8
Joó⁴ mɨ²ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ cua̱h³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Olivos. Liáh³ mɨ³dse³jnia³ dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² ca̱á̱h³ xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³, ja̱³ba² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ xi² hiíy⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴guá³ duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³heé⁴ diáh⁴ fah² Dios. Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley chie̱é̱yh¹ diáh⁴ fariseos xi² jey¹ Jesús ja̱³, dɨ³jey⁴ ja̱y³ mɨ́³ hi³ ma³lɨ³jnieéy² jmee⁴ ga̱y³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xɨ́yh⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Dsa³he⁴, ma³jaáy³ diáh⁴ mɨ́³ la³ liáh³ca̱á̱h³ jmɨ́yh³ na³caayh³² jmee⁴ ga̱y³ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴. Ley hi³ gá⁴cueeyh³ Moisés nɨ³, dsa³féh³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jɨ̱h⁴²ah¹ chie̱é̱yh¹ na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ mɨ́³ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³. ¿Hi³ja̱³ jmiih⁴² gɨh³ ga³fáyh³ niu³?
Hi³ dah²ya³dsaa³ hiíh⁴ jmiih⁴² hí⁴féh³ Jesús ja̱³, hi³ja̱³ ba² ja̱³ cá⁴dah²féh³ liáh³ja̱³, duh³ hu̱² hí⁴jooy³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiáh². Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ na³hi³² Jesús ja̱³ duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³xɨɨ⁴ dxaah¹vó⁴ chie̱é̱yh¹ xɨh¹guaa³. Joó⁴ dah²ŋɨɨ́h⁴ chiáh² juúh⁴ liáh³ja̱³ hi³ja̱³ gá⁴naayh⁴ ca̱á̱h³ dsaá² duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Liáh³ja̱³ xa³ja̱³, joó⁴ ja̱³ah³ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² dsaa² chiáh², gua²tia̱á̱³ hi³dxá³ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ gua²chiúyh² mɨ́³ nɨ³.
Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ ca̱á̱h³ na³hi³² Jesús ja̱³, gá⁴laá⁴ mɨ³xɨɨ⁴ ca̱á̱h³ dxaah¹vó⁴ ja̱³. Joó⁴ liáh³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ fariseos ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴hiih⁴ diáh⁴ chiaah¹ dɨ³ñi³² ba² mii⁴ hi³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴. Hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dsa³voóy⁴ gɨh¹ máh⁴ ja̱y³ diáh⁴ liáh³ja̱³. Diáh⁴ du³dsaáy⁴ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dsa³voóy⁴ dsa³jéy⁴, dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ diáh⁴ mɨ¹liuh². Liáh³ ma³voóy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ ñaá² bɨh¹ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ ja̱³. 10 Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ dxeeyh⁴ dsa³ nɨɨ́⁴, ti̱¹ mɨ́³ ja̱³ bɨh¹, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ mɨ́³ ja̱³:
―Mɨ́³, ¿nɨy¹ diáh⁴ dsa³ hi³ dah²cuo⁴ dsaa² chiú̱h²u³ nɨ³? ¿Xɨ² há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ la³ diáh⁴ hi³ dɨ́⁴dah²jɨ̱́yh⁴ niu³ nɨ³?
11 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³:
―Haá² Ñuyh⁴, há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ba² há⁴hé³ xa³ hi²jmeéh⁴á⁴ niu³ jniá³. Má⁴dxi², joó⁴ há⁴ máh⁴ hi³jmeey³ ca̱á̱h³ ba².
Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴
12 Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ mɨ³liuy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴ta̱a̱yh³ ñaá² chie̱é̱yh¹ jniá³, hi³hí̱³ hí⁴sa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh², há⁴hé³ máh⁴ hí⁴chié⁴ hí⁴ji̱í̱⁴ xi³ ñu³ha̱a̱h³.
13 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ fariseos ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Ca³jaa¹ chiú̱h²u³ vo̱ó̱h²u³ ba² nɨ³ ga³liúy¹ nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta² hi³ ga³liúy¹ nɨ³.
14 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Gu³xɨ³ ba² ga³liuy⁴ ca³jaa¹ chieéy⁴ ñeéy⁴, joó⁴ hí⁴jmeé⁴ ba² ta² chiaah¹ maay⁴ ba² xiah² nɨ³ cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴, baáy⁴ maay⁴ ba² xiah² nɨ³ ñeh³²á⁴ ca̱á̱h³. Joó⁴ há⁴hé³ maá³ah³ niaá⁴ah³ xiah² nɨ³ cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ baáy⁴ xiah² nɨ³ ñeh³²á⁴ ca̱á̱h³. 15 Niaá⁴ah³ ga³ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ga³ji̱i̱³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba². Joó⁴ jniá³ há⁴hé³ xe̱y³ ga³ca̱a̱y³² cua̱a̱y¹ná² chiáh². 16 Joó⁴ liu³u²xɨ³ hi²ca̱a̱y¹ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba² hi²jmeey⁴². Chiaah¹ há⁴ja̱³ ñeéy⁴ nɨ³, na³cu̱h⁴²á⁴ ba² chia̱a̱h⁴²á² Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³. 17 Dsa³heé² ley chia̱á̱²ah³ nɨ³ hi³ liu³u²xɨ³ aáy⁴ dsa³ñi³² dah²féh³ ree³, mɨ²ja̱³ ná⁴lɨ¹ xiaa³dsaa³². 18 Ba² liáh³ja̱³ xa̱⁴²á⁴ jniá³. Hí̱³ba² ñeéy⁴ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ hi³dxá³ ja̱y³ dsa³ñi³² chieéy⁴, baáy⁴ Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ na³lɨ́y⁴ hi³dxá³ aáy⁴ dsa³ñi³² chieéy⁴.
19 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―¿Xiah² nɨ³ jey¹ dia² chiú̱h²u³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³ jniá³, hi³ja̱³ ba² há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³ Ñuyh⁴ nɨ³. Joó⁴ hu̱² hí⁴cui̱i̱⁴ah³ jniá³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴cui̱i̱⁴ah³ Ñuyh⁴ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³.
20 Liáh³ he⁴ fah² Dios xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, caa¹ xi² na³jniaa³ guaá² hi³ ca³dah²taah⁴ foo³ diáh⁴ dsa³. Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ gá⁴caáyh² chiaah¹ há⁴hé³ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ chiáh².
Yuuh¹ güii³ ba² jmɨ́yh³ na³hiiy⁴ Jesús
21 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Hí⁴dxá⁴héy³ ñeh³²á⁴ jniá³, mɨ²ja̱³ hi²naah⁴ah³ jniá³, joó⁴ xa³ liáh³nɨ³ dsaa² chia̱á̱²ah³ hí⁴jú̱³ah³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ cua³dxi̱i̱³²ah³ niaá⁴ah³ xi² ñeh³²á⁴ jniá³ nɨ³.
22 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³:
―¿Xɨ² foóh¹ hí⁴jɨ̱́yh⁴ ñaá² hi³ja̱³ nɨ³ ga³féh³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsa³dxii²a² xi² dsayh³² nɨ³?
23 Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Xiáh³chia̱³² la³ ba² na³hii⁴ah³ niaá⁴ah³, joó⁴ yuuh¹ nɨ³ ba² na³hii⁴²á⁴ jniá³. Jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² na³hii⁴ah³ niaá⁴ah³, joó⁴ há⁴ja̱³ la³ na³hii⁴²á⁴ jniá³. 24 Hi³ja̱³ nɨ³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ xa³ liáh³nɨ³ dsaa² chia̱á̱²ah³ hí⁴jú̱³ah³, chiaah¹ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ dsá⁴taá³ah³ hi³ xa³ na³lɨ́⁴á⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴jú̱³ah³ xa³ liáh³nɨ³ dsaa² chia̱á̱²ah³.
25 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴:
―¿He² nɨ³ na³lɨ́⁴u³ ruh³?
Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³:
―Gá⁴foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. 26 Hi²xiáh³ xa³ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ baáy⁴ há⁴ja̱³ ca̱a̱³ nɨ³ hi³ hi²ca̱a̱y¹ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³ hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ hi²xiáh³ xiaa³dsaay³². Hi³ja̱³ liáh³xɨ³ ga³nuuy⁴ ga³féh³ ba² nɨ³ ga³fooh³²á⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³.
27 Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² Jmii³ ja̱³. 28 Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³:
―Liu³u²xɨ³ mɨ² ma³xaa⁴²ah³ ñií² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, mɨ²ja̱³ gɨh¹ hí⁴dsaa⁴ah³ há²ah³ jmɨ́yh³ hi³ na³lɨ́⁴á⁴, baáy⁴ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² jmeey⁴ liáh³xɨ³ ga³ji̱í̱y⁴ ñeéy⁴. Jmáyh² hi³ ga³heé⁴ jniá³ Ñuyh⁴ nɨ³ ba² nɨ³ ga³liuy⁴. 29 Chiaah¹ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³ liáh³nɨ³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³, há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³tiúy² jniá³ ñeéy⁴ Ñuyh⁴ nɨ³. Chiaah¹ ca̱³ñiih³² ba² ga³jmeey⁴ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́².
30 Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ gá⁴taáy³ chiáh².
Hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, hí⁴jmeé⁴ hí⁴tú²a²
31 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ israelitas hi³ ma³taáy³ chiáh² ja̱³:
―Liu³u²xɨ³ hi²ñí³ah³ xiaa³dsaa³² baáy⁴ hi²jmee³ah³ jɨɨ⁴ liáh³xɨ³ ga³fayh⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² mɨ³na³lɨ́⁴ah³ xɨh³chia̱á̱²á⁴. 32 Ba² hí⁴cui̱i̱³ah³ liáh⁴jɨ³ hi³ xiaa³dsaa³², baáy⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³ hí⁴lieéy² niaá⁴ah³.
33 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hí̱¹ diáh⁴ israelitas ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Ja̱á̱² dxaa⁴² Abraham ba² jniaah¹, hi³ja̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³táh²ah¹ chiáh² dsa³. ¿Jmiih⁴² nɨ³ hi³ ga³fáyh³ hi³ hí⁴liaá³ah¹ nɨ³?
34 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³² nɨ³ ná⁴tayh¹ diáh⁴ cáh³ti³² chiáh² hi³ mɨ³hee³². 35 Ja̱y³ hi³ ná⁴tayh¹ chiáh² ja̱y³ dsa³, xɨ²fáh³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² jee⁴² chiáh² diáh⁴ familia. Joó⁴ ja̱á̱² fii² ja̱³ si¹ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² jee⁴² chiáh² diáh⁴ familia chié̱y². 36 Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ Ja̱á̱² Dios nɨ³ hí⁴lieéy² niaá⁴ah³ chiáh² hi³ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ jmɨ́yh³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hí⁴tú²ah³ cáh³ti³². 37 Mɨ³maay⁴ ba² hi³ na³lɨ́⁴ah³ familia chié̱y² Abraham, joó⁴ naa³ah³ dɨ²jɨ̱́h⁴ah³ jniá³, chiaah¹ há⁴hé³ ga³ji̱i̱³²ah³ dxú⁴ liáh³xɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. 38 Jmáyh² hi³ ma³heé⁴ jniá³ Ñuyh⁴ ba² nɨ³ ga³liuy⁴, joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹ jmáyh² hi³ ma³heé⁴ niaá⁴ah³ ñúh³ah³ ba² nɨ³ ga³jmee³ah³.
39 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Hí̱³ba² Abraham nɨ³ na³lɨ́y⁴ ñúh³ah¹ jniaah¹.
Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Liu³u²xɨ³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱² Abraham, mɨ²ja̱³ hi²jmee³ah³ hi³ dxú⁴ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ ñaá² hu̱² liáh³ja̱³. 40 Gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ Dios nɨ³ ma³heé⁴ jniá³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, ná⁴lɨ¹ chiáh² naa³ah³ dɨ²jɨ̱́h⁴ah³ jniá³. ¡Há⁴hé³ jlɨ́h³ gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³ Abraham liáh³xɨ³ ga³jmee³ah³ nɨ³! 41 Ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ jmɨ́yh³ ñúh³ah³ ba² nɨ³ ga³jmee³ah³ niaá⁴ah³.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³:
―Há⁴hí̱³ ja̱á̱² dxeeyh⁴ jniaah¹, Dios ba² nɨ³ jmɨ́yh³ Ñúh³ah¹ jniaah¹.
42 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Liu³u²xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ñúh³ah³, hi²xiáh³ naá⁴ah³ jniá³ hu̱² liáh³ja̱³, chiaah¹ Dios nɨ³ nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³, hi³ja̱³ nɨ³ je¹á² la³ ja̱³nɨ́⁴. Há⁴ja̱³ hi³ güé⁴á⁴ hi³ fáh⁴ hi³ naáy⁴ ñeéy⁴ nɨ³. Dios ba² nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³. 43 ¿He²chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴dsaa⁴ah³ hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³? Chiaah¹ hi³ há⁴hé³ dɨ²nuu³ah³ dsaá² fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ nɨ³. 44 Na³lɨ́⁴ah³ xɨh³chie̱y³² ñaá² ñúh³ah³ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, baáy⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñúh³ah³ nɨ³ ba² nɨ³ dɨ²jmee³ah³. Mɨ² du³ñi² lɨ́⁴ bih³ gá⁴laá⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ ga³jɨ̱yh⁴ dsa³. Há⁴hé³ tɨ́³ dsɨ́² cáh³ti³² hi³ xiaa³dsaa³² chiaah¹ há⁴hé³ jlɨ́h³ ga³liu⁴ xiaa³dsaa³². Liu³u²xɨ³ mɨ² ga³juu³², mɨ²ja̱³ lii⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴. Chiaah¹ hi²xiáh³ sɨ²juuy³, baáy⁴ ñaá² nɨ³ na³lɨ́y⁴ fii² fáh⁴sɨ²juu². 45 Joó⁴ xiáh³ chieéy⁴ jniá³ hi³ ga³liuy⁴ xiaa³dsaa³² nɨ³, há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³. 46 ¿Hi̱² na²nɨ¹ah³ niaá⁴ah³ hí⁴jooy³ hi²fáh³ah³ hi³ xa³ dsaa² chieéy⁴ hi²nia⁴²a²? Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ ga³liuy⁴ liáh³ xiaa³dsaa³², ¿he² chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ chieéy⁴ nɨ³? 47 Ja̱y³ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios, hi³hí̱³ ga³nuu³ dsaá² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. Joó⁴ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ chié̱y² Dios niaá⁴ah³, hi³ja̱³ nɨ³ há⁴hé³ dɨ²nuu³ah³ dsaá² fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ nɨ³.
Mɨ³xe̱y³ ba² Cristo liáh³ gá⁴sa̱y³ Abraham
48 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Hi³ja̱³ he̱é̱yh³ ba² chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ hi³ ga³féh³ah¹ hi³ na³lɨ́⁴u³ samaritano, baáy⁴ haá⁴u³ hi³há⁴dxúy⁴.
49 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Há⁴hé³ xe̱y³ hi³há⁴dxúy⁴ haá⁴á⁴ jniá³. Ñuyh⁴ ba² nɨ³ ga³jmeéh⁴á⁴ hu̱u̱¹rá². Joó⁴ niaá⁴ah³ há⁴hé³ ga³jme³²ah³ jniá³ cua̱a̱y¹ná². 50 Ba² há⁴ja̱³ ruh³ hi³ naayh³² hi³ hu̱² hi²jmeeh¹ah³ jniá³ hu̱u̱¹rá² nɨ³, xe̱y³ ba² ja̱y³ hi³ naayh³² diáh⁴ hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ jniá³ hu̱u̱¹rá², hí̱³ba² hi³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³. 51 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ hi³ ga³fayh⁴ la³, hi³hí̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴joó² fáh⁴ju̱y¹.
52 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³nia⁴²ah¹ dxú⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² haá⁴u³ hi³há⁴dxúy⁴. Chiaah¹ jú̱y⁴ ba² Abraham chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ profetas, baáy⁴ niu³ ga³fáyh³ hi³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ hi³ ga³fáyh³ nɨ³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 53 ¿Xɨ² liáh³ca̱a̱y³ gaá³u³ gɨh¹ niu³ liáh³xɨ³ ñúh³ah¹ Abraham hi³ jú̱y⁴ nɨ³? Ba² jú̱y⁴ ba² diáh⁴ profetas. ¿He² nɨ³ ga³ji̱i̱³²u³ vo̱ó̱h²u³ na³lɨ́⁴u³ xa³ja̱³?
54 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Hu̱² ga³jmé⁴á⁴ ñeéy⁴ gaá³á⁴, há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² cáh³ti³² hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ Ñuyh⁴ nɨ³ ba² nɨ³ ga³jmeéh⁴ jniá³ gaáy³, hí̱³ba² hi³ ga³hó⁴ah³ niaá⁴ah³ hi³ na³lɨ́y⁴ Dios chia̱á̱²ah³ nɨ³. 55 Joó⁴ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³ niaá⁴ah³ hi³nɨy³². Jniá³ si¹ cui̱i̱⁴²á⁴. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hi²fayh¹ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴²á⁴ mɨ²ja̱³ hí⁴lí³á⁴ sɨ²juu⁴²á⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ah³. Joó⁴ he̱é̱yh³ ba² cui̱i̱⁴²á⁴ jniá³, baáy⁴ ga³jmeey⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chiáh². 56 Hi²xiáh³ lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́² ñúh³ah³ Abraham ja̱³, chiaah¹ hi³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ hi³ hí⁴joó² jmɨɨ́¹ chieéy⁴. Baáy⁴ gá⁴joó² liáh³bií⁴ yáh¹ hi³ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́².
57 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Ñé⁴ tú̱⁴ná⁴dxiá³ ji̱i̱h⁴u³ há⁴hé³ mɨ³xa³, baáy⁴ ga³fáyh³ hi³ gá⁴joo⁴²u³ Abraham nɨ³.
58 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Mɨ³xa̱⁴²á⁴ ba² jniá² liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴sa̱y³ Abraham nɨ³.
59 Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ israelitas ja̱³ duh³ hí⁴dah²chiúyh² Jesús ja̱³. Joó⁴ mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ cá⁴lɨ́⁴máy¹ duh³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ xi² jey¹ guah³ ja̱³. Ja̱³ba² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³ gá⁴ŋɨ́y³ liáh³ ŋáyh² ja̱³.