13
Gá⁴u̱ú̱h² Jesús ja̱³ tɨɨ² diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
Jmee⁴ gɨh¹ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ hi³ hí⁴tɨ́⁴ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³²ah¹ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. Hi³ja̱³ mɨ³ñi³² ba² Jesús ja̱³, hi³ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi³ hí⁴tiú² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ duh³ dsayh³² ca̱á̱h³ xi² jey¹ Ñúh³a² Dios. Hi²xiáh³ nieéy² diáh⁴ dsa³ chié̱y², diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴lii³² gɨh¹ liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ nieéy² diáh⁴.
Cá⁴dah²guá³ dah²eeh³² máh⁴liaá⁴ baáy⁴ ma³ŋɨ́³ ma³bi³taa³ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ chiáh² Judas Iscariote, ja̱á̱² Simón, duh³ hí⁴nɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴. Mɨ³ñi³² ba² Jesús ja̱³ hi³ xi² jey¹ Dios ja̱³ güéy⁴, baáy⁴ ja̱³ba² xi² jey¹ Dios ja̱³ dsayh³² ca̱á̱h³. Baáy⁴ ñi³² ba² hi³ ma³tiéyh² Dios ja̱³ guaa³ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Hi³ja̱³ gá⁴bɨ́y², ja̱³ba² gá⁴dxɨy³ mɨh³ hi³ dsɨ³² ñiíh² chiáh², duh³ gá⁴ñuúyh⁴ ca̱a̱³ toalla. Mɨ²ja̱³ gá⁴tiáh³ jmɨɨ³ ca̱a̱³ mɨ¹cueh² duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³u̱u̱h³² tɨɨ¹ah¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³², ja̱³ba² cá⁴bí⁴chiu̱u̱³ ca̱á̱h³ chie̱é̱yh¹ toalla hi³ ta̱a̱⁴ rúh⁴ñi² ja̱³.
Liáh³ca̱á̱h³ mɨ³hí⁴u̱ú̱h² tɨɨ² Simón Pedro ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Ñuyh⁴, ¿jmiih⁴² ja̱³ xiáh³ hi³ niu³ nɨ³ hi²u̱u̱yh¹ tɨɨy⁴ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Há⁴hé³ hí⁴dsaa⁴u³ xé̱yh² la³ he²chiaah¹ hi³ jmeey⁴ liáh³nɨ³, joó⁴ hí⁴dsaa⁴u³ ba² dsa³cɨ̱ɨ̱y³.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hi²u̱u̱yh¹ niu³ diáh⁴ tɨɨy⁴ nɨ³.
Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hi²u̱ú̱yh⁴ diáh⁴ tɨɨy¹ nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ dxéy¹ chia̱á̱h¹u³ jniá³.
Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Ñuyh⁴, há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² diáh⁴ tɨɨy⁴ nɨ³ xa³ja̱³, ba² u̱ú̱h² ji̱í̱⁴ diáh⁴ guaay⁴, baáy⁴ dxɨy⁴ la³.
10 Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ ma³laáh⁴, ti̱¹ diáh⁴ tɨɨ² ba² nɨɨh¹ ga³jmee⁴ hí⁴u̱u̱h¹, chiaah¹ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ba² na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴. Mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ ba² niaá⁴ah³ gu³xɨ³ ba² há⁴ja̱³ liáh⁴jɨ³ah³.
11 Gá⁴féh³ Jesús ja̱³, há⁴ja̱³ liáh⁴jɨ³²ah¹ ja̱³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah¹ chiaah¹ mɨ³ñi³² ba² hi̱² na²nɨ¹ah¹ jniaah¹ ja̱³ hi²nɨɨ⁴²ah¹ xiáh³ rúh⁴cáh⁴.
12 Liáh³ ma³jooy³ ma³u̱ú̱h² tɨɨ¹ah¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cɨ́h⁴ ca̱á̱h³ mɨh³ hi³ dsɨ³² ñiíh² chiáh², ja̱³ba² gá⁴guá³ ca̱á̱h³ haah² mesa ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―¿Xɨ² dsaa⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ ma³jmeéh⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³? 13 Niaá⁴ah³ nɨ³ ga³fooh³²ah³ jniá³ Dsa³he⁴, baáy⁴ Ñuyh⁴. He̱é̱yh³ ba² chia̱á̱²ah³, chiaah¹ he̱é̱yh³ ba² liáh³ja̱³. 14 Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ jniá³ hi³ na³lɨ́⁴á⁴ Ñúh³ah³ baáy⁴ Dsa³he⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³ ma³u̱ú̱yh⁴ diáh⁴ tɨɨ¹ah³, hi³ja̱³ ba² liáh³nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ niaá⁴ah³. 15 Ma³jmeéy⁴ ñeéy⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ duh³ ja̱³ba² liáh³nɨ³ hi²jmee³ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³. 16 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ fii² ja̱y³ mozo. Ba² liáh³ja̱³ ja̱y³ hi³ ga³xɨy⁴ dsa³, ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ ñaá² liáh³xɨ³ hi³ ma³xɨ́y⁴ ja̱³. 17 Xɨ³ nɨ³ hí⁴dsaa⁴ah³ hi³la³ baáy⁴ hi²jmee³ah³ he̱é̱yh³, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ hí⁴lí³ chia̱á̱²ah³.
18 ’Há⁴ja̱³ liáh⁴jɨ³ah³ nɨ³ ga³hó⁴á⁴ nɨ³, chiaah¹ maay⁴ ba² hi̱² ga² nɨy³² diáh⁴ hi³ ma³dxɨ́²á⁴ ñeéy⁴. Joó⁴ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ liáh³bií⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² ñi² xi³ hi³ tiaah² fah² Dios nɨ³, chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ²: “Hí̱³ba² hi³ ga³eeyh⁴ chia̱a̱h⁴²á² ba² nɨ³, yá⁴chi⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³.” 19 Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³la³ dsa³jéy⁴ duh³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³lɨ⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴á⁴ hi³ na³lɨ́⁴á⁴. 20 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hí⁴tee³ dxú⁴ ja̱y³ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴, hí̱³ba² jniá³ ja̱³ ma³tee³. Baáy⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ hí⁴tee³ jniá³, ja̱³ba² hi³ ma³tee³ ñaá² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ja̱³.
Gá⁴féh³ Jesús hi³ Judas ja̱³ hí⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³²
(Mt. 26:20-25; Mr. 14:17-21; Lc. 22:21-23)
21 Liáh³ ma³féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́² lɨ́⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ fɨɨh⁴² dsɨ́². Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ jɨy³ cáh³ti³², liáh³la³ gá⁴féh³:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Ja̱³ah³ niaá⁴ah³ hi²nɨɨ́⁴ah³ jniá³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴.
22 Mɨ²ja̱³ mɨ³joo³²ah¹ oóh²ah¹ chiaah¹ há⁴hé³ nia⁴²ah¹ hi̱² hí̱³ ga³hey³² Jesús ja̱³. 23 Ja̱y³ xɨh³chie̱y³² hi³ bií⁴ nieéy² Jesús ja̱³, jey¹ yeey⁴ caayh⁴ Jesús ja̱³ liáh³ chia⁴²ah¹ máh⁴liaá⁴ ja̱³. 24 Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ guaa³ Simón Pedro hi³ cua²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³ hi³ hi̱² na²nɨy¹ ja̱³ ga³hey³². 25 Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ gɨh¹ yeey⁴ caayh⁴ Jesús ja̱³, duh³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, ¿hi̱² nɨy³² hi³ hí⁴jmeéh⁴ niu³ mɨ³hee³² nɨ³?
26 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Hi²bi³sɨyh⁴ ca³liuh² hó² ya³dsɨ² duh³ hi²cuoó⁴á⁴. Hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴jmeéh⁴ jniá³ mɨ³hee³² nɨ³.
Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴sɨh³ ca³liuh² hó² ya³dsɨ², duh³ gá⁴cuoó⁴ Judas Iscariote, ja̱á̱² Simón ja̱³. 27 Xé̱yh² ba² liáh³ gá⁴cá̱⁴ Judas hó² ya³dsɨ² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴sa̱a̱h³² Hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ chiáh². Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Jmee² ji̱³nɨɨ́⁴ hi³ hi²jmeey³ nɨ³.
28 Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ jniaah¹ liáh³nɨɨh¹ah¹ niaah⁴²ah¹ chia⁴²ah¹ ja̱³ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaa⁴²ah¹ hi³ he²chiaah¹ ja̱³ hi³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³. 29 Judas ja̱³ ná⁴tayh¹ guaa³ mɨh³tuh³ hi³ tiaah² cuu² chiaa⁴²ah¹. Hi³ja̱³ xe̱y³ jniaah¹ gá⁴tia² gá⁴hi²ah¹ hi³ féh³ Jesús ja̱³ hi³ cua²liá³ Judas ja̱³ hi³ niaa³²ah¹ chiáh² jmɨ́¹feh⁴ ja̱³, hu̱² gɨh³ gua²cuoó⁴ ca³liuh² cuu² ja̱³ diáh⁴ dsa³tieey³. 30 Liáh³ ma³tɨ̱́y³ hó² ya³dsɨ² Judas ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴. Baáy⁴ ja̱³ba² ma³ca̱⁴ voo⁴.
Gá⁴cuó³ Jesús ja̱³ mandamiento hi³mɨɨ³²
31 Liáh³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Judas ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Ja̱³nɨ́⁴ hí⁴lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ gaáy³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, baáy⁴ dxɨ́⁴lieey³² hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴lii⁴ hi³ hi²xiáh³ gaáy³ Dios. 32 Baáy⁴ xɨ³ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴jmeé⁴ lii⁴ hi³ bií⁴ dɨ́h¹ gaáy³ Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jmeé⁴ lii⁴ ñaá² Dios nɨ³ hi³ bií⁴ gaáy³ ja̱á̱², baáy⁴ mɨ³hí⁴jmeé⁴ ba² ji̱³nɨɨ́⁴. 33 Ja̱a̱y⁴, há⁴hé³ máh⁴ hi²güey⁴² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ voó³. Hi²xiáh³ hi²naah⁴ah³ jniá³, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ cua³dxi̱i̱³²ah³ xi² ñeh³²á⁴ nɨ³. Ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴foóh²á⁴ diáh⁴ israelitas nɨ³, ja̱³ba² liáh³ja̱³ nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ja̱³nɨ́⁴. 34 Hi³ja̱³ hi²cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ ca̱a̱³ mandamiento hi³mɨɨ³²: Hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³. Ja̱³ba² liáh³xɨ³ naá⁴á⁴ jniá³ niaá⁴ah³, ja̱³ba² liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ ja̱á̱¹oóh²ah³. 35 Liu³u²xɨ³ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ na³lɨ́⁴ah³ xɨh³chia̱á̱²á⁴.
Gá⁴féh³ Jesús ja̱³ hi³ hí⁴féh³ Pedro hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴
(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Lc. 22:31-34)
36 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Simón Pedro ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, ¿xiah² nɨ³ guoh³²u³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Há⁴hé³ hí⁴jooy³ guoh³²u³ chia̱á̱h¹u³ jniá³ xé̱yh² la³ xi² ñeh³²á⁴ nɨ³. Guoh³²u³ ruh³ joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ba².
37 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³:
―Ñuyh⁴, ¿he²chiaah¹ ja̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ ñii⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³ xé̱yh² la³? Hií⁴á⁴ ba² hí⁴jú̱³á⁴ jniá³ ca³jaa¹ chiú̱h²u³.
38 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³:
―¿Xɨ² jmɨ́yh³he̱é̱yh³ hi²cuo¹u³ vo̱ó̱h²u³ hí⁴jú̱³u³ ca³jaa¹ chieéy⁴? Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niu³: Liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴chíh⁴ nɨɨh² dsaá⁴ nɨ³ voo⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴, mɨ²ja̱³ mɨ³nɨɨh⁴ tiaah² ma³féyh¹ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴u³ jniá³.