Xi³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Pablo chiáh² Filemón
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ Pablo la³, ná⁴hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ chiaah¹ hi³ ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo Jesús nɨ³, ga³xɨɨy⁴ carta la³ chia̱a̱h⁴²á² du³ñuúh²a² Timoteo la³, duh³ hi²sɨ́⁴á⁴ xi² je¹u³ nɨ³ Filemón. Hi²xiáh³ niaa³²ah¹ niu³, niu³ hi³ ca³gua³tie̱é̱y¹ chiaa⁴²a² ga³jmee⁴²a² ta² chiáh² Dios. Ba² hi³chiaah³² mɨ́⁴oóh²a² Apia nɨ³ xi³ la³, hi³chiaah³² du³ñuúh²a² Arquipo hi³ ga³jmee⁴ ta² chie̱é̱yh¹ jnia² nɨ³, baá⁴ ba² hi³chiaah³² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ ga³ŋɨɨyh⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiú̱h²u³ nɨ³. Ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Ñúh³a² Dios hi³ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niu³ duh³ hi²ñí³ naá³u³ chia̱á̱h¹u³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chiú̱h²u³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴taáy³ chiáh² Dios Filemón ja̱³
Liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba² ga³cuoó⁴á⁴ jmɨ²heé¹ Dios nɨ³ chiú̱h²u³, chiaah¹ ca³lɨ³liíyh⁴ dsɨy⁴ niu³ mɨ² ga³liu⁴²á². Chiaah¹ ma³dsaá⁴ dsɨy⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ ca³gua³taá³u³ chiáh² Ñúh³a² Jesús, baáy⁴ hi²xiáh³ naá⁴u³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios nɨ³. Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios hi³ hu̱² hí⁴dsaa⁴u³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dxú⁴ hi³ xa³ chiaa⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús nɨ³, baáy⁴ hí⁴jooy³ liáh³ja̱³ chiaah¹ hi³ na³cu̱h⁴²a² jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³. Ma³dsaá⁴ dsɨy⁴ hi³ vih²chiú̱h²u³ nɨ³ ma³lɨ³jé⁴ ca̱á̱h³ dsɨ́² diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ xa³ hi³ bii³²á⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ naá⁴u³ diáh⁴ nɨ³.
Gá⁴ŋɨɨ́³ Pablo ja̱³ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiáh² Filemón
Na³lɨ́⁴á⁴ apóstol chié̱y² Cristo hi³ja̱³ haay⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hi²taáyh⁴ ta² liáh⁴jɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmeey³. Joó⁴ naáy⁴ gɨh¹ hi³ hi²ŋɨɨy⁴² ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiú̱h²u³ ba² chiaah¹ hi³ niaa³²a² oóh²a² nɨ³. Jniá³ Pablo la³ hi²xiáh³ mɨ³dsaá⁴á⁴ ja̱³nɨ́⁴ baáy⁴ hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ chiaah¹ hi³ ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo Jesús nɨ³, 10 hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiú̱h²u³ ca³jaa¹ chiáh² ja̱a̱y⁴ Onésimo nɨ³, chiaah¹ ñuúh⁴ñí¹ la³ nɨ³ gá⁴taáy³ chiáh² Dios hi³ja̱³ liáh³xɨ³ ja̱a̱y⁴ ba² ga³ji̱í̱y⁴ ga³joó²á⁴.
11 Liáh³ca̱á̱h³ ja̱³ na³lɨ́y⁴ mozo chiú̱h²u³ Onésimo nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² mɨ²ja̱³ lii³²a², joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² ba². 12 Hi³ja̱³ hi²bi³dxáh¹á⁴ ca̱á̱h³ xi² je¹u³ nɨ³. Hi³jmeey³ jmɨ²heé¹ hi³teey³² ca̱á̱h³ dxú⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³teey³² jniá³ nɨ³. 13 Hi²xiáh³ naáy⁴ hi³ hu̱² hí⁴cueeyh⁴ la³ chie̱é̱yh¹ jniá³ duh³ hí⁴jooy³ dsá⁴tia̱a̱² chieéy⁴ dxéy¹ niu³, liáh³ rúh⁴ hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ la³ vih²chiaah¹ hi³ ga³hoy⁴ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. 14 Joó⁴ há⁴hé³ naáy⁴ hi³ hi²cueeh⁴²á² xɨ³ nɨ³ há⁴ja̱³ jú¹haay¹ vo̱ó̱h²u³, duh³ há⁴hé³ hi²dxa³tia̱a̱¹á² niu³ hi³ hi²jmeey³ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chieéy⁴. Naáy⁴ gɨh¹ hi³ hi²jmeey³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² vo̱ó̱h²u³ ba². 15 Liáh³la³ ba² gá⁴lɨ́⁴ ga³ji̱í̱y⁴ jniá². Gá⁴tuu⁴u³ Onésimo ca̱³ji̱i̱³ ba², duh³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hí⁴tiíh⁴u³ ca̱á̱h³ ja̱³nɨ́⁴. 16 Joó⁴ há⁴ja̱³ máh⁴ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ xɨh³chiú̱h²u³. Mɨ³dxuy⁴ gɨh¹ liáh³xɨ³ ja̱y³ mozo, chiaah¹ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ du³ñuúh²u³ ba². Hi²xiáh³ naá⁴á⁴ jniá³, joó⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ hi²jmeey³ naá⁴u³ niu³, chiaah¹ hi³ na³lɨ́y⁴ xɨh³chiú̱h²u³ baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² mɨ³na³lɨ́y⁴ du³ñuúh²a².
17 Hi³ja̱³ xɨ³ ga³joo⁴u³ jniá³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ oóh²u³, hi³ja̱³ hi²jmeey³ jmɨ²heé¹ hi³teey³² xɨ³ ba² liáh³xɨ³ jniá³ ba². 18 Xɨ³ xa³ hi³ mɨ³hee³² gá⁴jmeéh⁴ niu³, hu̱² gɨh³ xɨ³ xa³ hi³ hiíh⁴ chiú̱h²u³, jniá³ ba² hi²cɨy¹ chiú̱h²u³. 19 Jmɨ́yh³ ñeéy⁴ Pablo nɨ³ xɨɨy⁴ ca³liuh² fáh⁴liu⁴ la³, jniá³ hi²cɨy¹ chiú̱h²u³ xɨ³ xa³ hiíh⁴ chiú̱h²u³ Onésimo nɨ³. (Ca̱a̱³ chiáh² ba² hí⁴jooy³ hi²bi³liih⁴²á² háy² hi³ ba² hiíh⁴u³ chieéy⁴ hu̱² hi²jmeey⁴² liáh³ja̱³, chiaah¹ ba² há⁴hé³ xa̱³u³ dxú⁴ hu̱² há⁴hé³ gá⁴liu⁴²á² niu³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³.) 20 Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, hi³jmeey³ jmɨ²heé¹ hi³ ga³fooh³²á⁴ niu³ la³, liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ ja̱y³ hi³ nieéy² Ñúh³a² nɨ³. Jmee² liáh³ja̱³ duh³ hi²bi³jee⁴²u³ dsɨy⁴.
21 Ga³xɨɨy⁴ chiú̱h²u³ xi³ la³ chiaah¹ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ hi²nuuy³ ba² dsaá². Ha̱á̱¹, hi²jmeey³ gɨh¹ dxú⁴ liáh³xɨ³ nɨɨh¹ ga³ŋɨɨy⁴ chiú̱h²u³ nɨ³. 22 Ba² naáy⁴ hi³ hi²jmeey³ jmɨ²heé¹ hi²bi³tɨɨ⁴u³ xi² ya³güéy⁴, chiaah¹ bí⁴je̱y⁴² hi³ hí⁴xɨ́y⁴ jniá³ Dios nɨ³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ́¹ah³ chiáh² nɨ³.
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³
23 Liíh⁴ ba² dsɨ́² niu³ Epafras, oóh²á⁴ hi³ ná⁴hi⁴²á² chia̱a̱h⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ la³ hi³ fáh⁴ hi³ ga³he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo Jesús. 24 Ba² liíh⁴ dsɨ́² niu³ Marcos, Aristarco, Demas, baáy⁴ Lucas, diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chie̱é̱yh¹ jniá³ nɨ³.
25 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Amén.