Anang Primiro nga Solat ni Pablo kay
Timoteo
1
Ako si Pablo nga apostol ni Cristo Jesus sono sa anang sogo ang Dios nga atun Manlolowas kag ni Cristo Jesus nga nagataw paglaum kanatun. Nagapangomosta ako kanimo, Timoteo, bilang akun matood nga bata sa pagtoo. Kabay pa nga kaloyan ka ra gid ang Dios nga Amay kag ni Cristo Jesus nga atun Ginoo nga mayad ra imong kaimtangan.
Paputun ang mga Nagatodlo ang Sala nga mga Panodlo
Gosto ko nga kon maimo dian kaw lang anay sa Efeso. Kabay maman dia akun pangabay kanimo dato anay ang nagapaayan ako sa Macedonia. Ay may mga tao dian nga sala andang ginatodlo kag kinanglan nga paputun. Konon mo sanda nga bayaan nanda run andang ginapatian nga basi lang gid sa mga sogid-sogid ang mga malam pati ang mga malawig nga mga pagsoysoy andang mga lai nga ginalinan. Maman dan ang kabangdanan kon basi nagakorontraan ang mga tao. Kag ang mga butang nga dan indi gid makabolig agud maulaman nanda anang kabubutun ang Dios. Anang kabubutun tana ang Dios maulaman ta lang paagi sa pagtoo. Anang katoyoan akun sogo nga dia kananda ara iba kondi agud magirigogmaan sanda sa isara kag isara. Kag makairigogmaan sanda kon limpyo andang tagiposoon kag konsinsya kag sinsiro andang pagtoo. Kinanglan ra nga kon ano andang naulaman nga tama maman andang sonodon. Kag kinanglan nga sinsiro andang pagtoo. Ang iba dian nagtalikod ron sa mga panodlo nga dia kag nagadiriskosyon ron ang ara polos. Gosto nanda nga maging mga manogtodlo anang Kasogoan ang Dios, piro ara sanda gani kalibotan kon ano andang ginaambal okon ginaparugus nga patian.
Naulaman ta nga ang Kasogoan mayad kon osto ang paggamit. Dapat ta nga dumdumun nga ang Kasogoan ara pagimoa para sa mga tao nga mayad, kondi ginimo para sa mga tao nga sotil, sa mga maturugas ang olo, sa mga tao nga indi magkilala sa Dios kag sa mga nagapakasala, sa mga tao nga bukun diosnon kag ara may ginakilala nga balaan, sa mga nagapatay andang tatay okon nanay, kag sa nagapatay andang isigkatao, 10 sa mga nagaolid sa bukun andang asawa, sa mga nagaoroasawa sa andang kapario nga lalaki, sa mga nagapangkidnap, sa mga botigun, sa mga tao nga nagasompa bisan bukun matood, kag sa miski sino nga nagakontra sa osto nga panodlo 11 sono sa Mayad nga Barita, ang Mayad nga Barita parti sa makagagaum kag malipayun nga Dios nga ginpiar kanakun nga itodlo sa mga tao.
Salamat sa Dios sa anang Kalooy
12 Nagapasalamat ako kay Cristo Jesus nga atun Ginoo nga nagtaw kanakun kabaskug sa pagpangabudlay para kanana. Nagapasalamat ako kanana ay ginkabig na ako nga masarigan, gani ginpili na ako nga magsirbi kanana, 13 bisan matood nga ang ona nagambal ako malain kontra kanana. Loas pa dian giningabot ko kag ginpakauyan ang mga nagtoo kanana. Piro ginkaloyan ako ra ang Dios, ay dato anay ara ako pa nagatoo, gani ara ako gid kaulam kon ano akun ginaimo. 14 Doro gid anang kalooy ang Ginoo kanakun kag gintawan na ako pagtoo kag pagigogma, nga naging atun tungud nga kita kay Cristo Jesus ron. 15 Akun iambal nga dia matood gid tana kag dapat gid nga batonon kag tooan ang tanan: si Cristo Jesus nagayan digi sa kalibotan agud lowasun ang mga makasasala. Kag naulaman ko nga ako gid ang makasasala sa tanan. 16 Piro ginkaloyan ako agud mapakita ni Cristo Jesus anang pagkamabinatasun, nga ara makasasala nga indi mapatawad. Anang ginimo nga dia ni Cristo kanakun nagasirbi nga alimbawa sa iba nga magatoo kanana kag magabaton ang kaboi nga ara kataposan. 17 Kabay pa nga padungugan kag dayawon pirmi ang Ari nga ara kataposan kag ara kamatayun. Indi tana makita ang tao kag tana lang ang Dios.
18 Timoteo, ginakabig ko ikaw nga akun bata, gani maman dia akun bilin kanimo. Dumduma anang mga ginambal ang mga propita dato anay parti kanimo, kag paagi doto makabatok kaw gid sa mga nagakontra sa kamatoodan. 19 Tipigi imong pagtoo kag sigoroa nga imong konsinsya pirming limpyo. Ang iba ara nagpamati sa andang konsinsya, gani nadora andang pagtoo 20 pario kay Himeneo kag kay Alejandro. Dia nga mga tao ginintriga ko ron kay Satanas agud maulaman nanda nga bukun mayad ang nagaambal malain kontra sa Dios.