3
Ipangamoyo Nindo Kami ra
Karon, mga kabogto, ipangamoyo nindo kami ra nga anang ambal ang Ginoo mapalapnag sa iba pa nga mga logar kag batonon ang mga tao nga may pagpasalamat sa Dios pario indong ginimo dian. Ipangamoyo nindo ra nga ilikaw kami ra ang Dios sa mga malain nga mga tao. Tungud nga may mga tao ra nga ara nagatoo sa Dios.
Piro ang Ginoo masasarigan. Tana ang magapapagun kag magaapin kanindo agud indi kamo maiwan ni Satanas. Tungud sa Ginoo, nagasarig kami nga ginaimo nindo kag padayon nga imoon amun mga ginasogo kanindo.
Kabay pa nga boligan kamo ang Ginoo nga maisip nindo pirmi anang gogma ang Dios kag anang pagkamainantoson ni Cristo.
Parti sa mga Tamad
Mga kabogto, sono sa awtoridad nga gintaw kanamun ni Ginoong Jesu-Cristo, kami nagasogo kanindo nga indi kamo magsari tabid-tabid sa atun mga kabogto kay Cristo nga tamad kag ara nagasonod sa mga panodlo nga amun gintodlo kanindo. Naulaman nindo ra nga dapat nindo nga wadun amun ginimo. Ara kami nagtinamad ang kami dian pa kanindo. Ara kami nagbaton pagkaun kanindo nga ara namun pagbayadi. Adlaw-gabi nagpanikasug kami sa pagobra agud ara may malisudan kanindo sa pagsagod kanamun. Ginimo namun ang toladato, bukun nga makon ara kami rason nga magpangayo bolig kanindo para sa amun mga kinanglan, kondi gosto namun nga magtaw alimbawa kanindo agud wadun nindo. 10 Ang kami gani kaiban nindo pa dian, nagkoon kami kanindo nga ang bisan sino nga indi magobra, indi pagpakaunun.
11 Dia ginaolit namun ruman tungud nga nakabarita kami nga may mga dian kanindo nga mga tamad nga ara ibang ginaimo kondi ang magpasilabut sa anang ginaimo ang iba. 12 Gani sono sa awtoridad nga gintaw kanamun ni Ginoong Jesu-Cristo, ginapaandaman namun ang mga tamad nga dan nga magpangita andang kaogalingun nga pangaboian kag indi magpanggolo anang kaboi ang iba.
13 Kag kamo tana, mga kabogto, indi kamo magkataka nga magimo ang mayad. 14 Kon may dian nga indi magtoman sa amun ginakoon digi sa solat nga dia, tandai nindo kon sino kag indi kamo magsari tabid-tabid kanana, agud maulaman na nga bukun tama anang ginaimo. 15 Piro ayaw nindo ra pagbilanga tana nga kaaway, kondi padumdumun nindo tana bilang kabogto kay Cristo.
Pamilinbilin
16 Kabay pa nga ang Ginoo nga ginaalinan ang kalinung maman gid ang magtaw kalinung kanindo sa tanan nga oras abir kon ano indong kaimtangan. Kag kabay pa nga agobayan na kamo tanan.
17 Agud maulaman nindo nga ang solat nga dia kanakun gid nagalin, ako ron mismo nga si Pablo ang nagasolat digi sa kataposan. Toladia akun panolat sa tanan ko nga mga solat.
18 Kabay pa nga kaloyan kamo ra ni Jesu-Cristo nga atun Ginoo.