14
Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ fi¹ xi² jey¹ Dios
’Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ fáh⁴yeey¹. Ma³taá³ah³ ba² chiáh² Dios, hi³ja̱³ ba² cua²dsa³taá³ah³ chieéy⁴ jniá³. Hi²xiáh³ xa³ je² hi²yaa²a² xi² jey¹ Ñuyh⁴ nɨ³. Ma³foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ hi³ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ xa³ je². Hi³ja̱³ ñeh³²á⁴ ya³bi³tɨɨ⁴²á⁴ ca̱a̱³ hí¹ xi² hi²ñí³ah³. Mɨ² ma³ŋah³²á⁴ baáy⁴ ma³bi³tɨɨ⁴²á⁴ xi² hi²ñí³ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴güé³á⁴ ca̱á̱h³ duh³ hi²ya³tee¹á² niaá⁴ah³, duh³ gua³ñí³ah³ xi² ya³güéy⁴ jniá² nɨ³. Maá³ah³ ba² xiah² nɨ³ ñeh³²á⁴ baáy⁴ cui̱i̱³ah³ ba² fi¹.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Tomás ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, há⁴hé³ nia⁴²ah¹ xiah² nɨ³ guoh³²u³ nɨ³. ¿Jmiih⁴² ja̱³ hi²jmee²ah¹ jniaah¹ hí⁴dxaah⁴²ah¹ fi¹?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³:
―Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ fi¹, na³lɨ́⁴á⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³², baá⁴ ba² jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Hi³ fáh⁴ hi³ jniá³ ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴dxá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ dsa³ nɨ³ xi² jey¹ Ñúh³a² nɨ³. Liu³u²xɨ³ cui̱i̱⁴ah³ jniá³, ja̱³ba² hi³ cui̱i̱⁴ah³ Ñuyh⁴ nɨ³. Baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³cui̱i̱⁴ah³, chiaah¹ ma³joo⁴²ah³ ba².
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Felipe ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, cuo² jú¹hiíh⁴ hi²joo⁴²ah¹ Ñúh³a² nɨ³, duh³ hí⁴lií² ba² nɨɨh¹ ja̱³ chiaa⁴²ah¹.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Hi²xiáh³ mɨ³voó³ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, ¿xɨ² há⁴hé³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴u³ jniá³ Felipe? Ja̱y³ dsa³ hi³ ga³jooy³² jniá³, ja̱³ba² hi³ ga³jooy³² Ñuyh⁴ nɨ³ ja̱³. ¿Jmiih⁴² ba² nɨ³ hi³ ga³fooyh³² jniá³ hi³ hi²cuoy⁴² jú¹hiíh⁴ hi³ hi²joo⁴ah³ Ñuyh⁴ nɨ³? 10 ¿Xɨ² há⁴hé³ ca³gua³taá³u³ hi³ ga³fayh⁴ hi³ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² Ñuyh⁴ nɨ³, baáy⁴ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³? Fáh⁴liu⁴ hi³ ga³liuy⁴ nɨ³, há⁴ja̱³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ ñeéy⁴ nɨ³. Ñuyh⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³ ca³bi³jmeéy³ jniá³ ta² hi³ ga³jmeey⁴ nɨ³. 11 Gua³taá³ah³ hi³ ga³fayh⁴ hi³ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² Ñuyh⁴ nɨ³ baáy⁴ na³cu̱yh⁴ ñaá² nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³. Xɨ³ nɨ³ haá² yáh¹, mɨ³ja̱³ ruh³ hu̱² gua³taá³ah³ chieéy⁴ vih² chiaah¹ diáh⁴ fáh⁴lí³ hi³ ga³jmeey⁴ nɨ³. 12 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Hi³ ca³dsa³taáy³ chieéy⁴, ba² hí⁴jmeé⁴ liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ jniá³, baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³gaay³² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³. Chiaah¹ hi³ ñeh³²á⁴ jniá³ xi² jey¹ Ñuyh⁴ nɨ³. 13 Hi³ja̱³ jɨɨ⁴ ba² hi³ hi²ŋɨɨh¹ah³ Dios nɨ³ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³, hí̱³ba² jniá³ hi²cuoy⁴² duh³ hí⁴lii⁴ hi³ bií⁴ gaáy³ Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² ja̱á̱² nɨ³. 14 Jniá³ hi²cuoy⁴² jɨɨ⁴ he² nɨ³ hi²ŋɨɨh¹ah³ Dios nɨ³, liu³u²xɨ³ hi²ŋɨɨh¹ah³ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³.
Gá⁴féh³ Jesús ja̱³ hi³ hí⁴xɨ́y⁴ Espíritu Santo
15 ’Xɨ³ nɨ³ naá⁴ah³ jniá³, hi³ja̱³ hi³nuu³ah³ dsaá² diáh⁴ mandamientos chieéy⁴. 16 Mɨ²ja̱³ jniá³ hi²ŋɨɨy⁴² chiáh² Ñúh³a² nɨ³ duh³ hí⁴xɨ́y⁴ dxeeyh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ baáy⁴ duh³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ ca̱³ñiih³². 17 Espíritu hi³ bií⁴ xiaa³dsaay³² nɨ³ nɨ³ ga³hó⁴á⁴ nɨ³. Há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́y⁴ Espíritu Santo diáh⁴ hi³ rúh⁴ na³hiiy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, chiaah¹ há⁴hé³ ca³dah²jooy³², ba² há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴. Joó⁴ mɨ³cui̱i̱⁴ah³ ba² niaá⁴ah³, chiaah¹ mɨ³na³cu̱yh⁴ ba² chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ baáy⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ dsá⁴hí³ cáh³ti³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³.
18 ’Há⁴hé³ hi²tú⁴á⁴ niaá⁴ah³, hí⁴güé³á⁴ ba² ca̱á̱h³ duh³ hi²güey⁴² ca̱á̱h³ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³. 19 Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²joóy² jniá³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, joó⁴ hi²joo⁴ah³ ba² jniá³ niaá⁴ah³. Chiaah¹ na³ji̱í̱h⁴á⁴ chieéy⁴ liáh³nɨ³, hi³ja̱³ ba² hi²ñí³ah³ na³ji̱í̱h⁴ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ niaá⁴ah³. 20 Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² Ñuyh⁴ nɨ³, baáy⁴ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³, ba² na³cu̱h⁴²á⁴ jniá³ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³. 21 Ja̱y³ hi³ ñi³² baáy⁴ hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ mandamientos chieéy⁴, hi³hí̱³ ba² nɨ³ nieéy² jniá³. Baáy⁴ hi²xiáh³ niaá² Dios nɨ³ nieéy², ba² hi²xiáh³ naá⁴á⁴ jniá³, hi³ja̱³ hi²hó⁴á⁴ ñeéy⁴ chiáh² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴á⁴.
22 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ xɨh³chie̱y³² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Judas, joó⁴ há⁴hí̱³ Judas Iscariote:
―Ñuyh⁴, ¿jmiih⁴² ja̱³ hi³ ti̱¹ jniaah¹ ba² nɨ³ hi²ho¹u³ vo̱ó̱h²u³ nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ hi²ho¹u³ vo̱ó̱h²u³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³?
23 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Ja̱y³ hi³ nieéy² jniá³, hi³hí̱³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ hí⁴niaá² Ñuyh⁴ nɨ³ hí⁴nieéy², hi³ja̱³ na³cu̱h⁴²á⁴ liáh³nɨ³ chia̱a̱h⁴²á² Ñuyh⁴ nɨ³ hi²yaa²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ dsa³ ja̱³. 24 Ja̱y³ hi³ há⁴hé³ nieéy² jniá³, hi³hí̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴. Baáy⁴ há⁴ja̱³ hi³ chieéy⁴ nɨ³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³nuu³ah³ la³, hi³chiaah³² Ñuyh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³.
25 ’Liáh⁴jɨ³ hi³ la³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, liáh³ rúh⁴ je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ nɨ³. 26 Hi³ fáh⁴ hi³ jniá³ ba² nɨ³ hí⁴xɨ́y⁴ Ñúh³a² nɨ³ Espíritu Santo chié̱y² duh³ dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³. Hí⁴heé⁴ gɨh¹ niaá⁴ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ baáy⁴ hí⁴bí⁴liíh⁴ há²ah³ liáh⁴jɨ³ hi³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³.
27 ’Jniá³ yáh¹ há⁴hé³ jna²baah⁴²á² ñeéy⁴. Ba² hi²jmeey⁴² chiáh² liáh³ja̱³ chia̱á̱²ah³. Há⁴hé³ ca³bi³jee⁴²á² há²ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmeéh⁴ oóyh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³, há⁴ hi³foh³²ah³ chiáh² cáh³ti³². 28 Ma³niuu³ah³ ba² hi³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ ñeh³²á⁴ joó⁴ hí⁴güé³á⁴ ba² ca̱á̱h³ duh³ hi²cu̱h⁴²á² ca̱á̱h³ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³. Liu³u²xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² naá⁴ah³ jniá³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ hí⁴jé⁴ há²ah³ hi³ ma³dsaá⁴ há²ah³ hi³ mɨ³ñeh³²á⁴ xi² jey¹ Ñuyh⁴ nɨ³, chiaah¹ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ Ñuyh⁴ nɨ³ liáh³xɨ³ jniá³. 29 Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³la³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴lí³, duh³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³lɨ⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ dsá⁴taá³ah³ gɨh¹ dxú⁴.
30 ’Há⁴hé³ máh⁴ hi²liuy⁴² gɨh¹ voó³ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, chiaah¹ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴güéy³ hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Joó⁴ há⁴hé³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ chieéy⁴ jniá³. 31 Joó⁴ liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ duh³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³, hi³ he̱é̱yh³ ba² naá⁴á⁴ Dios, baáy⁴ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ ga³jmeey⁴ ba² liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² ñaá². Bɨ́²ah³ duh³ má⁴dxii³²a² la³.