2
Parti sa Pagsimba
Karon, ona sa tanan, nagapangabay ako kanindo nga ipangamoyo nindo ang tanan nga mga tao. Daraun nindo sa Dios indong mga pangabay para kananda nga may pagpasalamat. Ipangamoyo nindo ang mga ari kag ang tanan nga may mataas nga katungdanan sa gobyirno agud nga maging mataway atun pagpangaboi kag libri kita sa pagsonod sa Dios sa osto nga pagginawi. Mayad dia nga imoon kag malilipay ang Dios nga atun Manlolowas. Ay gosto na nga ang tanan nga tao malowas kag makaulam ang kamatoodan. Ay may sangka Dios lang kag may sangka manogpatunga sa Dios kag sa mga tao. Dia ara iba kondi ang tao nga si Cristo Jesus. Tana ang nagtaw anang kaboi agud toboson ang tanan nga mga tao. Maman dia ang nagapamatood nga gosto ang Dios nga lowasun ang tanan nga mga tao, kag dia ginpakita na sa oras nga anang gintaning. Gani ginpadara na ako bilang apostol kag manogtodlo sa mga bukun Judio, agud iwali ko ang parti sa pagtoo kag kamatoodan. Nagasogid ako ang minatood kanindo. Ara ako gid tana nagabotig.
Gosto ko andan nga ang mga lalaki sa bisan diin nga logar magpangamoyo nga nagaalsa andang mga alima nga may limpyo nga tagiposoon kag ara gid kasilag okon pagsoromaran sa bisan kino.
Kon parti sa mga babai, gosto ko nga maglambong sanda ang osto kag bukun maraway kon sulungun. Dapat kon nagapasadya sanda bukun nga sa pagpangopior nga nagasorobra run, okon sa paggamit ang mga alaas nga bolawan okon pirlas, okon sa pagsoksok ang maralun gid nga mga lambong, 10 kondi paagi sa mayad nga mga inimoan nga bagay makita sa mga babai nga nagakoon nga sanda nagatoo sa Dios. 11 Kag kon may nagatodlo, ang mga babai dapat magpamati lang kag magpaubus. 12 Ara ako nagatogot sa mga babai nga magtodlo okon magdomara sa mga lalaki. Kinanglan magipus sanda lang. 13 Ay ona nga ginimo si Adan kag bago si Eva. 14 Kag bukun si Adan ang ginloko ni Satanas, kondi ang babai nga si Eva, kag maman dayon ang naglapas anang sogo ang Dios. 15 Piro ang mga babai malowas sa silot nga paraaboton paagi sa andang pagpaminata, kon sanda magpadayon sa pagtoo, sa pagigogma, sa pagkadiosnon, kag sa osto nga pagginawi.