Anang Ikatlo nga Solat ni
Juan
1
Gayo, ako nga isara sa mga maulam-ulam nga nagadomara sa mga nagatoo sa Dios nagasolat kanimo nga akun pinalangga gid nga kabogto kay Cristo.
Kabay pa nga mayad ra imong lawas kag imong kaimtangan dian; naulaman ko ra nga mayad imong ispiritoanun nga kaimtangan. Nalipay ako nga mayad anang pagabot digi atun pira ka mga kabogto nga nagsogid nga ikaw matutum gid sa kamatoodan kag padayon nga nagakaboi sono sa kamatoodan nga dan. Ara run butang nga makataw kalipay kanakun nga sobra pa dian, nga mabatian ko nga akun mga bata sa pagtoo nagakaboi sono sa kamatoodan.
Pinalangga ko nga Gayo, masasarigan ka gid matood tungud nga ginaasikaso mo nga mayad atun mga kabogto nga nagaaragi dian bisan ara mo sanda nakilala. Pagabot nanda digi ginsogidan nanda ang mga tomoloo parti sa imong mga mayad nga ginimo kananda. Kon maimo, pagabot nanda ruman dian kanindo boligan mo sanda ruman sa paagi nga malilipay ang Dios, agud nga makapadayon sanda sa andang pagpanaw. Ay sanda nagapanaw para magtodlo ang parti kay Cristo, kag ara sanda gid nagabaton bolig alin sa mga bukun tomoloo. Gani kita nga mga tomoloo dapat gid nga magbolig sa mga tao nga toladia agud nga may parti kita ra sa andang pagpangabudlay para sa kamatoodan.
Nagpadara ako solat para sa mga tomoloo dian. Piro si Diotrefes nga gosto nga tana indong kilalaun nga manogdomara indi magpati kanamun. 10 Gani pagabot ko dian isogid ko kanindo ang tanan nga anang ginaimo, tungud nga masyado kalain anang mga ginapangambal parti kanamun kag doro nga mga kabotigan anang ginapanogid. Piro bukun lang dan, kondi indi na ra pagbatonon atun mga kabogto kay Cristo nga nagaaragi dian. Ginabawalan na ra ang gosto magbaton kananda kag ginapaalin na pa gani sanda sa simbaan.
11 Pinalangga ko nga Gayo, ayaw pagwada ang toladan nga tao nga malain. Ang mayad tana maman atun dapat nga wadun. Ang mga tao nga nagaimo mayad ana ang Dios. Piro ang nagaimo tana ang malain ara kakilala sa Dios. 12 Sulunga nindo si Demetrio. Ginadayaw tana ang tanan nga mga nagatoo tungud nga nakikita sa anang kaboi nga tana nagasonod sa kamatoodan. Kami nagapamatood ra nga mayad tana nga tao kag naulaman nindo nga matood amun ginasogid.
13 Doro pa andan akun inogsogid kanimo, piro indi ko ron isolat digi. 14 Bago kita garing masogidanun pagabot ko dian tungud nga may plano ako nga magpakigkita kanimo sa labing madali.
15 Kabay pa nga tawan ka gid ang Dios kalinung sa imong pagpangaboi. Imong mga kakilala digi nagapangomosta ra kanimo. Ipaabot mo ra akun pagpangomosta sa atun mga kakilala dian.