16
’Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³ duh³ há⁴hé³ hí⁴fɨɨh⁴² há²ah³ baáy⁴ duh³ há⁴hé³ hi²tu¹ah³ cáh³ti³². Chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²cuó⁴ je² cua³dxí̱⁴ah³ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² nɨ³. Baáy⁴ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ niaá⁴ah³, mɨ²ja̱³ hí̱³ba² mii⁴ diáh⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ hi³ ta² chiáh² Dios ja̱³ dah²jmee⁴. Liáh³ja̱³ hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴, chiaah¹ há⁴hé³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ Ñuyh⁴, ñé⁴ há⁴hé³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ diáh⁴ jniá³. Joó⁴ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³, duh³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dxa³héy³ dsa³lí³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴liih³²ah³ hi³ ma³ŋɨ́³ ba² ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³.
Liáh³la³ ga³jmee⁴ Espíritu Santo
’Há⁴hé³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³la³ dsa³jéy⁴, chiaah¹ rúh⁴ je¹á² ba² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ hi³ mɨ³ñeh³²á⁴ ya³güéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³, ba² gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ ma³ŋɨɨ́¹ah³ jniá³ juúh⁴ xiah² nɨ³ ñeh³²á⁴ nɨ³. Xiáh³ hi³ ma³lɨ³fɨɨh⁴² há²ah³ ba², chiaah¹ hi³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³ hi³ ñeh³²á⁴ nɨ³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ ñeh³²á⁴, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴yá⁴güe³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Espíritu chié̱y² Dios hi³ ga³hoó⁴á⁴ dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ nɨ³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ ñeh³²á⁴, mɨ²ja̱³ jniá³ hi²sɨ́⁴á⁴ hi³ ga³hó⁴á⁴ nɨ³, duh³ mɨ² ma³güey⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴jmeéy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ hi³ he̱é̱yh³ ba² xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴. Baáy⁴ hí⁴heé⁴ diáh⁴ hi³ ja̱y³ jniá³ ba² nɨ³ jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³²á⁴, baáy⁴ hí⁴heé⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴. Xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³, chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ diáh⁴ chieéy⁴. 10 Hí⁴dah²cá̱² ba² cua̱a̱y¹ná² hi³ ja̱y³ jniá³ ba² nɨ³ xiaa³dsaa³²á⁴ chiaah¹ hi³ fáh⁴ hi³ ñeh³²á⁴ xi² jey¹ Ñuyh⁴ nɨ³, ba² há⁴hé³ máh⁴ hi²joo⁴ah³ jniá³ niaá⁴ah³. 11 Ba² hí⁴dah²cá̱² cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ dsa³ nɨ³, hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴. Chiaah¹ ma³bi³chiíy⁴ Dios nɨ³ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ la³.
12 ’Hi²xiáh³ ñuú³ gɨh¹ hi³ ga³jmee⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴dsaa⁴ah³ xé̱yh² la³. 13 Joó⁴ mɨ² ma³güey⁴ Espíritu hi³ bií⁴ xiaa³dsaay³² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xiaa³dsaa³², chiaah¹ há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá² nɨ³ hí⁴liú⁴. Jmáyh² hi³ hí⁴nuú⁴ ba² nɨ³ hí⁴féh³, baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ hí⁴lí³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 14 Hi³nɨy³² hí⁴jmeéh⁴ jniá³ hu̱u̱¹rá² chiaah¹ hí⁴nuú⁴ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹. 15 Ba² ja̱³ba² hi³ chieéy⁴ nɨ³ liáh⁴jɨ³ hi³ xa³ chiáh² Ñúh³a² Dios nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ma³fáyh² hi³ hí⁴nuú⁴ Espíritu chié̱y² nɨ³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³.
La³ dsa³liú⁴ hi³hí̱³ hí⁴jé⁴ dsɨ́²
16 ’Há⁴hé³ máh⁴ hi²joo⁴ah³ jniá³ já̱⁴mɨ²hee³ yaá², joó⁴ hi²joo⁴ah³ ba² jniá³ ca̱á̱h³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, chiaah¹ ñeh³²á⁴ xi² jey¹ Ñuyh⁴ Dios nɨ³.
17 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨh²ah¹ juúh⁴ oóh²ah¹, liáh³la³ gá⁴feh²ah¹:
―¿Jmiih⁴² nɨ³ ga³he⁴ hi³ ga³féh³ liáh³nɨ³? Féh³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ mɨ³hi²joo⁴²a² xé̱yh² heé⁴ yaá², joó⁴ hi²joo⁴²a² ba² ca̱á̱h³ ji̱³nɨɨ́⁴, ba² féh³ hi³ dsayh³² xi³ jey¹ Ñúh³a² Dios nɨ³. 18 ¿Jmiih⁴² nɨ³ ga³he⁴ hi³ ga³féh³ “heé⁴ yaá²”? Há⁴hé³ dsaa⁴²a² jmiih⁴² nɨ³ ga³he⁴ hi³ ga³féh³ liáh³nɨ³.
19 Cá⁴lɨ́⁴chii⁴ Jesús ja̱³ hi³ niaa³²ah¹ hi²ŋɨɨh²ah¹ juúh⁴, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ ca̱á̱h³:
―Ma³foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hi²joo⁴ah³ jniá³ heé⁴ yaá², baáy⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ba² hi²joo⁴ah³ jniá³ ca̱á̱h³. ¿Xɨ² hi³ nɨ³ nɨ³ ŋɨɨ́h¹ah³ juúh⁴ oóh²ah³ nɨ³? 20 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Hi²xiáh³ hi²jla⁴²ah³ baáy⁴ hí⁴fɨɨh⁴² há²ah³, joó⁴ xiáh³ hi³ hí⁴jé⁴ dsɨ́² ba² diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³niaá⁴ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² hí⁴fɨɨh⁴² há²ah³, joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ hí⁴jé⁴ ca̱á̱h³ há²ah³. 21 Liu³u²xɨ³ mɨ² ga³sa̱y³ mɨ¹ja̱á̱² ja̱y³ mɨ́³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeyh³² mɨ² ma³dxa³héy³ hiíh⁴ chiáh². Joó⁴ mɨ² ma³sa̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³, há⁴hé³ máh⁴ liíh⁴ hi³ booy¹ ma³ca̱⁴ dxɨɨ́³, chiaah¹ hi³ bií⁴ mɨ³jé⁴ dsɨ́² hi³ ma³sa̱y³ ja̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 22 Ba² liáh³ja̱³ xa̱³ah³ niaá⁴ah³, fɨɨh⁴² túh²há²ah³ ja̱³nɨ́⁴. Joó⁴ mɨ² mɨ³hi²joo⁴ah³ jniá³ ca̱á̱h³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ hí⁴jé⁴ ca̱á̱h³ há²ah³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ jé⁴ há²ah³ hí⁴lí³, baáy⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴bí⁴fɨɨh⁴² há²ah³.
23 ’Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hi²ŋɨɨh¹ah³ jniá³ juúh⁴ cáh³ti³². Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³: Hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ Ñúh³a² nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hi²ŋɨɨ́¹ah³ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³. 24 Ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ há⁴hé³ xa³ ma³ŋɨɨ́¹ah³ cáh³ti³² dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³, hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ ŋɨɨ́¹ah³ duh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³, mɨ²ja̱³ hí⁴jé⁴ há²ah³ cáh³ti³².
Gá⁴tiaá⁴ Jesús ja̱³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³
25 ’Ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³la³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ na³ma², joó⁴ hí⁴tɨ́⁴ ba² hiíh⁴ hi²liu⁴²á² niaá⁴ah³ jɨy³ cáh³ti³² ca³jaa¹ chiáh² Ñúh³a² nɨ³. 26 Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ hi²ŋɨɨ́¹ah³ hi³la³ hi³nɨ³ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³. Há⁴ja̱³ hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ jniá³ hi²ŋɨɨy⁴² jmɨ²heé¹ chiáh² Ñúh³a² nɨ³ chia̱á̱²ah³. 27 Chiaah¹ hi²xiáh³ nieéy² niaá⁴ah³ Ñúh³a² nɨ³ chiaah¹ hi³ naá⁴ah³ jniá³ vo̱ó̱h²ah³, baáy⁴ ma³taá³ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 28 Xi² jey¹ Ñúh³a² nɨ³ bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ jáy² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³hi²túy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, duh³ mɨ³ñeh³²á⁴ ca̱á̱h³ xi² jey¹ Ñúh³a² nɨ³.
29 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴xɨɨh²ah¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³:
―Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³liúy¹ gɨh¹ jɨy³, há⁴hé³ máh⁴ liúy¹ na³ji̱i̱⁴. 30 Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ hi³ maáy³ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Há⁴hé³ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hi³ xe̱y³ hí⁴ŋɨɨ́h⁴ niu³ juúh⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ ca³dsa³taá³ah¹ hi³ he̱é̱yh³ ba² Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ niu³.
31 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ ca̱á̱h³:
―¿Hi³ja̱³ xɨ³ ca³gua³taá³ah³ ja̱³nɨ́⁴? 32 Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³hí⁴dxá⁴héy³ hiíh⁴, ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³hí⁴tú⁴ah³ jniá³ ñeéy⁴, xiaáh³ bɨh¹ cua³dxí̱⁴ah³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³. Joó⁴ há⁴hé³ ruh³ he̱é̱yh³ ba² ñeéy⁴ chiaah¹ na³cu̱yh⁴ ba² chie̱é̱yh¹ jniá³ Dios nɨ³. 33 Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³ duh³ há⁴hé³ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ ñuú³ chiaah¹ na³cu̱h⁴²á⁴ ba² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³. Hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³ liáh³bií⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, joó⁴ jmeé¹ah³ ba³ há²ah³ ba², chiaah¹ ma³tieéy⁴ jniá² ma³meéy² liáh⁴jɨ³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³.