2
La³ dsa³féh³ hi³ bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴
Gá⁴sa̱y³ Jesús ja̱³ fɨɨ³ Belén hi³ na³hii⁴ vó⁴ Judea, dxa² liáh³ na³lɨ́y⁴ rey Herodes. Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ Jerusalén ja̱³ ja̱y³aáy⁴ dsaá⁴ hi³ bí⁴dxí̱⁴ ca³jaa¹ xi² yéy⁴ ñíh², diáh⁴ hi³ ca³lɨ³chii⁴ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²féh³:
―¿Xiah² nɨ³ ma³sa̱y³ rey chié̱y² diáh⁴ israelitas nɨ³? Chiaah¹ ma³joo⁴²ah¹ ñú⁴heé¹ chié̱y² xi² yéy⁴ ñíh², hi³ja̱³ nɨ³ ma³bi³dxia⁴²ah¹ duh³ hi²jmeeh²ah¹ hu̱u̱¹rá².
Liáh³ gá⁴nuú³ Herodes fáh⁴liu⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³ta³hɨ³ ñuú³, ba² liáh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Jerusalén ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ rey ja̱³ gá⁴teé⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²he⁴ ley ja̱³, duh³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴ hi³ xiah² ja̱³ hí⁴sa̱y³ hi³ na³dxɨy⁴² chié̱y² Dios hi³ ca³dah²hey³² Cristo ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³:
―Fɨɨ³ Belén hi³ na³hii⁴ Judea nɨ³ hí⁴sa̱y³, chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴xɨɨ́³ ja̱y³ profeta:
Niu³, fɨɨ³ Belén, hi³ na³hii⁴ vó⁴ chiáh² Judá, há⁴hí̱³ hi³ ga³hɨɨ³ gɨh¹ ñi² nɨ³ niu³ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³cáyh¹ vó⁴ Judá.
Chiaah¹ vó⁴ chiú̱h²u³ nɨ³ hí⁴sa̱y³ ja̱y³ dsa³ gaáy³ hi³ hí⁴heéyh² hí¹ Israel diáh⁴ dsa³ chia̱á̱²á⁴ nɨ³.
Mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ na³ma² Herodes ja̱³ gá⁴teé⁴ diáh⁴ hi³ bí⁴dxí̱⁴ ja̱³, duh³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴ he² jmɨ́yh³ hiíh⁴ ja̱³ ma³lɨ³jnieey³² ñú⁴heé¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ fɨɨ³ Belén ja̱³ baáy⁴ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Cua³dxí̱⁴ah³ gua³niaah⁴ah³ lɨ² va² lɨ́⁴ xi² jey¹ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³, joó⁴ hi³ya³xɨɨ́h¹ah³ jniá³ mɨ² ma³dsaáh⁴ah³ nɨ³, duh³ ba² ñii⁴ jniá³ ya³jmeeh⁴²á² hu̱u̱¹rá².
Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ gá⁴féh³ rey Herodes ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ dsa³jéy⁴ liáh³ja̱³ rúh⁴ñi² diáh⁴ ñú⁴heé¹ hi³ ma³dah²joóy² xi² yéy⁴ ñíh² ja̱³. Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ba² ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ dsaá² lɨ́⁴ xi² jey¹ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. 10 Liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ ja̱³ cá⁴dah²joóy² ñú⁴heé¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́² diáh⁴. 11 Liáh³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²joóy² xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ María xaá¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² duh³ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. Ja̱³ba² cá⁴dah²jeéh⁴ liaá¹ diáh⁴ ja̱³, duh³ cá⁴dah²cuoó⁴ ñí¹niaá³ cá⁴dah²cuoó⁴ xu̱³ baáy⁴ naa⁴² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ mirra. 12 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² fɨɨ³ chiáh² diáh⁴ joó⁴ xiaáh³ fi¹ bɨh¹ ba², chiaah¹ cá⁴dah²cɨ́³ hi³ féh³ Dios ja̱³ sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ dsá⁴dxi̱i̱³² xi² jey¹ rey Herodes ja̱³.
Gá⁴cui̱í̱³ José ja̱³ ŋaá² Egipto
13 Liáh³ ma³dxi̱i̱³² diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ ángel chié̱y² Ñúh³a² cá⁴lɨ́⁴jnieey³² jee⁴² xi² cɨ⁴ José ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Bɨ́y², duh³ xeeyh⁴² xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ xaá¹, duh³ cui̱i̱² má⁴dxií⁴ vó⁴ Egipto duh³ gua³ñí³ nɨɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ voó³ hi²taáyh⁴ ta². Chiaah¹ hí⁴naah³² Herodes nɨ³ hí⁴naayh³² xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³ duh³ hí⁴jɨ̱́yh⁴.
14 Liáh³ ñí² José ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y², duh³ gá⁴jéy⁴ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ xaá¹, ja̱³ba² ŋaá² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ vó⁴ Egipto, liáh³xɨ³ ma³féh³ ángel ja̱³. 15 Nɨɨ́⁴ gá⁴guá³ cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ jú̱y⁴ Herodes ja̱³. Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴, duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Ñúh³a² ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² profeta, chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³: “Liáh³ jey¹ Egipto mɨ²ja̱³ gá⁴teé⁴á⁴ ja̱a̱y⁴ nɨ³.”
Gá⁴taáh⁴ ta² Herodes ja̱³ hí⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³
16 Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Herodes ja̱³ hi³ ma³dah²bi³cuaá¹ diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ ja̱³ ma³dah²bi³cuaáy¹, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³². Hi³ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² hi³ hí⁴jɨ̱yh⁴² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xɨ́⁴ñuu² hi³ mɨ³ca̱a̱³ mɨ³tú̱⁴ ji̱i̱yh⁴, ja̱á̱² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² Belén baáy⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² caa¹ Belén ja̱³. Chiaah¹ gá⁴dxá³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ ja̱³ hi³ja̱³ ta³hɨ³ hi³ nɨɨ́⁴ caayh³² Jesús ja̱³. 17 Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ profeta Jeremías, liáh³ca̱á̱h³ gá⁴féh³ liáh³la³:
18 Cá⁴yá⁴niuúh³ fɨɨ³ Ramá nɨ³ hi³ bií⁴ jla³te³² dsa³ hi³ fɨɨh⁴² túh²dsɨ́².
Raquel nɨ³ ja̱³ jlay³² chiáh² diáh⁴ ja̱á̱², baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ niaá⁴ hi³ xe̱y³ hí⁴bí⁴jee⁴ dsɨ́²,
chiaah¹ hi³ ma³ju̱y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² ja̱³.
19 Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ ma³ju̱y⁴ Herodes ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ángel chié̱y² Ñúh³a² jee⁴² xi² cɨ⁴ José ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ José ja̱³:
20 ―Bi³hɨɨ́y⁴ ca̱á̱h³ la³, tieé² xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ xaá¹ duh³ má⁴dxi² ca̱á̱h³ vó⁴ Israel nɨ³, chiaah¹ ma³ju̱y⁴ ba² diáh⁴ hi³ dɨ́⁴dah²jɨ̱́yh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³.
21 Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ José ja̱³ fɨɨ³ xi² jey¹ ja̱³, gá⁴tee³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ xaá¹, duh³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ ca̱á̱h³ vó⁴ Israel. 22 Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² José ja̱³ hi³ Arquelao ja̱á̱² Herodes ja̱³ chiuuh³² hiíh⁴ Judea ja̱³ dxa² jmii³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³foyh⁴ dsayh³² nɨɨ́⁴. Joó⁴ ángel ja̱³ cá⁴bí⁴xɨ́h³ dsɨ́² jee⁴² xi² cɨ⁴ hi³ cua²dxaá³ vó⁴ Galilea, hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ ŋaá² José ja̱³. 23 Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxaá² vó⁴ nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ ŋaá² dxá⁴güe³ fɨɨ³ liuh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Nazaret duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ profetas ja̱³, hi³ ga³jmee⁴ hi³ hí⁴nuú⁴ nazareno Jesús ja̱³.