10
Gá⁴liú³ Jesús ja̱³ chiáh² yá³ chiáh² dsɨɨ³jaa³
Gá⁴hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ ca³dsa³hí³ ñuúh⁴ yá³ xi² tieéyh¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³, baáy⁴ xɨ³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴ ba² hí⁴dsá⁴hí³ dxa² hi³ dsá⁴hí³ xiáh³ haah²ñu¹, dsa³ hi̱i̱³ ba² hí̱³ hi³ hí⁴jmeé⁴ liáh³ja̱³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hi³ ca³dsa³hí³ jmɨ́yh³ haah²ñu¹, mɨ²ja̱³ jmɨ́yh³ pastor hi³ ga³heeyh³ hí¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ja̱³ ba² ja̱³. Dsa³ hi³ ga³heeh⁴ hí¹ haah²ñu¹ ja̱³ hí⁴niá² duh³ dsá⁴hí³, baáy⁴ ca³lɨ³cui̱i̱³ ba² diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ñii² jmɨ́yh³ fii² diáh⁴. Ja̱³ba² ga³te³² pastor ja̱³ ga³teé⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴, duh³ ga³vooy³² diáh⁴ tɨɨ́². Mɨ² ma³voóy² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ ga³dsaa³² ñaá² dsa³jéy⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴. Ja̱³ba² ca³dsa³dxí̱⁴ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ja̱³ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ chiaah¹ dɨ³cui̱i̱³ ñii² pastor chié̱y² diáh⁴. Joó⁴ há⁴hé³ ca³dsa³dxí̱⁴ xi² ga³dsaa³² ja̱y³ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴, hi³ ca³dah²cui̱i̱⁴ ba² mɨ² ma³dah²joóy², chiaah¹ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱³ ñii².
Liáh³ja̱³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³, hi³ liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² ñaá² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ chié̱y², joó⁴ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ hí⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ja̱³.
Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ pastor
Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ haah²ñu¹ xi² ca³dsa³taáyh¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ nɨ³. Diáh⁴ hi³ bí⁴dxí̱⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴güé³á⁴ jniá³, diáh⁴ dsa³hi̱i̱³ ba² ja̱³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ cá⁴dah²jmeé³ he̱é̱yh³ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ja̱³ chiáh² diáh⁴. Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ haah²ñu¹, hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴dsá⁴hí³ xiáh³ haah²ñu¹ chieéy⁴, mɨ²ja̱³ hi³hí̱³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh². Hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsɨɨ³jaa³ hi³ ca³dsa³hii³² baáy⁴ ca³bi³hɨɨ́y⁴ ñuúh⁴ yá³ chiáh², baáy⁴ xa³ dxú⁴ ñii³ hi³ ga³eeh³². 10 Ti̱¹ hi³ hí⁴jmeé⁴ hi̱i̱³ baáy⁴ hi³ hí⁴jɨ̱ɨ̱́h⁴ ba² nɨ³ ga³guáy³ ja̱y³ dsa³hi̱i̱³, jmáyh² hi³ ga³yeey³² ba². Joó⁴ jniá³ güé⁴á⁴ duh³ja̱³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ ba², duh³ hi²ñí³ah³ dxú⁴ cáh³ti³².
11 ’Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ jmɨ́yh³ pastor hi³ dxúy⁴. Pastor hi³ dxúy⁴ cáh³ti³² nɨ³, hí⁴cuóy² ñaá² hí⁴jú̱y³ lɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ chié̱y². 12 Joó⁴ pastor hi³ chi̱í̱⁴ jñiiy⁴, mɨ² ma³joó² hi³ mɨ³je³ lobo xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ nɨ³, ja̱³ba² hí⁴cui̱í̱⁴ ba², hí⁴cueeyh³ mii⁴ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³. Chiaah¹ há⁴ja̱³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ pastor, baáy⁴ há⁴hí̱³ hi³chie̱y³² ja̱³ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ ca³dsa³hí³ lobo ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ja̱³ duh³ hí⁴sa̱yh³² diáh⁴, ja̱³ba² dsá⁴saáy⁴ dsá⁴jay⁴ gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴. 13 Ga³cui̱i̱⁴ dsa³ ja̱³ yáh¹, chiaah¹ hi³ fáh⁴ hi³ xa³ jñiiy⁴ ba² ja̱³ ga³jmee⁴ ta², hi³ja̱³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² xɨ³ jmiih⁴ hí⁴lí³ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ja̱³.
14 ’Jniá³ nɨ³ pastor hi³ dxúy⁴. Cui̱i̱⁴²á⁴ ba² diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²á⁴, ba² dɨ³cui̱i̱y⁴ ba² jniá³ mii⁴ diáh⁴. 15 Ja̱³ba² liáh³ja̱³ cui̱i̱⁴ jniá³ Ñuyh⁴ nɨ³, ba² liáh³ja̱³ cui̱i̱⁴²á⁴ jniá³ ñaá². Ba² hi²cuó⁴á⁴ ñeéy⁴ hí⁴jú̱³á⁴ chiáh² diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ nɨ³. 16 Ba² xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²á⁴ hi³ há⁴hé³ mɨ³dɨ³tieéyh¹ ñuúh⁴ yá³ la³, hi³ja̱³ ba² ga³jmee⁴ ya³jé²á⁴ diáh⁴. Hí⁴dah²nuú⁴ ba² dsaá² fáh⁴liu⁴ chieéy⁴, duh³ ca̱á̱h³ tiéyh⁴ bɨh¹ hí⁴lí³ diáh⁴, baáy⁴ ja̱y³ bɨh¹ pastor chié̱y² diáh⁴ hí⁴sa̱y³.
17 ’Hi²xiáh³ nieéy² jniá³ Ñuyh⁴ nɨ³, chiaah¹ hi³ hi²cuó⁴á⁴ ñeéy⁴ hí⁴jú̱³á⁴ duh³ hí⁴ji̱i̱h⁴²á⁴ ca̱á̱h³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 18 Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jɨ̱́yh⁴ jniá³, hi³ hi²cuó⁴á⁴ ñeéy⁴ hí⁴jú̱³á⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dxú⁴ dsɨy⁴ ba² nɨ³. Haay⁴ jú¹hiíh⁴ hi²cuó⁴á⁴ ñeéy⁴ hí⁴jú̱³á⁴. Ba² haay⁴ jú¹hiíh⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴²á⁴ ca̱á̱h³. Hi³la³ nɨ³ jmɨ́yh³ gá⁴taáh⁴ ta² Ñuyh⁴ hi³ hi²jmeey⁴².
19 Liáh³ cá⁴dah²nuú³ ca̱á̱h³ diáh⁴ israelitas hi³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴sa³ ca̱á̱h³ fáh⁴liu⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴. 20 Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dah²féh³:
―¿He²chiaah¹ hi³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² nɨ³? Hi³ heey³² hi³há⁴dxúy⁴ ba² nɨ³, ha̱á̱¹ hi³ dse³taay³ ba² nɨ³.
21 Joó⁴ liáh³la³ ba² dah²féh³ tú̱⁴dsaayh⁴:
―Gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ heey³² hi³há⁴dxúy⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴liú⁴ liáh³xɨ³ ga³liu⁴ dsa³ nɨ³. ¿Xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴bí⁴lieéy³ diáh⁴ dsa³ tuu² ja̱y³ hi³ heey³² hi³há⁴dxúy⁴?
Há⁴hé³ dɨ³nieéy² Jesús ja̱³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi²
22 Du³chia̱a̱²u² jí̱h²maá¹ ja̱³, dsa³tɨ́⁴ jmɨ́¹feh⁴ Jerusalén ja̱³, hi³ liíh⁴ dsɨ́² diáh⁴ jmɨɨ́¹ mɨ² cá⁴dah²bi³hii³ ca̱á̱h³ guah³ chiáh² diáh⁴ ja̱³. 23 Mɨ²ja̱³ chie⁴ji̱i̱⁴ Jesús ja̱³ xi² jey¹ guah³, voó² chiáh² Salomón. 24 Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴máyh³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³ ji̱h²caayh⁴, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―¿He²chiaah¹ hi³ ga³jmeey³ ga³ta³ ga³hɨ³²ah¹ ñuú³ nɨ³? Xɨɨh² jniaah¹ jí̱⁴ñí³ xɨ² niu³ nɨ³ Cristo.
25 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Ma³ŋɨ́³ ba² ma³fáyh² joó⁴ há⁴hé³ ma³taá³ah³. Chiaah¹ liáh⁴jɨ³ fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² Ñuyh⁴ hi³ ga³jmeey⁴ nɨ³ ga³féh³ hi³ ñaá² nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³. 26 Joó⁴ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ niaá⁴ah³, chiaah¹ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²á⁴, liáh³xɨ³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ dsa³jéy⁴ nɨ³. 27 Diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²á⁴ dɨ³cui̱i̱³ ba² ñiiy⁴, baáy⁴ cui̱i̱⁴²á⁴ ba² mii⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ ca³dsa³dxí̱⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³ xi² dsa³hɨɨ́⁴á⁴. 28 Jniá³ nɨ³ ga³cuoó⁴á⁴ diáh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiaá⁴ hí⁴booy³ jniá³. 29 Ñuyh⁴ hi³ ma³cuóy² diáh⁴ jniá³ nɨ³, hi³nɨy³² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³², hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiaá⁴ hí⁴booy³ Dios nɨ³ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³. 30 Jniá³ chia̱a̱h⁴²á² Ñuyh⁴ nɨ³, ja̱y³ dsa³ ba² jniaah¹.
31 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ ca̱á̱h³ na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ israelitas ja̱³ duh³ hí⁴dah²chiúyh² Jesús ja̱³. 32 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Hi²xiáh³ ñuú³ hi³ dxú⁴ ma³jmeéy⁴ rúh⁴ñí¹ah³ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴lí³ chiáh² Ñuyh⁴ nɨ³. ¿He² na²nɨ¹ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ ma³jmeéy⁴ nɨ³ naa³ah³ hi²chiuh⁴ah³ jniá³ na¹cu̱ú̱¹ nɨ³?
33 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³:
―Há⁴ja̱³ vih²chiaah¹ hi³ dxú⁴ hi³ ma³jmeéy¹ nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ hi²chiuh⁴²ah¹ niu³. Hi³ fáh⁴ hi³ ca³bi³cuaá¹u³ Dios nɨ³ ba² nɨ³. Dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba² niu³, joó⁴ ga³jme³²u³ vo̱ó̱h²u³ Dios.
34 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Ñi² xi³ chiáh² ley chia̱á̱²ah³ nɨ³ dsa³féh³ hi³ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios: “Niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ dioses”, liáh³ja̱³ dsa³féh³ xɨ² haá². 35 Dios nɨ³ cá⁴bí⁴chié̱y³ niaá⁴ah³ “dioses”, niaá⁴ah³ hi³ gá⁴tɨ̱́³ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² ja̱³. Baáy⁴ nia⁴²a² hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ja̱³. 36 Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ Ñúh³a² nɨ³ gá⁴dxɨy³ jniá³ baáy⁴ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ¿he²chiaah¹ hi³ ga³fáh³ah³ hi³ ma³bi³cuaa⁴²á² Dios nɨ³, nɨɨh¹ hi³ ga³fayh⁴ hi³ na³lɨ́⁴á⁴ Ja̱á̱² ba² nɨ³? 37 Xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ jmeey⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ Ñuyh⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ gua³taá³ah³ chieéy⁴. 38 Joó⁴ xɨ³ jmeey⁴ ba² ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ Ñuyh⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ gua³taá³ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² fáh⁴lí³ chiáh² Ñuyh⁴ hi³ ga³jmeey⁴ nɨ³, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ chieéy⁴ jniá³. Chiaah¹ liáh³ja̱³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ chia̱a̱h⁴²á² Fii³²a².
39 Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³hí⁴dah²güeéyh², joó⁴ há⁴hé³ gá⁴jooy³ cá⁴dah²sa̱yh³².
40 Mɨ²ja̱³ ŋaá² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ ca³jaa¹ xi² yéy⁴ ñíh² ji̱h²jmɨɨ³ Jordán ja̱³ duh³ gá⁴cueeyh⁴ nɨɨ́⁴, ja̱³ba² xi² gá⁴xeey³ jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³ Juan ja̱³. 41 Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ dah²ya²joóy¹ Jesús ja̱³ baáy⁴ liáh³la³ cá⁴dah²féh³:
―He̱é̱yh³ ba² jɨɨ⁴ hi³ gá⁴liú³ Juan ca³jaa¹ chiáh² dsa³ la³, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ gá⁴jmeé³ cáh³ti³² fáh⁴lí³.
42 Hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴taáy³ chiáh² Jesús ja̱³ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán ja̱³.