7
Há⁴hé³ dɨ́⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴ ja̱á̱¹ Jesús ja̱³ chiáh²
Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³liú³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² chie⁴ji̱i̱⁴ vó⁴ Galilea. Há⁴hé³ jmɨ́yh³ dɨ́⁴dsaá² vó⁴ Judea, chiaah¹ diáh⁴ israelitas ja̱³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴. Ja̱³ba² mɨ³ya³chie̱y¹ jmɨ́¹feh⁴ chiáh² diáh⁴ mɨ¹láh¹ñú², ca̱a̱³ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ ja̱á̱¹ ja̱³, cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús:
―Há⁴ hi³cueeh⁴u³ la³, má⁴dxií⁴ Judea nɨ³, duh³ ba² hí⁴dah²joó² diáh⁴ xɨh³chiú̱h²u³ hi³ nieeyh⁴² nɨ³ liáh³xɨ³ ga³jmeey³ nɨ³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ niaa³²a² hí⁴cui̱i̱⁴ jnia² diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² na³ma² hi³la³ hi³nɨ³. Chiaah¹ ga³jmeey³ gɨh³ fáh⁴lí³ nɨ³, hi³ja̱³ jmee² jí̱⁴ñí³ ba² duh³ hí⁴cui̱i̱⁴ niu³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
Chiaah¹ ba² há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ diáh⁴ ja̱á̱¹ Jesús ja̱³ chiáh². Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Há⁴hé³ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ chieéy⁴ jniá³, joó⁴ niaá⁴ah³ hí⁴jooy³ ba² cua³dxí̱⁴ah³ jlɨ́h³ ga³ji̱i̱³²ah³. Diáh⁴ dsa³ hi³ na³hiiy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, há⁴hé³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²ñi³² niaá⁴ah³ niaá⁴ah³. Joó⁴ jniá³ si¹ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²ñi³² chiaah¹ hi³ ga³fooh³²á⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³² nɨ³. Cua³dxí̱⁴ah³ ba² chia̱á̱²ah³ jmɨ́¹feh⁴ nɨ³, há⁴hé³ ñii⁴ jniá³, chiaah¹ há⁴hé³ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ chieéy⁴.
Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ gɨh¹ ca̱³ji̱i̱³ Jesús ja̱³ Galilea.
Ñií¹ liáh³bií⁴ Jesús ja̱³ jmɨ́¹feh⁴
10 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³dxí̱⁴ diáh⁴ ja̱á̱¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ ba² ŋaá² liáh³bií⁴ Jesús ja̱³ jmɨ́¹feh⁴, gu³xɨ³ ba² há⁴ja̱³ jmɨ́yh³ jí̱⁴ñí³. Há⁴ dsɨɨh⁴ na³ma² ba² ŋaá². 11 Dah²naayh³² diáh⁴ israelitas ja̱³ jee⁴² jmɨ́¹feh⁴, liáh³la³ dah²féh³:
―¿Xiah² chie⁴ji̱i̱⁴ Jesús nɨ³ dsa³juú¹ nɨ³?
12 Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ jee⁴² jmɨ́¹feh⁴ ja̱³ dah²liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² Jesús ja̱³. Liáh³la³ dah²féh³ ta̱á̱²dsɨy⁴²: “Hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jmee⁴ dsaá⁴ nɨ³.” Joó⁴ liáh³la³ ba² dah²féh³ dxeeyh⁴: “Há⁴hé³ dxúy⁴ hi³nɨy³², hi²xiáh³ ga³juuy³² diáh⁴ dsa³.”
13 Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ tiá³ dsɨ́² hí⁴liú⁴ jí̱⁴ñí³ ca³jaa¹ chiáh² Jesús ja̱³, chiaah¹ dɨ³foyh⁴ dah²jooy³² diáh⁴ israelitas hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³.
14 Liáh³ ma³na³dxaah² jmɨ́¹feh⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ xi² jey¹ guah³ gaáy³, ja̱³ba² gá⁴laá⁴ mɨ³he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. 15 Hi²xiáh³ dah²dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ israelitas ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ dah²féh³:
―¿Jmiih⁴² nɨ³ hi³ bií⁴ ñuú³ hi³ ñi³² dsa³ nɨ³, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ cá⁴bí⁴tɨ̱y⁴?
16 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Há⁴ja̱³ hi³ chieéy⁴ ñeéy⁴ nɨ³ hi³ ga³hoy⁴ la³, hi³chiaah³² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³. 17 Hi³ niaá⁴ hí⁴jmeé⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³, hi³hí̱³ hí⁴cá̱² cua̱a̱y¹ná² xɨ² hi³chiaah³² Dios ha²xɨ² hi³ chieéy⁴ ñeéy⁴ nɨ³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³liuy⁴ nɨ³. 18 Diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² mii⁴ diáh⁴, ca³dah²naah³² jmiih⁴² hí⁴dsá⁴saa³ chiáh² mii⁴ diáh⁴ ba². Joó⁴ hi³ niaá⁴ hí⁴jmeéh⁴ gaáy³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ nɨ³, jmɨ́yh³ liáh³ xiaa³dsaa³² ba² ga³liu⁴, há⁴hé³ ga³juu³² cáh³ti³².
19 ’¿Xɨ² há⁴hé³ gá⁴cueeyh³ chia̱á̱²ah³ Moisés ja̱³ ley chiáh²? Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ ley nɨ³. ¿He²chiaah¹ nɨ³ hi³ dɨ²jɨ̱́h⁴ah³ jniá³?
20 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Hi³há⁴dxúy⁴ ba² nɨ³ haá⁴u³ nɨ³, ¿hi̱² hí̱³ niaá⁴ dɨ́⁴jɨ̱́yh⁴ niu³?
21 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Gá⁴jmeéy⁴ ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ jmɨɨ́¹ mah², joó⁴ liáh⁴jɨ³ah³ ba² hi²xiáh³ dsaay³² há²ah³. 22 Joó⁴ gá⁴chiaa³ Moisés nɨ³ costumbre chiáh² circuncisión. (Gu³xɨ³ ba² há⁴hí̱³ Moisés ja̱³ gá⁴laá⁴, diáh⁴ xa²yaa²ah¹ ñú⁴uuh²ah¹ ba² ja̱³ cá⁴dah²laá⁴.) Hi³ja̱³ nɨ³ ca³lɨ³reey⁴² la³he² diáh⁴ xɨ́⁴ñuu², baáy⁴ xa³ mɨ² jmɨɨ́¹ mah² ga³jmee³ah³ liáh³ja̱³ yáh¹. 23 Xɨ³ nɨ³ ga³ree⁴²ah³ ca³liuh² chiáh² diáh⁴ dsa³ gu³xɨ³ ba² jmɨɨ́¹ mah² duh³ há⁴hé³ hí⁴ná⁴ah³ chiáh² ley nɨ³, ¿hi³ja̱³ he²chiaah¹ hi³ cɨ̱ɨ̱³²ah³ ga³joo⁴ah³ jniá³ hi³ cá⁴bí⁴liaá¹á⁴ dxú⁴ cáh³ti³² ja̱y³ dsa³ jmɨɨ́¹ mah² nɨ³? 24 Há⁴ hi³ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ga³ji̱i̱³²ah³ vo̱ó̱h²ah³, hi³ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³ xiaa³dsaa³² ba².
¿Xɨ² hi³ley³² nɨ³ Cristo?
25 Mɨ²ja̱³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² Jerusalén ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ dah²féh³:
―¿Xɨ² há⁴hí̱³ hi³nɨy³² nɨ³ hi³ dah²naayh³² hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ nɨ³? 26 Hi³ hiíy⁴ nɨ³, liu⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ xe̱y³ sɨɨ́h⁴ cáh³ti³². ¿Ha²xɨ² foóh¹ ma³dah²ca̱⁴ cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ autoridad nɨ³ hi³ hi³nɨy³² nɨ³ Cristo? 27 Joó⁴ nia⁴²a² ba² jnia² hi̱² dsa³ nɨ³ hi³nɨy³². Joó⁴ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Cristo nɨ³, gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ñi³² xiáh³ ja̱³ hí⁴güéy³.
28 Liáh³ gá⁴nuú³ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ dah²féh³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³² liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Ga³fáh³ah³ hi³ cui̱i̱⁴ah³ ba² jniá³, baáy⁴ maá³ah³ ba² xiáh³ nɨ³ ma³güe⁴²á⁴. Joó⁴ há⁴ja̱³ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴ ñeéy⁴ nɨ³ güé⁴á⁴ nɨ³. Güé⁴á⁴ chiaah¹ ja̱y³ hi³ bií⁴ xiaa³dsaay³² ba² nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³, ja̱y³ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³ niaá⁴ah³. 29 Joó⁴ cui̱i̱⁴²á⁴ jniá³, chiaah¹ xi² jey¹ hi³nɨy³² nɨ³ cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ liáh³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ la³.
30 Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ mɨ³dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jéy⁴ preso. Joó⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ lɨ́⁴tiá³ dsɨ́² gá⁴sa̱yh³², chiaah¹ há⁴hé³ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ chiáh². 31 Joó⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴taáy³ chiáh², hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³:
―¿Mɨ² ma³güey⁴ Cristo nɨ³, xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ hí⁴jmeé⁴ gɨh¹ ñuú³ fáh⁴lí³ liáh³xɨ³ dsaá⁴ la³?
Cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ policías duh³ hí⁴dah²güeéyh² Jesús
32 Cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ fariseos ja̱³ liáh³xɨ³ dah²jmee⁴ juúh⁴ diáh⁴ dsa³ chiáh² Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ diáh⁴ policías hi³ hí⁴dsá⁴jey³ diáh⁴ Jesús ja̱³ duh³ hí⁴dah²ta̱a̱yh³ ñuúh⁴ñí¹. 33 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Ca̱³ji̱i̱³ ba² nɨ³ hi²güey⁴² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ñeh³²á⁴ ca̱á̱h³ xi² jey¹ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³. 34 Hi²naah⁴ah³ jniá³ joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dxaah⁴ah³ jniá³, chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ cua³dxi̱i̱³²ah³ niaá⁴ah³ xi² ya³güéy⁴ jniá³ nɨ³.
35 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³ mɨ³dah²liu⁴ xi² dɨ³ñi³² mii⁴, liáh³la³ dah²féh³:
―¿Xiah² ja̱³ ga³he⁴ dsayh³² hi³ ga³féh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dxaah⁴²a² dsa³cɨ̱ɨ̱y³? ¿Xɨ² foóh¹ dsaa³² xi² nieeyh⁴² diáh⁴ oóh²a² hi³ nieeyh⁴² jee⁴² chiáh² diáh⁴ griegos nɨ³, duh³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ griegos? 36 ¿Jmiih⁴² nɨ³ ga³he⁴ hi³ ga³sɨɨ́h⁴ jnia²: “Hi²naah⁴ah³ jniá³ joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dxaah⁴ah³ jniá³, chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ cua³dxi̱i̱³²ah³ niaá⁴ah³ xi² ya³güéy⁴ jniá³ nɨ³”?
Jmɨɨ³ hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a²
37 Jmɨɨ́¹ hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ja̱³, hi²xiáh³ gaáy³ gɨh¹ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³ ga³lɨ́³. Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Jesús ja̱³ duh³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³², liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Xɨ³ xe̱y³ hi³ dɨ́⁴hɨ̱́h² jmɨɨ³, gua²je³ la³ duh³ hi²cuoó⁴á⁴ jmɨɨ³ hí⁴hɨ̱́h². 38 Ja̱³ba² liáh³xɨ³ dsa³féh³ xi³ chiáh² Dios nɨ³, xɨ³ xe̱y³ hí⁴dsá⁴taáy³ chieéy⁴, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ hí⁴lí³ chiáh², xɨ³ ba² hi³ yá³ jmɨɨ³ gaáy³ ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh², jmɨɨ³ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² nɨ³.
39 Liáh³ja̱³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³, hi³ hey³² Espíritu Santo hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh² ja̱³. Joó⁴ há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³güe⁴ Espíritu mɨ²ja̱³, chiaah¹ há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³saayh⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ yuuh¹ güii³.
Gá⁴dsaáy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³
40 Liáh³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²féh³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴:
―Hi³ley³² nɨ³ jmɨ́yh³ profeta hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ nɨ³.
41 Baáy⁴ liáh³la³ dah²féh³ dxeeyh⁴:
―Hi³ley³² nɨ³ jmɨ́yh³ Cristo.
Joó⁴ liáh³la³ ba² cá⁴dah²féh³ dxeeyh⁴:
―¿Jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ Cristo ja̱y³ dsa³ Galilea? 42 Dxaa⁴² David ba² nɨ³ hí⁴lí³ Cristo dsa³féh³ xi³ chiáh² Dios nɨ³. Baáy⁴ fɨɨ³ Belén xi² gá⁴guá³ David ba² nɨ³ hí⁴sa̱y³.
43 Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴dsaáy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ vih²chiaah¹ Jesús. 44 Ta̱á̱²dsɨy⁴² dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jéy⁴ preso, joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ lɨ́⁴tiá³ dsɨ́² gá⁴sa̱yh³².
Hi²xiáh³ ba³ dsɨ́² diáh⁴ autoridad ja̱³
45 Liáh³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ policías xi² nieeyh⁴² diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ fariseos ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ policías ja̱³:
―¿He²chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ma³jé⁴ah³ nɨ³?
46 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ policías ja̱³:
―¡Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ga³liu⁴ liáh³xɨ³ liu⁴ dsaá⁴ nɨ³!
47 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ fariseos ja̱³:
―¿Xɨ² ji̱í̱⁴ niaá⁴ah³ ma³cuó¹ah³ je² ma³juúy² niaá⁴ah³? 48 ¿Xɨ² foóh¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiaa⁴²a² nɨ³, hu̱² gɨh³ diáh⁴ fariseos nɨ³ hi³ ma³taáy³ chiáh²? 49 Joó⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱³ ley chiaa⁴²a² ba² nɨ³, xiáh³ ja̱³ dɨ́h¹ niaáh² diáh⁴ hi³nɨy³².
50 Ba² caayh³² jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱³ Nicodemo hi³ ñií¹ ya²ñi³ Jesús ja̱³ ca̱a̱³ mɨ² xiáh³liaá⁴, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³:
51 ―Dsa³féh³ ley chiaa⁴²a² nɨ³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²tiaah¹a² ta² hí⁴jú̱y³ ja̱y³ dsa³ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ ma³niuu²a² ma³liú³ duh³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ³²a² hi³ ma³jmeé³.
52 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hí̱¹, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Nicodemo ja̱³:
―¿Xɨ² ba² dsa³ Galilea nɨ³ niu³? Hi³joóy³ xi³ chiáh² Dios nɨ³ duh³ hí⁴dsaá⁴ háy² hi³ gu³xɨ³ ja̱y³ profeta há⁴hé³ ma³sa̱y³ Galilea nɨ³.
Ja̱y³ mɨ́³ gá⁴jmeé³ ga̱y³
53 Ja̱³ba² gá⁴dxi̱i̱³² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ bɨh¹ ba².