Anang Ikarwa nga Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Corinto
1
Ako, si Pablo, kag atun kabogto nga si Timoteo nagasolat kanindo nga mga tomoloo dian sa Corinto, kag pati run da sa tanan nga mga bata ang Dios dian sa bilog nga probinsya ang Acaya. Ako apostol ni Cristo Jesus bilang manogbarita parti kanana, kag dia sono sa anang kabubutun ang Dios.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Dios nga atun Tatay kag ni Ginoong Jesu-Cristo nga mayad ra indong kaimtangan.
Pagpasalamat sa Dios
Magpasalamat kita sa Dios kag Tatay ni Jesu-Cristo nga atun Ginoo. Tana maloloyon nga Tatay kag Dios nga nagapabaskug kag nagalipay kanatun sa bisan ano atun mga ginaagian. Ginapabaskug na kita kag ginalipay sa tanan ta nga mga kalisud agud nga paagi sa bolig nga dia nga atun nabaton kanana makapabaskug kita ra kag makalipay sa iba sa andang mga kalisud. Ay bisan doro gid atun naagian nga mga pagantos ni Cristo, doro ra nga mga pagpabaskug kag paglipay atun ginabaton paagi kay Cristo. Kon kami nagaantos, dia para sa pagpabaskug kanindo kag sa indong kalowasan. Kag kon kami ginapabaskug, dia para ra sa pagpabaskug kanindo agud maagoanta nindo ang mga arantoson nga pario amun ginaantos. Gani mabaul amun pagsarig kanindo, tungud nga naulaman namun nga kon paiwan kamo nagaantos pario kanamun, ginapabaskug kamo ra ang Dios pario kanamun.
Mga kabogto kay Cristo, gosto namun nga sogidan kamo nga bukun lang maistan amun kalisud nga ginagian sa Asia. Ay midyo indi kami run gid makaagoanta kag amun kaisip doto kami run lang tugka. Amun pagsarig, maman run dato amun oras. Piro natabo gali dato agud makatoon kami nga indi magsarig sa amun kaogalingun, kondi sa Dios nga maman ang nagabanaw ang mga patay. 10 Ginlowas na kami sa kamatayun, kag lolowasun pa. Tana gid amun ginasarigan nga padayon na kami nga lowasun 11 mintras ginaboligan nindo kami paagi sa indong mga pagpangamoyo. Kag tungud sa mga kalooy nga amun mabaton sa Dios bilang sabat sa doro nga nagapangamoyo, doro ra ang magapasalamat kanana.
Ang Parti sa Pagoman ni Pablo anang Plano
12 Ang sangka butang nga amun ginapabogal maman dia: nga kami nagkaboi ang matarung kag ara gid kasawayan sa tanan nga mga tao, kag labi run gid kanindo. Naimo namun dia sa anang bolig ang Dios kag bukun sa amun kaogalingun nga abilidad. Mismo amun konsinsya nagapamatood nga matood amun ginapabogal nga dia. 13-14 Sa amun mga solat kanindo, ara kami ibang ginapakaologan kondi kon ano indong ginabasa kag naintindian. Kilala nindo kami, piro bukun gid kilala nga mayad. Piro akun paglaum, nga maulaman nindo gid nga sa adlaw nga si Ginoong Jesus magbalik makapabogal kamo kanamun pario amun imoon kanindo.
15 Tungud sa akun pagpati nga dia nagplano ako nga magbisita anay kanindo agud makabolig kamo darwa gid ka bisis. 16 Nagplano ako nga maapit anay dian kanindo kon magayan ako ron sa Macedonia, kag pagbalik ko alin doto maagi ako roman dian agud maboligan nindo ako roman sa akun pagpaayan sa Judea. 17 Maman andan dato akun plano. Piro tungud nga ara kami makadayon, nagakaologan run bala dato nga indi masarigan akun inambalan? Basi kon magkoon kamo nga ako pario ra sa ibang mga tao digi sa kalibotan nga ang mga butang nga andang ginaplano kag ginaintindi ara iba kondi ang para lang gid sa andang kaarayadan. Nagakoon sanda nga “Uu” piro dato gali “Indi.” 18 Piro ang matood tana, kon paiwan nga ang Dios masasarigan, masarigan nindo ra amun ginasogid kanindo. 19 Kami nanday Silas kag Timoteo nagwali kanindo parti sa anang Bata ang Dios nga si Jesu-Cristo. Kag naulaman nindo nga si Cristo masasarigan sa anang inambalan. Indi maimo nga indi na pagimoon anang mga ginpangako. 20 Paagi kanana ang tanan nga ginpangako ang Dios natotoman. Gani makakoon kami nga masasarigan gid ang Dios, kag dia nagataw pagdayaw kanana. 21 Ang Dios maman ang nagaparigun kanatun sa atun pagpakigdapun kay Cristo. Ginpili na kita nga magsirbi kanana. 22 Kag gintandaan na kita pagtaw na kanatun ang Ispirito Santo nga nagaoli run sa atun tagiposoon. Tana bilang karigunan nga kita anang mga bata kag babatonon ta anang mga ginpangako.
23 Ang Dios mismo nakaulam nga ako nagasogid ang matood kon basi ara ako nagdayon ayan dian kanindo sa Corinto. Ang kabangdanan ay indi ko gosto nga magsakit indong buut kanakun. 24 Ara kami nagadikta kanindo parti sa indong pagtoo, ay marigun kamo ron da. Gosto namun lang andan nga boligan kamo agud maging malipayun kamo sa indong pagkaboi bilang Kristiano.