15
Jesús nɨ³, jmɨ́yh³ xaah¹ mɨ¹jóh¹
’Jniá³ na³lɨ́⁴á⁴ jmɨ́yh³ xaah¹ mɨ¹jóh¹, baáy⁴ Ñuyh⁴ nɨ³ ga³heeh⁴ hí¹. Ñuyh⁴ nɨ³ ga³chiuuh³² diáh⁴ guaa³ hi³ há⁴hé³ ga³cuo⁴ mɨɨ¹ chiáh². Baáy⁴ ca³bi³xɨ³ bi³ŋɨɨ́³ diáh⁴ guaa³ hi³ ga³hɨɨ³ mɨɨ¹, duh³ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ dxú⁴. Mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ ba² niaá⁴ah³ vih²chiaah¹ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ ma³hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. Cua²na³cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ liáh³nɨ³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ jniá³ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ nɨ³. Chiaah¹ ca̱a̱³ guaa³ mɨ¹jóh¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴hɨɨ́⁴ mɨɨ¹, xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ na³lieey³² chie̱é̱yh¹ xaah¹ chiáh². Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ xa̱³ah³ niaá⁴ah³, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ hi³ dxú⁴, xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³.
’Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ jmɨ́yh³ xaah¹ mɨ¹jóh¹ nɨ³, baáy⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ diáh⁴ meeh¹ guaah⁴². Hi³ja̱³ ja̱y³ hi³ na³cu̱yh⁴ tiá¹ chie̱é̱yh¹ jniá³, baáy⁴ jniá³ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² ñaá², hi²xiáh³ ñuú³ hi³ dxú⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³hí̱³. Gu³xɨ³ hé³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ vo̱ó̱h²ah³ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³. Ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³, hi³hí̱³ hí⁴tie̱e̱y⁴² tɨɨ́² liáh³xɨ³ ca³lɨ³tia̱a̱² diáh⁴ guaa³ ma³ duh³ hí⁴chiu̱u̱³. Mɨ² ma³lɨ³chiu̱u̱³ ja̱³ mɨ²ja̱³ hí̱³ ca³dxa³cua̱a̱yh⁴² duh³ hí⁴caa³.
’Liu³u²xɨ³ hu̱² na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ liáh³nɨ³, baáy⁴ nuu³ah³ dsaá² fáh⁴liu⁴ chieéy⁴, mɨ²ja̱³ hi³ŋɨɨ́¹ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ naa³ah³, baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² hí⁴lí³ liáh³ja̱³ chia̱á̱²ah³. Xɨ³ nɨ³ hi²jmee³ah³ jmáyh² hi³ dxú⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴lii⁴ hi³ bií⁴ gaáy³ Dios, baá⁴ ba² hí⁴lí³ah³ jmɨ́yh³ xɨh³chia̱á̱²á⁴. Hi²xiáh³ nieéy² jniá³ Ñuyh⁴ nɨ³, ba² liáh³ja̱³ jniá³ hi²xiáh³ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³. Hi³ja̱³ há⁴ hi³tu³²ah³ cáh³ti³² hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. 10 Xɨ³ hi²nuu³ah³ dsaá² diáh⁴ mandamiento chieéy⁴ nɨ³, ba² liáh³ja̱³ há⁴hé³ hi²tu¹ah³ cáh³ti³² hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. Chiaah¹ ba² liáh³ja̱³ jniá³ ga³nuuy⁴ dsaá² diáh⁴ mandamiento chiáh² Ñuyh⁴ nɨ³, hi³nɨ³ lii⁴ hi³ há⁴hé³ ga³túy⁴ hi³ bií⁴ nieéy² jniá³ nɨ³.
11 ’Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³ duh³ hí⁴jé⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ jé⁴ dsɨy⁴ jniá³, baáy⁴ duh³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hí⁴jé⁴ há²ah³ dxú⁴ cáh³ti³². 12 Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ mandamiento chieéy⁴: hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ ja̱á̱¹oóh²ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ naá⁴á⁴ jniá³ niaá⁴ah³ nɨ³. 13 Lii⁴ ba² hi³ bií⁴ niaa³²a² diáh⁴ amigos chia̱a̱⁴²a², liu³u²xɨ³ hi²cuo²a² voo³²a² hí⁴jú̱³a² chiáh² diáh⁴. 14 Niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ amigos chia̱á̱²á⁴ xɨ³ nɨ³ hi²jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. 15 Há⁴hé³ máh⁴ hi²fayh¹ hi³ na³lɨ́⁴ah³ mozos chia̱á̱²á⁴, chiaah¹ há⁴hé³ na³fáyh⁴ dɨ³ñi³² diáh⁴ mozos he² nɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ fii² diáh⁴. Hi²fayh¹ hi³ na³lɨ́⁴ah³ amigos chia̱á̱²á⁴ bɨh¹ ba², chiaah¹ ma³hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ma³féh³ Ñuyh⁴ nɨ³ ma³sɨɨ́h⁴ jniá³. 16 Há⁴hí̱³ niaá⁴ah³ nɨ³ gá⁴dxɨ́⁴ah³ jniá³. Jniá³ ba² nɨ³ gá⁴dxɨ́²á⁴ niaá⁴ah³, duh³ ma³táh⁴á⁴ guaa³²ah³ cua³dxí̱⁴ah³ gua³liu⁴²ah³ diáh⁴ dsa³ duh³ hí⁴sa³ cua̱a̱y¹ná² ta² chia̱á̱²ah³ baáy⁴ hi³nɨ³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴yeéy⁴. Mɨ²ja̱³ hí⁴cuoó⁴ ba² niaá⁴ah³ Ñuyh⁴ nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hi²ŋɨɨ́¹ah³, xɨ³ nɨ³ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³. 17 Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³: hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ ja̱á̱¹oóh²ah³.
Hi²xiáh³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ dsa³ ca³dah²jooy³² jnia²
18 ’Liu³u²xɨ³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ dah²ñi³² niaá⁴ah³, bi³liih⁴² há²ah³ hi³ jniá³ ba² nɨ³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² cá⁴dah²ñí² dsa³jéy⁴. 19 Liu³u²xɨ³ na³hii⁴ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³nieéy² niaá⁴ah³ hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ gá⁴dxɨ́²á⁴ niaá⁴ah³, hi³ja̱³ nɨ³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²ñi³² niaá⁴ah³, chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ na³hii⁴ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 20 Bi³liih⁴² há²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ dsa³jéy⁴: “Há⁴hé³ xe̱y³ mozo hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ fii².” Xɨ³ nɨ³ jniá³ ma³dah²jmeéh⁴ mɨ³hee³², ná⁴lɨ¹ chiáh² hí⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³². Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ ma³dah²nuú³ dsaá² hi³ ma³hoó⁴á⁴ diáh⁴, ba² hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² chia̱á̱²ah³. 21 Joó⁴ liáh³ja̱³ hí⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ vih²chieéy⁴, chiaah¹ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³.
22 ’Há⁴hé³ dɨ³dsɨ̱y³² dsaa² liu³u²xɨ³ há⁴hé³ güé⁴á⁴ bi²liu⁴²á² diáh⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴dah²féh³ hi³ há⁴hé³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴. 23 Diáh⁴ hi³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²ñi³² jniá³, ba² dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²ñi³² Ñuyh⁴ nɨ³. 24 Há⁴hé³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴, liu³u²xɨ³ hu̱² há⁴hé³ ma³jmeéy⁴ diáh⁴ fáh⁴lí³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³jmeé³ dxeeyh⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³dah²joó² diáh⁴ fáh⁴lí³ nɨ³, joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²ñi³² jniá³ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²ñi³² Ñuyh⁴ nɨ³. 25 Joó⁴ ga³lɨ́³ liáh³nɨ³ duh³ja̱³ hí⁴lí³ cumplido liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² ley chiáh² diáh⁴, xi² dsa³féh³ liáh³la³: “Cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² cá⁴dah²ñí² jniá³, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ xa³ dsa³lí³.”
26 ’Joó⁴ mɨ² ma³dxáh²á⁴ xi² jey¹ Ñuyh⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²sɨ́⁴á⁴ Espíritu hi³ bií⁴ xiaa³dsaay³² nɨ³ duh³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³. Mɨ² ma³güey⁴ nɨ³ mɨ²ja̱³ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴jmeé⁴ dsa³ñi³² chia̱á̱²á⁴. 27 Ba² ji̱í̱⁴ niaá⁴ah³ hí⁴lí³ah³ dsa³ñi³² chia̱á̱²á⁴, chiaah¹ hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ liáh³nɨ³ liáh³ gá⁴laáy⁴ lɨ́⁴ jmeey⁴ ta² chiáh² Dios nɨ³.