17
Gá⁴liúy² Dios Jesús ja̱³ chiáh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
Liáh³ ma³jooy³ ma³liú³ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ jniaah¹, mɨ²ja̱³ gá⁴joó² yuuh¹ güii³, duh³ liáh³la³ gá⁴féh³:
―Ñuyh⁴, ma³dxa³héy³ hiíh⁴ chieéy⁴. Jmee² lii⁴ hi³ bií⁴ gaáy³ Ja̱a̱y³ nɨ³, duh³ ba² hí⁴jmeé⁴ lii⁴ hi³ bií⁴ gaá³u³ vo̱ó̱h²u³. Niu³ ma³cuoóy¹ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ duh³ hí⁴jmeé⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ hi³ ma³cuó¹u³ nɨ³. Hi³ hí⁴dah²güe³ na³ji̱í̱yh⁴ diáh⁴ liáh³nɨ³, hi³ nɨ³ nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³, hi³ hí⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴ niu³ hi³ vo̱ó̱h²u³ nɨ³ jmɨ́yh³ Dios baáy⁴ hí⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴ Jesucristo hi³ gá⁴xɨ́⁴u³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³.
’Ma³hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ hi³ bií⁴ gaá³u³, ma³jooy³ ba² ma³jmeéy⁴ ta² hi³ gá⁴tieéyh² ta² hi²jmeey⁴² nɨ³. Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ Ñuyh⁴, dxey⁴² jniá³ ca̱á̱h³ gaáy³ ji̱h²caah⁴u³, xi² je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niu³ mɨ² dsa³jéy⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³.
’Diáh⁴ hi³ gá⁴dxɨ́⁴u³ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ gá⁴cuó¹u³ jniá³, diáh⁴ hi³nɨy³² ma³hoó⁴á⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴u³. Diáh⁴ hi³ chiú̱h²u³ ja̱³ gá⁴cuó¹u³ jniá³, hi³ja̱³ ma³dah²nuú³ dsaá² fáh⁴liu⁴ chiú̱h²u³. Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³dɨ³ñi³² hi³ jɨɨ⁴ hi³ gá⁴cuoóy¹ jniá³ nɨ³, jmáyh² hi³ chiú̱h²u³ ba² nɨ³. Ma³hoó⁴á⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴cuoóy¹ jniá³, baáy⁴ ma³dah²nuú³ dsaá². Chiaah¹ ma³dah²ca̱⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ he̱é̱yh³ ba² xi² je¹u³ nɨ³ cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ jáy² la³, baáy⁴ ma³taáy³ diáh⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² niu³ nɨ³ gá⁴xɨ́⁴u³ jniá³.
’Ga³ŋɨɨy⁴ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiú̱h²u³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴, há⁴ja̱³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Ga³liu⁴²á² niu³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ma³cuó¹u³ jniá³ nɨ³ ba², chiaah¹ hí̱³ba² diáh⁴ hi³ chiú̱h²u³ nɨ³. 10 Hí̱³ba² hi³ chiú̱h²u³ nɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaay⁴, baá⁴ ba² hí̱³ba² hi³ chia̱á̱²á⁴ nɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaay³². Baáy⁴ ca³dah²jmee⁴ lii⁴ hi³ bií⁴ gaá³á⁴.
11 ’Há⁴hé³ máh⁴ hi²cueeh⁴²á⁴ jniá³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ joó⁴ hí⁴cueeyh⁴ la³ diáh⁴ hi³ley³², chiaah¹ jniá³ mɨ³ñeh³²á⁴ xi² je¹u³ nɨ³. Baáy⁴ ga³fooh³²á⁴ niu³ Ñuyh⁴, hi³ bií⁴ dxúy⁴, hi³haáh⁴u³ hí¹ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiú̱h²u³, diáh⁴ hi³ ma³cuó¹u³ jniá³ nɨ³, duh³ ja̱y³ bɨh¹ hí⁴lí³ diáh⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴a² jnia² nɨ³. 12 Liáh³ rúh⁴ je¹á² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ga³haáh⁴á⁴ hí¹ diáh⁴ hi³ gá⁴cuó¹u³ jniá³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiú̱h²u³, baáy⁴ há⁴hé³ ma³cuóy⁴ je² hi³ xa³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴. Gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ gá⁴yeéy⁴, ja̱y³ hi³ liáh³dsaayh⁴ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² dsá⁴yeéy⁴ nɨ³ ba², duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiú̱h²u³ nɨ³.
13 ’Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³ñeh³²á⁴ ca̱á̱h³ xi² je¹u³, hi³ja̱³ liáh³ rúh⁴ je¹á² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ga³fayh⁴ hi³la³ duh³ hí⁴jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ jé⁴ dsɨy⁴ jniá³. 14 Ma³hoó⁴á⁴ ba² diáh⁴ fáh⁴liu⁴ chiú̱h²u³, joó⁴ hi²xiáh³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ ca³dah²ñi³² diáh⁴, chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ na³hiiy⁴ diáh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ xa̱⁴²á⁴ jniá³ há⁴hé³ na³hii⁴²á⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 15 Há⁴hé³ ga³ŋɨɨy⁴ chiú̱h²u³ hi³ hi²teey¹ diáh⁴, duh³ hí⁴dah²tiú² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Ga³ŋɨɨy⁴ hi³ hi²haáh⁴u³ diáh⁴ hí¹ duh³ há⁴hé³ hí⁴juú² hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ chiáh² diáh⁴ ba². 16 Há⁴hé³ máh⁴ na³hiiy⁴ diáh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ jniá³, há⁴hé³ na³hii⁴²á⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 17 Bi³xɨ³ bi³ŋɨɨ́y¹ diáh⁴ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² chiú̱h²u³ nɨ³. Chiaah¹ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ chiú̱h²u³ nɨ³ ba² nɨ³ ná⁴lɨ¹ xiaa³dsaa³² cáh³ti³². 18 Ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴xɨ́⁴u³ jniá³ jmɨɨyh⁴²güii³, ba² liáh³ja̱³ jniá³ hi²sɨ́⁴á⁴ diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ nɨ³ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 19 Ga³táh⁴á⁴ guaa³ Dios nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³ chieéy⁴ vih²chiaah¹ diáh⁴ hi³nɨy³², duh³ja̱³ ba² hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́y³ diáh⁴ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³.
20 ’Joó⁴ ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ la³ ga³liu⁴²á² niu³. Ba² ga³ŋɨɨy⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chieéy⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ hi³ hí⁴dah²hé⁴ diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ la³. 21 Ga³ŋɨɨy⁴ chiú̱h²u³ hi³ hu̱² hí⁴ca̱a̱y³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ nɨ³, liáh³xɨ³ jniá³ Ñuyh⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³. Ba² hu̱² hí⁴ca̱a̱y³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia², duh³ dsá⁴taáy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ hi³ he̱é̱yh³ ba² niu³ nɨ³ gá⁴xɨ́⁴u³ jniá³. 22 Ma³hoó⁴á⁴ ba² diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ nɨ³ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ hi³ gá⁴cuoóy¹ jniá³ nɨ³, duh³ hí⁴ca̱a̱y³ diáh⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ xa̱³²a² jnia² hi³ na³lɨ́⁴a² ja̱y³ dsa³ ba². 23 Jniá³ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ baáy⁴ niu³ na³cu̱h⁴u³ chia̱á̱h¹u³ jniá³, duh³ja̱³ hu̱² hí⁴ca̱a̱y³ diáh⁴. Mɨ²ja̱³ hí⁴dah²cá̱² cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ hi³ niu³ nɨ³ gá⁴xɨ́⁴u³ jniá³, baáy⁴ duh³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ bií⁴ naá⁴u³ diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ nɨ³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ naá⁴u³ jniá³.
24 ’Ñuyh⁴, niu³ nɨ³ ma³cuó¹u³ jniá³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, hi³ja̱³ naáy⁴ hi³ hí⁴dah²güe³ chie̱é̱yh¹ jniá³, ja̱³ba² xi² ya³güéy⁴ nɨ³, duh³ hí⁴dah²joó² liáh³nɨɨh¹ gaáy³ xi² ma³dxa⁴²u³ jniá³. Chiaah¹ liáh³dsaayh⁴ naá⁴u³ jniá³ ba² nɨ³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. 25 Ñuyh⁴ hi³ bií⁴ dxúy⁴ nɨ³, há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ niu³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. Joó⁴ cui̱i̱⁴²á⁴ ba² jniá³ niu³, baáy⁴ mɨ³dɨ³ñi³² ba² diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ la³ hi³ niu³ nɨ³ gá⁴xɨ́⁴u³ jniá³. 26 Ma³hoó⁴á⁴ ba² diáh⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴u³, baáy⁴ dsá⁴hɨɨ́² gɨh¹ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴u³, duh³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ naá⁴u³ diáh⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ naá⁴u³ jniá³, baáy⁴ duh³ hi²cu̱h⁴²á² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴.