3
Liáh³la³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jnia² ca³dsa³taá³a²
Hi³fooyh³² diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Ga³jmee⁴ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² chiáh² diáh⁴. Ba² ga³jmee⁴ hí⁴lí³ dsɨ́² diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² dxeeyh⁴, ga³jmee⁴ hí⁴dah²güe³ naáy³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ baáy⁴ dɨ³dxú⁴ dsɨ́² diáh⁴. Ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ váy¹jaay³ hí⁴dah²jmeéh⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³.
Ba² hi²xiáh³ jlah³²a² jnia² mɨ² dsa³jéy⁴, há⁴hé³ ga³nuu³²a² dsaá², hi²xiáh³ ca³lɨ³juu⁴²a², jmɨ́yh³ ná⁴tah¹a² cáh³ti³² chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² ja̱³. Hi²xiáh³ mɨ³hee³² dsɨ³²a², dxɨɨ́³ dsɨ³²a², hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱³²a² ga³nia⁴²a² ja̱á̱¹oóh²a². Joó⁴ Dios hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³ cá⁴bí⁴jnia³ liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́², liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ nieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴lieéy² jnia² chiáh² hi³ mɨ³hee³². Há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴jmee²a² ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ ja̱³, hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí² jnia² ba² ja̱³. Gá⁴bé² cáh³ti³² dsaa² chiaa⁴²a² Dios nɨ³. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ cá⁴bí⁴lieéyh³ jnia² cáh³ti³² ba² lii³²a² chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo chié̱y². Gá⁴jmeé³ hi³ gá⁴sa̱³²a² ca̱á̱h³ duh³ hí⁴mɨɨ́y² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a². Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ ba² gá⁴xeey³ jnia² Espíritu nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³. Hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ hi³ja̱³ mɨ³xa̱³²a² dxú⁴, mɨ³na³lɨ́⁴a² jmɨ́yh³ ja̱á̱², hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³bí⁴je̱²a² hi³ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a² ca̱³ñiih³².
Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ ma³foóh²á⁴ niu³ la³, hi³ja̱³ naáy⁴ hi³ hi²liúy¹ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³. Hɨɨy³ háy² cáh³ti³² hi³liúy¹ duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³. Hi²xiáh³ ná⁴ŋɨy¹ fáh⁴liu⁴ la³, baáy⁴ hi³la³ nɨ³ jmɨ́yh³ niaáh² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Joó⁴ há⁴ hi³cuoy³ je² hí⁴dah²liú⁴ ñuú³ ca³jaa¹ chiáh² ley chiáh² Moisés. Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ ñuú³ chiáh² ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² fáh⁴liu⁴, liáh³xɨ³ chiáh² xa²yaa² ñú⁴uuh² diáh⁴. Dɨ́h¹ jmáyh² fáh⁴liu⁴ hi³ pih²liuh² ba² nɨ³ ca³dah²liu⁴ ñuú³ nɨ³, há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta² hi³nɨ³, há⁴hé³ dsa³tia̱a̱² chiaa⁴²a² cáh³ti³².
10 Ja̱y³ hi³ ga³dxeey³² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³, hi³bi³xɨh¹u³ dsɨ́² ca̱á̱h³ tiaah², tú̱h⁴ tiaah² ba² nɨɨh¹ duh³ hí⁴tiú². Joó⁴ xɨ³ há⁴hé³ hí⁴jmeéh⁴ niu³ he̱é̱yh³ mɨ²ja̱³ há⁴ máh⁴ hi³jme³²u³ cua̱a̱y¹ná². 11 Chiaah¹ ma³dsaá⁴ háy² hi³ ma³yeéy⁴ dxɨ² ba² ja̱³. Liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² hi³ jmee⁴ ja̱³ ŋɨɨ⁴ hi³ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² ba².
Gá⁴ŋɨɨ́³ Pablo ja̱³ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiáh² Tito
12 Ta³hɨy⁴ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴ Artemas, hu̱² gɨh³ Tíquico nɨ³ xi² je¹u³. Mɨ² ma³dxaá² nɨ³, mɨ²ja̱³ hi³jmeey³ jmɨ²heé¹ hi³jay³² fɨɨ³ Nicópolis nɨ³ hi³ya³ñí⁴u³ jniá³, chiaah¹ ma³tá⁴ ma³hɨ́y⁴ hi³ fɨɨ³ Nicópolis nɨ³ ba² ya³güéy⁴ jí̱h²maá¹. 13 Hi³gua³tie̱é̱y¹ chiáh² abogado Zenas nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ hí⁴jooy³ gua³tie̱é̱y¹. Ba² liáh³ja̱³ chiáh² Apolos nɨ³. Hi³cuooy³² diáh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² diáh⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xiaáh³ fɨɨ³. 14 Ga³jmee⁴ hí⁴lí̱y³ diáh⁴ oóh²a² nɨ³ hí⁴dah²cuoó⁴ dsɨ́² diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ dxú⁴ ta² duh³ hí⁴jooy³ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² diáh⁴. Há⁴hé³ dxú⁴ hi³ ca̱a̱³ dɨ³nieeyh⁴² ba² diáh⁴.
La³ dsa³féh³ hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³
15 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² chie̱é̱yh¹ jniá³ la³ liíh⁴ dsɨ́² diáh⁴ niu³. Hi³fooyh³² diáh⁴ hi³ dɨ³nieéy² jniaah¹ hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³ hi³ ba² liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴. Amén.