Anang Ikarwa nga Solat ni
Juan
1
Ako isara sa mga maulam-ulam nga nagadomara sa mga nagatoo sa Dios. Nagasolat ako kanimo nga bilang babai nga anang pinili ang Dios kag sa imong mga bata. Ginapalangga ko kamo gid, kag bukun lang ako kondi ang tanan nga nakakilala run ang kamatoodan. Ginapalangga namun kamo tungud sa kamatoodan nga atun nabaton, kag dia nga kamatoodan digi kanatun asta kon sano.
Kabay pa nga boligan kita ra gid kag kaloyan ang Dios nga Amay kag ni Jesu-Cristo nga anang Bata, kag kabay pa nga tawan kita ra masadya nga kaboi mintras nagakaboi kita sono sa kamatoodan kag ginaigogma ta atun kapario.
Ang Kamatoodan kag ang Gogma
Nalipay ako nga mayad pagkaulam ko nga may mga bata kaw nga nagakaboi sono sa kamatoodan, sono sa anang sogo kanatun ang Dios nga Amay. Gani, nagapangabay ako kanimo nga magirigogmaan kita nga tanan. Akun ginasolat nga dia kanimo bukun bago nga sogo, kondi maman da dia ang sogo nga gintaw kanatun ang pagompisa atun pagtoo. Kag ang matood nga gogma ginapakita kon ginatoman ta anang mga sogo ang Dios. Kag anang sogo nga indong nabatian ang pagompisa indong pagtoo maman dia, nga kita dapat magirigogmaan.
Doro ron nga mga manogpatalang ang nagrarapta digi sa kalibotan. Dia nga mga tao ara nagapati nga si Jesu-Cristo naging tao gid. Maman dan ang mga tao nga manogpatalang kag mga anti-Cristo. Gani magandam kamo gid agud indi madora indong ginpangabudlayan kondi mabaton nindo ang tanan nga balus nga para kanindo.
Ang ara nagasonod sa anang mga panodlo ni Cristo, kondi nagadogang sa mga panodlo nga dia, ara kanana ang Dios. Piro ang nagasonod tana sa anang mga panodlo ni Cristo, dan dian kanana ang Amay kag si Jesu-Cristo nga anang Bata. 10 Gani kon may magayan kanindo nga ara nagadara anang panodlo ni Cristo, indi nindo tana pagbatonon sa indong balay, kag indi pagsapakun. 11 Ay ang tao nga nagasapak sa mga toladan nga mga tao naoomid sa kalainan nga andang ginaimo.
12 Doro pa andan akun inogsogid kanindo, garing indi ko ron lang pagsambitun digi, ay nagasarig ako nga makabisita ako dian kanindo. Bago ko garing isogid kanindo pagabot ko dian agud malobos gid atun kalipay.
13 Nagapangomosta ra kanimo anang mga bata imong kabogto nga babai nga isara ra sa anang mga pinili ang Dios.