Juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús hi³ gá⁴xɨɨ́³ Mateo
1
Diáh⁴ xa²yaa² ñú⁴uuh² Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
La³ na³xɨɨ² liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xa²yaa² ñú⁴uuh² Jesucristo hi³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² David, ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham.
Abraham ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Isaac, Isaac ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Jacob, Jacob ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Judá baáy⁴ gɨh¹ diáh⁴ ja̱á̱¹. Judá ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Fares baáy⁴ jmii³ Zara, baáy⁴ xaá¹ diáh⁴ ja̱³ gá⁴nuú³ Tamar. Fares ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Esrom, Esrom ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Aram. Aram ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Aminadab, Aminadab ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Naasón, Naasón ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Salmón. Salmón ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Booz, xaá¹ Booz ja̱³ gá⁴nuú³ Rahab. Booz ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Obed, xaá¹ Obed ja̱³ gá⁴nuú³ Rut. Obed ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Isaí. Isaí ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ rey David, rey David ja̱³ chie̱é̱yh¹ hi³ gá⁴lɨ́y⁴ mɨ́⁴chiáh² Urías ja̱³, gá⁴lɨ́y⁴ diáh⁴ xaá¹jmii³ Salomón.
Salomón ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Roboam, Roboam ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Abías. Abías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Asa. Asa ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Josafat, Josafat ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Joram, Joram ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Uzías. Uzías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Jotam, Jotam ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Acaz, Acaz ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Ezequías. 10 Ezequías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Manasés, Manasés ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Amón, Amón ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Josías. 11 Josías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Jeconías, baáy⁴ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ ja̱á̱¹ Jeconías ja̱³. Dxa² mɨ²ja̱³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ lɨ́⁴ cá⁴lɨ́⁴jey⁴² diáh⁴ israelitas ja̱³ Babilonia.
12 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ Jeconías ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Salatiel, Salatiel ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Zorobabel. 13 Zorobabel ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Abiud, Abiud ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Eliaquim, Eliaquim ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Azor. 14 Azor ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Sadoc, Sadoc ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Aquim, Aquim ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Eliud. 15 Eliud ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Eleazar, Eleazar ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Matán, Matán ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ Jacob. 16 Jacob ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ jmii³ José, dsaá⁴ chié̱y² María, baáy⁴ María ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ xaá¹ Jesús hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Cristo.
17 Gá⁴sa̱y³ ja̱á̱² Abraham ja̱³, gá⁴sa̱y³ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ dxiá⁴chiú̱³ tiaah² liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴sa̱y³ David. Ba² gá⁴sa̱y³ ca̱á̱h³ dxiá⁴chiú̱³ tiaah² liáh³ja̱³ chiáh² David ja̱³, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ liáh³ cá⁴lɨ́⁴jey⁴² diáh⁴ israelitas ja̱³ Babilonia. Ba² gá⁴sa̱y³ ca̱á̱h³ dxiá⁴chiú̱y³ nieey³² liáh³ja̱³ hi³ cá⁴lɨ́⁴liaá² lɨ́⁴ liáh³ cá⁴lɨ́⁴jey⁴² diáh⁴ Babilonia, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ Jesús.
Liáh³la³ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ Jesucristo
(Lc. 2:1-7)
18 Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ Jesucristo. María xaá¹ ja̱³, mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ José. Joó⁴ ja̱a̱h¹ ba² hí⁴dah²cú̱yh⁴ diáh⁴ liáh³ mɨ³vóy³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² María ja̱³ vih²chiaah¹ fáh⁴lí³ chiáh² Espíritu Santo chié̱y² Dios. 19 Joó⁴ José dsaá⁴ chié̱y² ja̱³ yáh¹ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³ta³ ga³hɨ³, hi³ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³hí⁴tiúy² ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³ duh³ há⁴hé³ hí⁴cuoó⁴ fáh⁴hiíh⁴. 20 Liáh³ mɨ³ta³hɨ³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² ja̱y³ ángel chié̱y² Ñúh³a² jee⁴² xi² cɨ⁴. Liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ ji̱í̱h⁴:
―José, ja̱á̱²dxaa⁴² David, há⁴ hi³ta³ hi³hɨy³ ñuú³, ñí³ chia̱á̱h¹u³ María nɨ³, chiaah¹ hi³chie̱y³² Espíritu Santo chié̱y² Dios ba² nɨ³ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ mɨ³chie̱y³ nɨ³. 21 Hi³ja̱³ mɨ³hii³² hí⁴sa̱y³ ja̱á̱² María nɨ³. Mɨ² ma³sa̱y³ nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²bi³chiá̱¹u³ Jesús. Liáh³ja̱³ hi²bi³chiá̱¹u³ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴bé² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
22 Gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³, duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Ñúh³a² Dios ja̱³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴, chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ dxɨ́⁴lieey³² ja̱y³ profeta:
23 Ja̱y³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² hí⁴vóy³ mɨ¹ja̱á̱², hi³ja̱³ hí⁴sa̱y³ ja̱y³ ja̱á̱².
Hi³hí̱³ hí⁴dah²bi³chié̱y³ Emanuel,
hi³ niaá⁴ hí⁴féh³: Dios na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia².
24 Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ñí² José ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² ángel chié̱y² Ñúh³a² ja̱³, gá⁴jéy⁴ María ja̱³ duh³ hí⁴lí³ mɨ́⁴chiáh². 25 Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² María ja̱³ ba². Xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ yáh¹ cá⁴dah²bi³chié̱y³ Jesús.