2
Gani kinanglan ta gid nga tipigan nga mayad ang mga kamatoodan nga atun nabatian agud indi kita magtalang. Isipa nindo bala; ang Kasogoan nga ginpadara paagi sa mga angil napamatodan gid, kag ang kada isara nga nagsoway okon ara nagsonod ginsilotan sono sa anang ginimo nga sala. Gani, indi kita ra gid makalibri sa silot kon indi ta pagsapakun dadi ang kalowasan nga dia nga ara run kapario. Ang Ginoo mismo maman ang ona nga nagbantala ang kalowasan nga dia, kag ang mga tao nga nakabati kanana nagapamatood ra kanatun nga dia matood manda. Kag ginpamatodan pa gid ang Dios mismo paagi sa mga katiringalaan kag mga milagro kag sa sari-sari nga mga abilidad nga anang ginpanagtag sa mga tao paagi sa Ispirito Santo sono sa anang gosto.
Ang Kalowasan Nagabot Paagi kay Cristo
Karon, parti sa paraaboton nga kalibotan, bukun ang mga angil anang ibutang ang Dios nga magadomara, kondi ang tao. Ay toladia ang nakasolat sa Kasolatan,
“O Dios, ano gid bala ang tao nga basi indi mo gid paglipatan?
Total tao ra lang, basi ginadumdum mo tana gid?
Ginimo mo tana nga manaba-naba lang sa mga angil,
Piro dia ara lang boay tungud nga pagkatapos ginpadunguggan mo tana bilang ari.
Kag ginimo mo tana nga manogdomara sa tanan nga mga butang.”
Nagakoon doto nga ang tao imoon ang Dios nga “manogdomara sa tanan nga mga butang,” kag dia nagakaologan nga magaabot ang adlaw nga ara gid mga butang nga indi ipasakup sa tao. Garing sa dadi naulaman ta nga bukun pa kontrolado ang tao ang tanan nga butang. Piro kon parti kay Jesus, naulaman ta nga sa matagud nga tyimpo ginimo tana ang Dios nga mas manaba kaysa mga angil agud paagi sa kalooy ang Dios mapatay tana para sa tanan nga mga tao, kag dadi ginpadungugan tana run bilang ari tungud sa anang ginantos nga kamatayun. 10 Ang Dios ang nagimo ang tanan nga butang, kag ginimo na para kanana. Gani bagay ra gid nga tana magtogot nga si Jesus magantos, agud ipakita nga si Jesus matarung, kag agud doro nga mga tao anang maging mga bata nga anang padungugan. Ay si Jesus mismo maman ang ginalinan andang kalowasan.
11 Si Jesus ang naglimpyo kanatun sa atun mga sala. Dadi anang Amay maman run da atun Amay. Maman dan nga si Jesus ara nauya magtawag kanatun nga anang mga kabogto. 12 Toladia anang koon sa Kasolatan,
“Ipakilala ta kaw sa akun mga kabogto,
Kag magakanta ako ang pagdayaw kanimo sa tunga ang tanan nga nagasirimba kanimo.”
13 Kag makon na pa,
“Magasarig ako gid sa Dios.”
Kag makon na pa gid,
“Dagi ako kaiban anang mga bata ang Dios nga anang gintaw kanakun.”
14 Kag tungud nga ang mga bata nga dia ang Dios nga anang ginakoon mga tao, si Jesus mismo nagpakatao ra agud ialad na anang kaogalingun para kananda, ay paagi sa anang kamatayun mapirdi na si Satanas nga maman anang ginaalinan anang kamatayun ang tao. 15 Sa toladato ginlibri na sanda nga naging oripun ang kaadluk sa andang bilog nga kaboi tungud nga naadlukan sanda sa kamatayun. 16 Gani masanag nga bukun ang mga angil anang ginboligan ni Jesus, kondi anang mga lai ni Abraham. 17 Maman dan nga kinanglan gid nga si Jesus maging tao nga pario gid sa anang mga kabogto sa tanan nga bagay, agud tana andang maging pinakamataas nga pari nga maloloyon kag masasarigan nga makaalad sa Dios para mapatawad ang mga tao sa andang mga sala. 18 Tana mismo nakaagi ang mga pagantos ang tana ginsolay, gani sarang tana makabolig sa mga tao nga ginasolay.