu⁴²á⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ ma³cuóy² jniá³ ñaá² nɨ³. Duh³ hi²bi³ji̱i̱h⁴²á⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³, mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³. 40 Chiaah¹ jmɨ́yh³ niaá⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²joóy² Ja̱á̱² nɨ³. Diáh⁴ hi³ dsá⁴taáy³ chiáh² hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴. Duh³ jniá³ hi²bi³ji̱i̱h⁴²á⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³.
41 Liáh³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ israelitas hi³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh², chiaah¹ hi³ féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ hó² ya³dsɨ² hi³ yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ ja̱³. 42 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³:
―¿Xɨ² há⁴hí̱³ Jesús, ja̱á̱² José nɨ³ la³? Cui̱i̱⁴²a² ba² xaá¹jmii³. ¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ ga³féh³ hi³ ma³ya³xiaá² yuuh¹ güii³?
43 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Há⁴ máh⁴ hi³liú¹ah³ ñuú³ chiáh² hi³ ma³fáyh² nɨ³. 44 Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴je³ chie̱é̱yh¹ jniá³ hi³ hí⁴lí³ dsɨ́² ñaá², chiaah¹ Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³ ca³bi³jay⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³. Duh³ jniá³ hi²bi³ji̱i̱h⁴²á⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³. 45 Liáh³la³ dsa³heé² xi³ chiáh² diáh⁴ profetas: “Dios nɨ³ hí⁴heé⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³.” Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ hi³ ga³féh³ Dios nɨ³, baáy⁴ liu³u²xɨ³ ga³lí̱y³ diáh⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ hí⁴yá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³.
46 ’Há⁴hé³ xe̱y³ jlɨ́h³ ma³joóy² Ñuyh⁴ nɨ³, ja̱y³ hi³ güéy⁴ xi² jey¹ Dios nɨ³ ba² nɨ³ ma³joóy². 47 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³. Hi³ ca³dsa³taáy³ chieéy⁴, hi³hí̱³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² xe̱y³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 48 Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ hó² ya³dsɨ² hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³. 49 Cá⁴dah²eéh² maná diáh⁴ xa²yaá¹ah³ ñú⁴uúh¹ah³ liáh³ cá⁴dah²guá³ vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ cáh³ti³², joó⁴ jú̱y⁴ diáh⁴ liáh³bií⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴. 50 Joó⁴ hó² ya³dsɨ² hi³ ca³ya³xiaá² yuuh¹ güii³ hi³ ga³hoy⁴ jniá³ nɨ³, xɨ³ xe̱y³ hí⁴eéh² mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 51 Hí̱³ba² jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ hó² ya³dsɨ² hi³ yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³. Ja̱³ba² xe̱y³ liáh³nɨ³ hi³ hí⁴eéh² hó² ya³dsɨ² nɨ³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. Ja̱³ba² cuerpo chieéy⁴ nɨ³ ná⁴lɨ¹ hó² ya³dsɨ² hi³ hi²cuoy⁴² nɨ³. Hi²cuoy⁴² cuerpo chieéy⁴, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
52 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²tɨ̱́³ dah²nɨɨ́y³ liáh³du³ca̱y⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³, liáh³la³ dah²féh³:
―¿Jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴cuoó⁴ jnia² cuerpo chiáh² hi²chia⁴²a² dsaá⁴ nɨ³?
53 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hi²cáh³ah³ cuerpo chiáh² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ hi²húh³ah³ jmɨ³háy¹, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ jmɨ́yh³ na³ji̱í̱h⁴ah³. 54 Joó⁴ hi³ hí⁴eéh² cuerpo chieéy⁴ baáy⁴ hí⁴hɨ̱́h² jmɨ³ha⁴²á² nɨ³, hi³hí̱³ jmɨ́yh³ mɨ³na³ji̱í̱yh⁴, mɨ²ja̱³ jniá³ hi²bi³ji̱i̱h⁴²á⁴ ca̱á̱h³ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³. 55 Chiaah¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² comida nɨ³ cuerpo chieéy⁴ baáy⁴ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hi³ dxú⁴ hi²húh³ah³ nɨ³ jmɨ³ha⁴²á². 56 Hi³ja̱³ hi³ hí⁴eéh² cuerpo chieéy⁴ baáy⁴ hi³ hí⁴hɨ̱́h² jmɨ³ha⁴²á² nɨ³, hi³hí̱³ na³cu̱yh⁴ tiá¹ chie̱é̱yh¹ jniá³, baáy⁴ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² ñaá². 57 Na³ji̱í̱yh⁴ Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³, hi³ja̱³ ba² na³ji̱í̱h⁴á⁴ jniá³ vih²chiaah¹. Ba² liáh³ja̱³ xe̱y³ hi³ hí⁴cuyh³ jniá³, ba² hí⁴güe³ na³ji̱í̱yh⁴ vih²chieéy⁴. 58 Hó² ya³dsɨ² hi³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ nɨ³ nɨ³ ga³hoy⁴. Há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ maná hi³ cá⁴dah²eéh² diáh⁴ xa²yaá¹ah³ ñú⁴uúh¹ah³. Chiaah¹ jú̱y⁴ diáh⁴ liáh³bií⁴ gu³xɨ³ ba² cá⁴dah²eéh² hi³ ja̱³. Joó⁴ hi³ hí⁴eéh² hó² ya³dsɨ² hi³ ga³hoy⁴ jniá³ nɨ³, ca̱á̱h³ tiaah² ba² xe̱y³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³.
59 Liáh³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ liuh² Capernaúm ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱³ gá⁴liú³ Jesús ja̱³ ca³jaa¹ chiáh² hó² ya³dsɨ² ja̱³.
Diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a²
60 Liáh³ cá⁴dah²nuú³ liáh³xɨ³ féh³ Jesús ja̱³ diáh⁴ hi³ ta³nieéy¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³:
―Hi²xiáh³ fɨɨh⁴²caáh⁴ fáh⁴liu⁴ la³. ¿Hi̱²hí̱³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh²?
61 Cá⁴lɨ́⁴chii⁴ ba² Jesús ja̱³ hi³ dah²liu⁴ lɨ² va² dah²hey³² ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿Xɨ² cɨ̱ɨ̱³²ah³ chiaah¹ hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³? 62 Jmiih⁴² nɨɨh¹ gɨh¹ hí⁴lí³ liu³u²xɨ³ hi²joo⁴ah³ dsa³saayh⁴ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ xi² jey¹ mɨ² dsa³jéy⁴. 63 Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ ba² nɨ³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² nɨ³. Há⁴hé³ chi̱í̱⁴ cáh³ti³² ŋu²a² nɨ³. Espíritu ba² nɨ³ ga³cuo⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hí⁴jooy³ hi²ñí³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Dios. 64 Joó⁴ xa̱³ah³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ hi³ ga³fayh⁴ nɨ³.
Chiaah¹ mɨ³ñi³² ba² mɨ² dsa³jéy⁴ Jesús ja̱³ hi̱² ga² hí̱³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ ja̱³, baáy⁴ mɨ³ñi³² ba² hi³ hi̱² na²nɨy¹ ja̱³ hí⁴nɨɨ́y⁴ xiáh³ rúh⁴cáh⁴ ja̱³. 65 Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³:
―Hi³ja̱³ nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴taáy³ chieéy⁴ xɨ³ nɨ³ há⁴hí̱³ Ñuyh⁴ nɨ³ ma³bi³jmeéy³.
66 Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³, hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ta³nieéy¹ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ ja̱³ cá⁴dah²tiúy², há⁴hé³ máh⁴ dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ chie̱é̱yh¹. 67 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ jniaah¹ juúh⁴ Jesús ja̱³, liú⁴u³ dxiá⁴tiú̱³ah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―¿Xɨ³ ba² ji̱í̱⁴ niaá⁴ah³ dɨ²gua³dxi̱i̱³²ah³?
68 Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Simón Pedro ja̱³:
―Ñuyh⁴, ¿hi̱² chia̱a̱h²ah¹ ja̱³ dsa³dxia⁴²ah¹? Niu³ ba² nɨ³ ga³fooyh³² jniaah¹ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hi²yaa²ah¹ na³ji̱í̱h⁴ah¹ liáh³nɨ³. 69 Nia⁴²ah¹ ba² hi³ niu³ nɨ³ Cristo, Ja̱á̱² ñaá² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ ma³taá³ah¹ ba² jniaah¹ chiú̱h²u³.
70 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Ma³dxɨ́²á⁴ ba² niaá⁴ah³ dxiá⁴tiú̱³ah³. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, ja̱³ah³ niaá⁴ah³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ hi³há⁴dxúy⁴.
71 Judas Iscariote ja̱á̱² Simón ja̱³ ja̱³ ga³hey³² Jesús hi³ féh³ liáh³ja̱³. Chiaah¹ Judas ja̱³ ja̱³ hí⁴nɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴ gu³xɨ³ ba² na³lɨ́y⁴ ja̱y³ diáh⁴ hi³ dxiá⁴tiú̱³ah¹ ja̱³.