12
Ja̱y³ mɨ́³ gá⁴xuuyh³ naa⁴²jmɨɨ³ Jesús ja̱³
(Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-9)
Jñuú³ jmɨɨ́¹ gɨh¹ jmee⁴ hí⁴tɨ́⁴ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ fɨɨ³ Betania, xi² jey¹ Lázaro, hí̱³ba² hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Jesús ja̱³. Nɨɨ́⁴ cá⁴dah²jmeé³ ca̱a̱³ máh⁴liaá⁴ chiáh². Marta ja̱³ jniaa³ comida ja̱³ ñiíh² mesa, ba² caayh³² Lázaro ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ dah²eeh³² chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ María ja̱³ tú̱⁴dsaáh² litro naa⁴²jmɨɨ³ hi³ mɨ³fɨɨ³, hi³ xɨ̱ɨ̱y³ nardo, baáy⁴ jmáyh² ba² hi³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ chi̱í̱⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴huúh⁴ tɨɨ² Jesús ja̱³, duh³ cá⁴bí⁴chiu̱u̱³ chie̱é̱yh¹ jñu³ dxɨ². Na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³ cá⁴yá⁴niaá⁴ ñii² naa⁴² ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ja̱y³ oóh²ah¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Judas Iscariote, ja̱á̱² Simón ja̱³, hí̱³ba² hi³ mɨ³hí⁴nɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴:
―Na³fáyh⁴ gɨh¹ hu̱² ma³nɨɨ́³ ba² naa⁴² nɨ³ mɨ́³ nɨ³, chiaah¹ hí⁴cɨ̱ɨ̱́y⁴ nɨ³ ñá⁴laá³ denarios, baáy⁴ duh³ xa³ dsa³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³tieey³ hu̱² liáh³ja̱³.
Há⁴ja̱³ hi³ he̱é̱yh³ ba² hi³ nieéy² diáh⁴ dsa³tieey³ ja̱³ Judas ja̱³ hi³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³, hi³ fáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ dsa³ hi̱i̱³ ba² ja̱³. Chiaah¹ ñaá² ja̱³ ná⁴tayh¹ guaa³ xa̱h³ mɨh³tuh³ hi³ tiaah² cuu² chiaa⁴²ah¹, hi³ja̱³ ga³hi̱i̱⁴ hi³ tiaah² he̱é̱yh³ mɨh³tuh³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Tiúy⁴ há⁴ hi³caah⁴u³ mɨ́³ nɨ³, chiaah¹ hi³ niaáh² mɨ² mɨ³hí⁴haá⁴á⁴ ba² nɨ³ ma³jniaa³ dxú⁴ naa⁴²jmɨɨ³ nɨ³. Ca̱³ñiih³² ba² hí⁴ji̱i̱h⁴ah³ niaá⁴ah³ diáh⁴ dsa³tieey³, joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ hi²cueeh⁴²á⁴ jniá² voó³ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³.
Ba² cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Lázaro
Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³, gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ jey¹ Jesús ja̱³ fɨɨ³ Betania, hi³ja̱³ dah²ya²dxí̱⁴ nɨɨ́⁴. Há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³ dɨ́⁴dah²joóy² Jesús ja̱³, ba² dɨ́⁴dah²joóy² Lázaro, hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Jesús ja̱³. 10 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³ hi³ ba² hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ ji̱í̱⁴ Lázaro ja̱³. 11 Chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴dah²tiúy² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ chiaah¹ hi³ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² Jesús vih²chiaah¹ Lázaro ja̱³.
Hi²xiáh³ gaáy³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ Jerusalén
(Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40)
12 Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴dxí̱⁴ jmɨ́¹feh⁴ pascua hi³ mɨ³hí⁴tɨ́⁴ Jerusalén ja̱³. Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ mɨ³hí⁴dxaá² Jesús ja̱³ fɨɨ³ ja̱³. 13 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²su̱ú̱h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ guaa³ mee³ñu³² duh³ gá⁴dxí̱⁴ cá⁴dxá⁴jé̱y¹ diáh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ dah²féh³ diáh⁴, dah²jla³² dah²te³²:
―¡Hosanna! ¡Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxúy⁴ hi³ ma³güey⁴ la³ fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² Ñúh³a² nɨ³! ¡Jmɨ́yh³ Rey chia̱a̱⁴²a² la³!
14 Gá⁴dsaáyh⁴ Jesús ja̱³ ja̱y³ burro hi³ja̱³ cá⁴bí⁴dxɨy¹ burro ja̱³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios. Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³:
15 Há⁴ hi³foh³²ah³ niaá⁴ah³ dsa³ fɨɨ³ Sión.
Mɨ³je³ Rey chia̱á̱²ah³ nɨ³,
bí⁴dxɨy¹ ja̱y³ mɨ¹ja̱á̱² burro.
16 Dsa³jéy⁴ ruh³ há⁴hé³ lɨ́⁴dsaa⁴²ah¹ jmiih⁴² ja̱³ ga³he⁴ hi³ dsa³féh³ liáh³ja̱³. Joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, liáh³ ma³ŋɨ́³ ma³saayh⁴ Jesús ja̱³ yuuh¹ güii³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liíh⁴ah¹ jɨɨ⁴ hi³ na³xɨɨ² ca³jaa¹ chiáh² ja̱³. Chiaah¹ jɨɨ⁴ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ñi² xi³ ja̱³, liáh³ja̱³ ja̱³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² Jesús ja̱³.
17 Diáh⁴ hi³ cá⁴dah²joó² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Lázaro ja̱³, liáh³ gá⁴teé⁴ haah² he̱e̱³ ja̱³, diáh⁴ hi³hí̱³ ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ cá⁴dah²joó² ja̱³. 18 Hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ dah²ya²jé̱y¹ Jesús ja̱³, chiaah¹ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ ba² ja̱³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Lázaro ja̱³. 19 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ fariseos ja̱³:
―Ma³joo⁴²ah³ ba² hi³ há⁴hé³ lií² xa³ hi²jmee²a² cáh³ti³². Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ ma³dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús nɨ³.
Ja̱y³aáy⁴ griegos cá⁴dah²naayh³² Jesús
20 Jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ma³dxa³dxí̱⁴ jmɨ́¹feh⁴ Jerusalén ja̱³, caayh³² ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ griegos. 21 Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ griegos ja̱³ rúh⁴ñi² Felipe, dsa³ fɨɨ³ Betsaida, hi³ na³hii⁴ vó⁴ Galilea, duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiáh², liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, niaa³²ah¹ hi²liu⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ Jesús nɨ³.
22 Mɨ²ja̱³ Felipe ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Andrés, hi³ja̱³ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ dah²ya²xɨɨh⁴² Jesús ja̱³. 23 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi³ mɨ³hí⁴lii⁴ hi³ bií⁴ gaáy³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 24 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hí⁴haa¹ ca̱a̱³ mɨɨ¹ mɨ¹cuɨɨ³ ya³dsɨ² mɨ²ja̱³ dsa³hɨɨ́² chiáh² ca̱a̱³ liáh³nɨ³. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ hí⁴haa¹, mɨ²ja̱³ hí⁴ñuúyh³ cáh³ti³², gu³xɨ³ ba² hí⁴tiuu⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ mɨ¹ju̱³ ja̱³. 25 Ba² liáh³ja̱³ xe̱y³ hi³ bií⁴ niaá⁴ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, chiaah¹ hi³ hí⁴tiuu⁴ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh² hi³ liáh³ja̱³. Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ xɨ³hé³ gu³xɨ³ ba² hí⁴tiuu⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh², xiáh³ hi³hí̱³ ba² hí⁴tɨ̱́y⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 26 Ja̱y³ hi³ niaá⁴ hí⁴jmeé⁴ ta² chieéy⁴, hi³hí̱³ ga³jmee⁴ dsaa³² fi¹ chieéy⁴ ca̱³ñiih³², duh³ ja̱³ba² xi² ya³güéy⁴ nɨ³, ja̱³ba² nɨ³ hí⁴dsá⁴güe³. Baáy⁴ hí̱³ hí⁴jmeé⁴ ta² chieéy⁴, mɨ²ja̱³ hí̱³ba² ñaá² Ñuyh⁴ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴lí³ gaáy³.
Gá⁴jmeé³ juúh⁴ Jesús ja̱³ hi³ hí⁴jú̱y³
27 ’Hi²xiáh³ ta⁴hɨy⁴ ñuú³ ja̱³nɨ́⁴, há⁴hé³ maay⁴ xɨ³ jmiih⁴ hi²fayh¹. ¿Xɨ²fáh³ hi²fayh¹: “Ñuyh⁴ lieey⁴² jniá³, há⁴ hi³cuoy³ je² hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²á⁴”? Haá². Chiaah¹ jmɨ́yh³ hi³ja̱³ gɨh³ nɨ³ güé⁴á⁴ la³. 28 Ñuyh⁴, jmee² lii⁴ hi³ bií⁴ gaá³u³.
Mɨ²ja̱³ cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³ ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³:
―Ma³hoó⁴á⁴ ba² diáh⁴ hi³ bií⁴ gaá³á⁴, baáy⁴ hi²jmeey⁴² ca̱á̱h³ lii⁴.
29 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² nɨɨ́⁴ liáh³ gá⁴liú³ Dios ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²féh³ hi³ ma³ŋaa³² ba² ja̱³. Baáy⁴ liáh³la³ dah²féh³ gɨh³ dxeeyh⁴:
―Ja̱y³ ángel ba² nɨ³ ma³liúy² Jesús nɨ³.
30 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Há⁴ja̱³ hi³ dxú⁴ chieéy⁴ jniá³ nɨ³ hi³ ma³ya³niuúh³ hi³ xe̱y³ ma³liú³ nɨ³, hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ba² nɨ³. 31 Ja̱³ba² ja̱³nɨ́⁴ mɨ³hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² jmɨɨyh⁴²güii³. Mɨ³hí⁴jmeeh² ca³jaa¹ ñaá² hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 32 Baáy⁴ jniá³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dah²xeéy² jniá³ ñií² nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²tee¹á² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ xi² ya³güéy⁴.
33 Gá⁴féh³ liáh³ja̱³ duh³ lii⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hí⁴lí³ hí⁴jú̱y³. 34 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Ga³nuu³²ah¹ ba² liáh³xɨ³ dsa³féh³ ley nɨ³, xi² dsa³féh³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jú̱y³ Cristo. ¿Jmiih⁴² nɨ³ hi³ ga³fáyh³ niu³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴xeey⁴² ñií² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³? ¿Hi̱² nɨy³² ga³hó⁴u³ hi³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³?
35 Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³:
―Ca̱³ji̱i̱³ gɨh¹ ba² hí⁴cueeyh⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ ya⁴²jmɨɨ́⁴. Hi³ja̱³ chie²ji̱í̱¹ah³ liáh³ rúh⁴ xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³, duh³ja̱³ há⁴ja̱³ ca̱a̱³ hí⁴dxá⁴chiá̱¹ah³ ba² xi² ñu³ha̱a̱h³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ ga³chie⁴ ga³ji̱i̱y⁴ jee⁴² xi² ñu³ha̱a̱h³, hi³hí̱³ há⁴hé³ ñi³² xɨ³ xiáh³ dsaa³². 36 Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ gua³taá³ah³ chiáh² ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³ liáh³ rúh⁴ xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³, duh³ hí⁴lí³ah³ dsa³ hi³ xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² ba².
Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋáyh², cá⁴dxá⁴méyh⁴ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²joóy².
Há⁴hé³ gá⁴taáy³ diáh⁴ israelitas chiáh² Jesús
37 Gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ ñuú³ fáh⁴lí³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³ xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ israelitas ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh². 38 Hi³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ gá⁴xɨɨ́³ profeta Isaías, chiaah¹ liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³:
Ñuyh⁴, ¿hi̱² hí̱³ ma³taáy³ fáh⁴liu⁴ chiaa⁴²ah¹ nɨ³?
¿Hi̱² hí̱³ ma³joó² liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ haay³ fáh⁴lí³ nɨ³?
39 Hi³ja̱³ ba² ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴ israelitas ja̱³, chiaah¹ ba² liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³ Isaías ja̱³:
40 Gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ gá⁴tuúy³ diáh⁴,
gá⁴jmeé³ cá⁴lɨ́⁴ba³ dsɨ́² diáh⁴,
duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²joó² na³fáyh⁴,
duh³ há⁴hé³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ jmɨ́yh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴.
Baáy⁴ ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ duh³ hi²bi³liaá¹á⁴ diáh⁴.
41 Ca³jaa¹ chiáh² Jesús ja̱³ gá⁴liú³ Isaías hi³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³, chiaah¹ gá⁴joó² hi³ bií⁴ gaáy³.
42 Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³ gá⁴taáy³ chiáh² Jesús, ji̱í̱⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴. Joó⁴ há⁴hé³ ca³dah²taah⁴ dxɨ́³ chiaah¹ dɨ³foyh⁴ ca³dah²jooy³² diáh⁴ fariseos ja̱³. Chiaah¹ xɨ³ hí⁴dah²taáh⁴ dxɨ́³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²cuó⁴ je² hi³ dsá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³. 43 Chiaah¹ dɨ³niaá⁴ gɨh¹ hi³ hí⁴cueeyh⁴ dxú⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ liáh³xɨ³ gɨh³ Dios.
Fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesús nɨ³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a²
44 Mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³² Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³:
―Ja̱y³ hi³ ca³dsa³taáy³ chieéy⁴, ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² chieéy⁴ ca³dsa³taáy³, ba² ca³dsa³taáy³ chiáh² Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³. 45 Baáy⁴ ja̱y³ hi³ ga³jooy³² jniá³, ja̱³ba² hi³ ga³jooy³² ñaá² Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³. 46 Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴, hi³ja̱³ nɨ³ güé⁴á⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ duh³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chieéy⁴, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²güe³ ñu³ha̱a̱h³. 47 Joó⁴ hi³ ga³nuu³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³, há⁴hí̱³ jniá³ nɨ³ hi²ca̱a̱y¹ cua̱a̱y¹ná² chiáh². Chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ güé⁴á⁴ hi³ hi²ca̱a̱y¹ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³, hi³ güé⁴á⁴ duh³ hi²béy⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ ba² nɨ³. 48 Ja̱y³ hi³ hí⁴féh³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² jniá³, baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴, mɨ³xa³ ba² hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh². Ja̱³ba² diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ ma³liúy⁴ nɨ³, hi³ nɨ³ nɨ³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh², mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³. 49 Chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ ga³ñii³ dsɨy⁴ ñeéy⁴ nɨ³ hi³ ga³liuy⁴. Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³, gá⁴tiéyh² guaay⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²fayh¹ baáy⁴ liáh³xɨ³ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³. 50 Baáy⁴ maay⁴ hi³ fáh⁴liu⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaay⁴ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ na³ji̱í̱yh⁴ liáh³nɨ³ diáh⁴ dsa³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴. Hi³ja̱³ liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Ñuyh⁴ nɨ³ ba² nɨ³ ga³liuy⁴ nɨ³.