2
Gani naisip ko nga indi ako magoman ayan dian kanindo kon pasakitun ko roman indong buut. Ay kon pasakitun ko indong buut, sino ron lang ang mataw kalipay kanakun? Ara run! Maman dan ang kabangdanan kon basi nagsolat ako anay kanindo, agud nga kon magayan ako dian, indi ako pagpakasubuun ang mga tao nga maman andan ang dapat magtaw kalipay kanakun. Kag nagapati ako ra nga kon ako nalilipay, kamo nalilipay ra. Pagsolat ko kanindo dato anay naborido ako nga mayad kag nagpanangis ako pa gani. Bukun akun katoyoan nga magsakit indong buut kondi gosto ko nga ipakilala kanindo nga kamo palangga ko gid.
Patawadun nindo ang Nakaimo ang Sala
Karon, kon parti sa anang ginimo nga sala ang tao nga dan dian, bukun ako lang anang gintawan kasubu kondi may dian ra nga kasubu nga gintaw kanindo nga tanan. Nagakoon ako nga “may dian” ay indi ko gosto pasobraan. Piro tama run indong ginaimo bilang silot kanana. Patawada nindo tana run kag pabaskugun dayon, ay basi kon masobraan anang kasubu. Gani, nagapangabay ako kanindo nga ipakita nindo ron kanana nga ginaigogma nindo tana pa ra. Maman ra gani dia ang kabangdanan nga ako nagsolat kanindo, ay gosto ko nga maulaman kon kamo masarigan sa pagtoman sa tanan nga akun ginakoon kanindo. 10 Kon ginapatawad nindo ang tao nga nagkasala, ginapatawad ko tana ra. Ay kon may nakaimo sala kanakun ginpatawad ko dato sa atobangan ni Cristo para sa indong kaarayadan. 11 Dapat ta dia nga imoon agud indi kita mapirdi ni Satanas, ay naulaman ta ra kon ano anang mga paito.
Si Pablo sa Troas
12 Pagabot ko doto sa Troas agud iwali ang Mayad nga Barita ni Cristo, nakita ko nga ginpriparar run ang Ginoo andang mga tagiposoon sa pagpamati kanakun. 13 Piro indi ako mapabutang tungud nga ara doto si Tito nga atun kabogto kay Cristo. Gani naglisinsya ako sa mga tomoloo doto kag nagpa-Macedonia.
Anang Paamot ni Cristo
14 Salamat sa Dios ay tungud nga kita kay Cristo, pirmi nga nagaona ang Dios kanatun sa parada anang pagdaug. Ginagamit na kami para ipaulam sa mga tao ang parti kanana miski sa diin nga logar, kag amun ginapaulam nga dia pario sa paamot. 15 Ay sa Dios kami pario sa anang paamot ni Cristo nga nauguman ang mga tao nga nagakaralowas, kag pati ang mga nagakaradora. 16 Sa mga tao tana nga nagakaradora, amun ginapalapnag nga kamatoodan pario sa ugum nga alin sa patay nga nagadara kamatayun; piro para sa mga tao nga nagkaralowas, paamot nga alin sa boi nga nagadara kaboi. Ta sino ang makasarang sa obra nga dia? 17 Piro ginpadara kami ang Dios. Kag tungud nga tana nagasulung kag kami kay Cristo, sinsiro kami kon magambal anang minsai ang Dios. Bukun kami pario sa iba nga ginanigosyo nanda anang minsai agud makoartaan nanda ang mga tao.