11
La³ dsa³féh³ hi³ jú̱y⁴ Lázaro
Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴dsaah⁴² ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Lázaro, dsa³ fɨɨ³ Betania, ja̱³ba² fɨɨ³ xi² jey¹ María chie̱é̱yh¹ Marta ja̱á̱¹ ja̱³. Hí̱³ba² María, mɨ́⁴oóyh² Lázaro ja̱³ ñií¹ ca̱á̱h³ tiaah² ya²xuúh⁴ naa⁴²jmɨɨ³ mɨ³fɨɨ³ diáh⁴ tɨɨ² Jesús ja̱³, ja̱³ba² cá⁴bí⁴chiu̱u̱³ chie̱é̱yh¹ jñu³ dxɨ². Hi³ja̱³ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ mɨ́⁴oóyh² Lázaro ja̱³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³, duh³ liáh³la³ ya²xɨɨh⁴² Jesús ja̱³:
―Ñuyh⁴, na³caayh³² dsaah⁴² amigo chiú̱h²u³ nɨ³.
Liáh³ gá⁴nuú³ hi³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³:
―Há⁴ja̱³ dsaá¹ hi³ hí⁴jú̱y³ nɨ³ dsa³ nɨ³, duh³ hí⁴lii⁴ hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ Dios ba² nɨ³. Baá⁴ ba² duh³ hí⁴lii⁴ hi³ haay⁴ fáh⁴lí³ jniá³ Ja̱á̱² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ chie̱é̱yh¹ dsaá¹ dsa³ nɨ³.
Hi²xiáh³ niaá² Jesús ja̱³ nieéy² Marta chie̱é̱yh¹ María baáy⁴ Lázaro ja̱³. Gu³xɨ³ ba² cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ hi³ dsaah⁴² Lázaro ja̱³, joó⁴ gá⁴cueeyh⁴ gɨh¹ tú̱⁴ jmɨɨ́¹ xi² jey¹ ja̱³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ba² ja̱³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³:
―Má⁴dxia⁴²a² ca̱á̱h³ vó⁴ Judea nɨ³.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴xɨɨh²ah¹:
―Dsa³he⁴, hi³du³ lɨ́⁴ ba² ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ niu³, hi³ hí⁴dah²chiúyh² niu³ na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ israelitas nɨ³. ¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ dɨ²guaáy³ ca̱á̱h³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―¿Xɨ² há⁴ja̱³ dxiá⁴tiú̱³ horas xa³ hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹? Liu³u²xɨ³ hí̱³ hí⁴chié⁴ hí⁴ji̱í̱⁴ jmɨɨ⁴ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴nieéy², chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴. 10 Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí̱³ hí⁴chié⁴ hí⁴ji̱í̱⁴ mɨ² voo⁴, mɨ²ja̱³ foóh¹ hí⁴nieéy² chiaah¹ hi²xiáh³ ñu³ha̱a̱h³.
11 Liáh³ ma³féh³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³:
―Ma³guɨ̱ɨ̱y³ Lázaro amigo chia̱a̱⁴²a² nɨ³, joó⁴ ñii⁴ ya³ñi⁴²á².
12 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴xɨɨh²ah¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³:
―Ñuyh⁴, hi³ mɨ³dsa³váy² chiáh² ba² nɨ³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ na³guɨ̱ɨ̱y³ nɨ³.
13 Gá⁴feh²ah¹ liáh³ja̱³ chiaah¹ ji̱i̱³²ah¹ jniaah¹ hi³ he̱é̱yh³ ba² hi³ na³guɨ̱ɨ̱y³ ba² ja̱³ ga³he⁴ Jesús ja̱³, joó⁴ hi³ ma³ju̱y⁴ ba² ja̱³ ga³he⁴. 14 Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ jɨy³ cáh³ti³² Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³:
―Ma³ju̱y⁴ Lázaro nɨ³. 15 Hi²xiáh³ naáy⁴ hi³ há⁴ja̱³ nɨ³ je¹á² liáh³ ma³ju̱y⁴ nɨ³, chiaah¹ dxú⁴ gɨh¹ chia̱á̱²ah³, duh³ hu̱² dsá⁴taá³ah³ gɨh¹ dxú⁴. Hi³ja̱³ má⁴dxia⁴²a² má⁴joo⁴²a².
16 Mɨ²ja̱³ ja̱y³ oóh²ah¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Tomás hi³ ga³sɨɨ́h⁴ah¹ xɨh³su̱u̱⁴², liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Ba² má⁴dxia⁴²a² ji̱í̱⁴ jnia² duh³ hí⁴jú̱³a² chia̱a̱h²a² xa³ja̱³.
Jesús nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹
17 Liáh³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ fɨɨ³ Betania, mɨ²ja̱³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ mɨ³xa³ chiú̱³ jmɨɨ́¹ hi³ mɨ³na³haay⁴ Lázaro ja̱³. 18 Mɨ³ji̱í̱³ yeey⁴ Jerusalén niaá² fɨɨ³ Betania ja̱³, ca̱³liáh³ tú̱⁴ kilómetros dsɨ³² tú̱⁴dsaáh² ba² xa³. 19 Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ israelitas dɨ³nieeyh⁴² chiáh² Marta chie̱é̱yh¹ María ja̱³, hi³ dah²bi³jee⁴ dsɨ́² diáh⁴ chiáh² hi³ jú̱y⁴ Lázaro ja̱á̱¹ diáh⁴ ja̱³. 20 Liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² Marta ja̱³ hi³ ma³dxaá² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ñií¹ ya²tiee³, joó⁴ gá⁴cueeyh⁴ xɨ¹ñúh⁴ ba² María ja̱³. 21 Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴ji̱i̱h⁴ Jesús ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, há⁴hé³ jú̱y⁴ ja̱a̱y³² nɨ³ liu³u²xɨ³ hu̱² je¹u³ la³ liáh³ rúh⁴ dsaah⁴². 22 Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ yáh¹, hí⁴cuoó⁴ ba² niu³ Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hi²ŋɨɨyh¹.
23 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Hí⁴ji̱i̱h⁴ ba² ca̱á̱h³ ja̱á̱y¹ nɨ³.
24 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Marta ja̱³:
―Ja̱a̱¹, maay⁴ ba² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ mɨ² mɨ³hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³.
25 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Marta ja̱³:
―Jniá³ nɨ³ hi²bi³ji̱i̱h⁴²á⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ baáy⁴ hi²cuoó⁴á⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ fáh⁴ji̱í̱h⁴. Dsa³ hi³ dsá⁴taáy³ chieéy⁴, hi³hí̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ gu³xɨ³ ba² hí⁴jú̱y³. 26 Baáy⁴ gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ rúh⁴ na³ji̱í̱yh⁴ baáy⁴ ca³dsa³taáy³ chieéy⁴, hi³hí̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴jú̱y³. ¿Xɨ² ca³gua³taá³u³ hi³ ga³fooh³²á⁴ niu³ la³?
27 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Marta ja̱³:
―Ja̱a̱¹, Ñuyh⁴, ca³dsa³taá³á⁴ ba² hi³ niu³ nɨ³ Cristo, Ja̱á̱² Dios, hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³.
Gá⁴chíh⁴ Jesús ja̱³ haah² he̱e̱³ chiáh² Lázaro
28 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Marta ja̱³, mɨ²ja̱³ ñéyh¹ ya²jey³ María ja̱á̱¹ ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³:
―Ma³güey⁴ la³ Dsa³he⁴ nɨ³, baáy⁴ te³² teé⁴ niu³.
29 Xé̱yh² ba² liáh³ gá⁴nuú³ hi³ja̱³ María ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² dxá⁴joóy¹ Jesús ja̱³. 30 Há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³hí³ jee⁴² fɨɨ³ Jesús ja̱³, rúh⁴ hiíy⁴ xi² gá⁴ji̱i̱h⁴ Marta ja̱³ ba². 31 Xɨ¹ñúh⁴ chiáh² María ja̱³ dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ israelitas hi³ dah²bi³jee⁴ dsɨ́² María ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dah²joóy² hi³ ca̱a̱³tiá³ ca̱a̱³bí³ ba² cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ María ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹, chiaah¹ dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ ŋaá² María ja̱³ cá⁴dxá⁴jláy¹ haah² he̱e̱³ chiáh² Lázaro ja̱³.
32 Joó⁴ liáh³ gá⁴dxaá² María xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³, baáy⁴ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, há⁴hé³ jú̱y⁴ ja̱a̱y³² nɨ³ liu³u²xɨ³ hu̱² je¹u³ la³.
33 Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ jlay³² María ja̱³, baá⁴ ba² dah²jlay³² diáh⁴ israelitas hi³ chie̱é̱yh¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³ gá⁴bɨ́² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² hi³ bií⁴ fɨɨh⁴² dsɨ́², 34 hi³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴:
―¿Xiah² nɨ³ gá⁴haa⁴²ah³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, ña³ duh³ má⁴joo⁴²a².
35 Mɨ²ja̱³ gá⁴chíh⁴ Jesús ja̱³. 36 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³:
―Hi²xiáh³ dɨ́h¹ nieéy² dsa³juú¹ nɨ³.
37 Joó⁴ liáh³la³ ba² cá⁴dah²féh³ ta̱á̱²dsɨy⁴²:
―Cá⁴bí⁴lieéy³ dsa³ tuu², hi³ja̱³ xɨ² há⁴hé³ xa³ hi³ lií² gá⁴jmeé³ duh³ há⁴hé³ jú̱y⁴ Lázaro nɨ³.
La³ dsa³féh³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ Lázaro ja̱³
38 Jmɨ́yh³ dsɨ́² lɨ́⁴ dɨ́h¹ fɨɨh⁴² dsɨ́² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³, ja̱³ba² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ haah² he̱e̱³ ja̱³. Ca̱a̱³ cu³haah³ ba² he̱e̱³ ja̱³, hi³ja̱³ xa³ dxaáh² ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ na³jnɨ⁴ haah² ja̱³. 39 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Je̱h⁴²ah³ na¹cu̱ú̱¹ la³ hi²nia⁴²a².
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Marta ja̱á̱¹ lɨ² Lázaro ja̱³:
―Ñuyh⁴, joó⁴ mɨ³jmeéyh² mɨ³juuy³ chiaah¹ mɨ³xa³ chiú̱³ jmɨɨ́¹ nɨ³ hi³ gá⁴jú̱y⁴.
40 Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Marta ja̱³:
―Ma³foóh²á⁴ ba² niu³ hi³ liu³u²xɨ³ ca³gua³taá³u³ chiáh² Dios, mɨ²ja̱³ hi²joóy³ liáh³xɨ³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³.
41 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jé̱yh² na¹cu̱ú̱¹ ja̱³. Liáh³ ma³dah²jé̱yh² ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴joó² yuuh¹ güii³ Jesús ja̱³ duh³ gá⁴liúy² Dios, liáh³la³ gá⁴féh³:
―Ñuyh⁴, jmɨ²heé¹u³ chiaah¹ hi³ ga³nuuy³ jɨɨ⁴ hi³ ga³ŋɨɨy⁴ chiú̱h²u³ nɨ³. 42 Maay⁴ ba² hi³ ga³nuuy³ chieéy⁴, joó⁴ ga³liu⁴²á² niu³ duh³ hí⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ la³, duh³ hu̱² dsá⁴taáy³ diáh⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² niu³ nɨ³ gá⁴xɨ́⁴u³ jniá³.
43 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴liú³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³² liáh³la³ gá⁴féh³:
―¡Lázaro, bi³hɨɨ́y⁴ nɨ³!
44 Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dsa³jú̱y¹ ja̱³, ná⁴ñuu¹ diáh⁴ guaa³tɨɨ², ná⁴lieéy¹ sɨ̱ɨ̱yh² mɨh³ baá⁴ ba² ná⁴liaá¹ ñi²dxɨ². Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Ji̱i̱h⁴²ah³ duh³ cua²dxéyh³ chiáh².
Cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Jesús ja̱³
(Mt. 26:1-5; Mr. 14:1-2; Lc. 22:1-2)
45 Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ israelitas hi³ dah²ya²dxí̱⁴ dah²ya²ñi³ María ja̱³, gá⁴taáy³ chiáh² Jesús liáh³ cá⁴dah²joó² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³. 46 Joó⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² dah²ya²dxí̱⁴ dah²ya²ñi³ diáh⁴ fariseos, duh³ dah²ya²xɨɨh⁴² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³. 47 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ fariseos baáy⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ ja̱³, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³:
―¿Jmiih⁴² hi²jmee²a²? Chiaah¹ ña²hé³ ba² jmee⁴ dsaá⁴ nɨ³, hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. 48 Liu³u²xɨ³ hi²cuo²a² je² dsá⁴hɨɨ́² jmee⁴ chiáh² liáh³nɨ³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ bɨh¹ dsá⁴taáy³ chiáh². Mɨ²ja̱³ gɨh¹ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ autoridad romana nɨ³ hí⁴dah²yeéy² guah³ chiaa⁴²a² baáy⁴ hí⁴dah²yeéy² fɨɨ³ chiaa⁴²a² la³.
49 Joó⁴ ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Caifás hi³ na³lɨ́y⁴ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ji̱i̱³ mɨ²ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Há⁴hé³ maá³ah³ cáh³ti³² xɨ³hé³ja̱³ niaá⁴ah³. 50 Ba² há⁴hé³ ga³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ dxú⁴ gɨh¹ chiaa⁴²a², hi³ ja̱y³ ba² dsa³ hí⁴jú̱y³ dxa²a² liáh⁴jɨ³²a² dsa³ fɨɨ³, duh³ há⁴hé³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ chiaa⁴²a² la³.
51 Joó⁴ ba² há⁴ja̱³ hi³ lɨ́³ dsɨ́² ñaá² ja̱³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Caifás ja̱³, Dios ba² ja̱³ cá⁴bí⁴jmeéy³, chiaah¹ hi³ na³lɨ́y⁴ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ji̱i̱³ mɨ²ja̱³. Cá⁴bí⁴jmeé³ Dios ja̱³ hi³ hí⁴jmeé⁴ juúh⁴ hi³ Jesús ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ dxa² diáh⁴ israelitas. 52 Baáy⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ chiáh² diáh⁴ dsa³ vó⁴ chiaa⁴²ah¹ ja̱³ hí⁴jú̱y³ Jesús. Ba² hí⁴jú̱y³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴ñiih⁴ ca̱a̱³ hí¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱² Dios hi³ na³saa⁴ na³jay⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 53 Hi³ja̱³ xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ diáh⁴ autoridades ja̱³ hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Jesús ja̱³.
54 Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ chie⁴ji̱i̱⁴ jí̱⁴ñí³ Jesús ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ israelitas. Na³fáyh⁴ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ vó⁴ Judea, duh³ ŋaá² fɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Efraín hi³ niaá² yeey⁴ vó⁴ cueh³chiu̱u̱³ gɨh¹ ba². Nɨɨ́⁴ gá⁴cueeyh⁴ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³.
55 Ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹ bɨh¹ jmee⁴ hi³ hí⁴tɨ́⁴ jmɨ́¹feh⁴ chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ israelitas hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ gá⁴dxí̱⁴ jmɨɨ́¹ dsa³jéy⁴ Jerusalén ja̱³, hi³ hí⁴dah²bi³xɨ³ hí⁴dah²bi³ŋɨɨ́y³ mii⁴ diáh⁴ chiáh² jmɨ́¹feh⁴ ja̱³. 56 Dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ dah²naayh³² Jesús ja̱³ xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³, ba² dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ oóyh² diáh⁴, liáh³la³ dah²féh³:
―¿Jmiih⁴² ga³ji̱i̱³²ah³? ¿Xɨ² foóh¹ hí⁴güéy³ jmɨ́¹feh⁴ la³, ha²xɨ² haá²?
57 Cá⁴dah²taáh⁴ ta² diáh⁴ fariseos ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, hi³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ ñi³² xiah² chie⁴ji̱i̱⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²féh³, duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güeéyh².