Ang Solat sa
Mga Taga-Hebreo
1
Ang ona doro nga bisis nga ang Dios nagambal sa atun mga kaolang-olangan sa sari-sari nga paagi, paagi sa mga propita. Piro ang ori nga dia nga mga adlaw, nagambal tana kanatun paagi sa anang Bata mismo. Paagi kanana ginimo ang Dios ang bilog nga kalibotan kag tana ra anang ginpili nga maging tagya ang tanan nga mga butang. Dian kanana mismo makikita anang gaum ang Dios nga nagalanyag, kag kon ano ang Dios tana maman da. Anang Bata nga dia maman ra ang nagabuut sa tanan nga mga butang sa bilog nga kalibotan paagi sa anang makagagaum nga ambal. Pagkatapos nga nalimpyoan na kita sa atun mga sala, nagpongko tana doto sa langit sa too ang Makagagaum nga Dios.
Anang Bata ang Dios Mas Labaw Kaysa mga Angil
Gani mas gamanan anang Bata ang Dios kag mas mataas anang aran kaysa mga angil. Ay ara gid angil nga ginkonan ang Dios nga,
“Ikaw akun Bata,
Kag dadi ipakilala ko nga ako imong Tatay.”
Kag ara ra nagkoon ang Dios parti sa bisan kino nga angil nga,
“Ako maging anang Tatay,
kag tana maging akun Bata.”
Kag datong papaayanun run ang Dios anang bogtong nga Bata digi sa kalibotan nagkoon tana nga,
“Ang tanan nga mga angil ang Dios dapat magsimba kanana.”
Kon parti sa mga angil, toladia anang koon ang Dios,
“Ang mga angil akun mga sorogoon lang, kag poidi ko sanda nga imoon nga pario sa angin okon pario sa kalayo nga nagadabdab kon gosto ko.”
Piro kon parti tana sa anang Bata, makon na,
“Imong ginarian, O Dios, ara gid kataposan,
Kag matarung imong pagdomara sa imong ginarian.
Nalilipay kaw sa mga inimoan nga matarung,
Piro ginaugutan kaw sa malain.
Gani ginpili kaw ang Dios, nga imong Dios,
Kag gintawan kaw ang kalipay nga labaw kaysa imong mga kaiban.”
10 Kag makon na pa sa anang Bata,
“Ikaw, Ginoo, maman ang nagimo ang kalibotan ang ona pa gid,
Kag ang langit anang inimoan ra imong mga alima.
11 Ang tanan nga dia magakaradora, piro ikaw tana magapadayon pa ra gid.
Tanan magagabok pario sa lambong;
12 Kag pario ra sa lambong lolonon mo kag ilisan mo dayon.
Piro ikaw tana indi gid magoman,
Ay ara kaw pagkamalam kag ara kamatayun.”
13 Alin pa ang ona ara gid angil nga ginkonan ang Dios nga,
“Digi sa akun too pagpongko,
Asta mapasoko ko kanimo imong mga kaaway.”
14 Ta kabay ang mga angil mga ispirito lang nga ginasogo ang Dios nga magbolig sa mga tao nga magabaton ang kalowasan.