16
Aboloy nga Para sa mga Taga-Judea
Kon parti sa indong inogaboloy sa mga tomoloo doto sa Judea, imoon nindo ra akun ginpaimo sa mga tomoloo sa Galacia. Kada Domingo, ang kada isara kanindo magpabulag kantidad sono sa indong kinitaan. Tiponon nindo ron nga lagi agud pagabot ko dian priparado ron indong inogtaw. Pagabot ko dian ipadara ko sa Jerusalem ang mga tao nga indong napili nga madara indong mga amot pati akun solat nga magapakilala kananda. Piro kon kinanglan gid nga magayan ako ra doto, matabid sanda run lang kanakun.
Anang Plano ni Pablo
Madiritso ako dian sa Corinto pagalin ko sa Macedonia, tungud nga nagaplano ako nga maagi doto. Maimo nga maboboay ako dian kanindo. Basi kon dian ako pa magpalipas ang tigraramig agud maboligan nindo ako sa akun mga kinanglanun sa akun pagbiyai kon diin ako man magayan. Indi ko gosto nga magagi lang dian kanindo dadi, kondi gosto ko nga kon magayan ako ron dian kanindo, makatinir ako maboay-boay, kon kabubutun ang Ginoo.
Piro dadi matinir ako anay digi sa Efeso asta sa adlaw ang Pentecostes, tungud nga doro digi ang gosto magpamati ang Mayad nga Barita, kag ginabanabana ko nga doro ang magatoo digi bisan doro ang nagapangontra.
10 Kon magabot dian si Timoteo, amomaa nindo tana ang osto agud indi tana magpangalangan tungud nga pario tana ra kanakun nga nagpangabudlay sa Ginoo. 11 Taodon nindo tana. Kag kon magalin tana dian, boligi nindo ra sa anang mga kinanglan sa anang pagpanaw agud makabalik tana digi kanakun. Ginapaabot ko tana nga kaiban ang iba pa nga mga kabogto kay Cristo.
12 Kon parti sa atun kabogto nga si Apolos, ginpangabay ko tana gid nga magbisita dian kanindo kaiban ang mga kabogto kay Cristo, piro indi tana pa kono makaayan dian dadi, kondi sa ibang oras run garing kon may kaigayonan.
Kataposan nga mga Bilin
13 Magbantay kamo pirmi kag magpakarigun sa indong pagtoo kay Jesu-Cristo. Magpakaisug kamo kag indi kamo gid magpapirdi sa atun kaaway. 14 Kag bisan ano indong imoon ipakita nindo nga may pagigogma kamo.
15 Mga kabogto, naulaman nindo nga ang ona gid nga naging Kristiano dian sa Acaya ara iba kondi si Estefanas kag anang pamilya. Ginalad nanda andang kaogalingun sa pagsirbi sa mga tomoloo. Maman dan nga nagapangabay ako kanindo 16 nga sonodon nindo andang ginalaygay kanindo. Kag sonodon nindo ra ang tanan nga pario kananda nga nagapangabudlay para sa Ginoo.
17 Nalipay ako nga mayad pagabot nanday Estefanas, Fortunato, kag Acaico. Ay bisan ara kamo digi, digi sanda, gani naimo nanda kanakun ang indi nindo maimo. 18 Nagataw sanda kalipay kanakun kag pati kanindo. Ang mga tao nga pario kananda dapat pasalamatan sa andang mga ginaimo.
19 Ang mga tomoloo digi sa probinsya ang Asia nagapangomosta dian kanindo. Si Aquila kag si Prescila kag ang mga tomoloo nga nagatiripon sa andang balay nagapaabot andang mainit nga pangamosta tungud nga pario kamo nga sa Ginoo. 20 Nagapangomosta ra kanindo ang tanan nga mga tomoloo digi.
Ipakita nindo indong pagigogma sa isara kag isara bilang mga tomoloo kag magkarabogto kay Cristo.
21 Dadi ako ron mismo (si Pablo) ang nagasolat dia nga pangomosta.
22 Kabay pa nga silotan ang Dios ang bisan sino nga ara nagaigogma kanana.
Ginoo, pagbalik run!
23 Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Ginoong Jesus. 24 Palangga ko kamo nga tanan tungud sa atun pagtoo kay Cristo Jesus.