Anang Solat ni Pablo kay
Filemon
1
Ako si Pablo ang nagasolat dia mintras digi ako sa prisoan. Ako napriso tungud kay Cristo Jesus. Kaiban ko sa pagsolat dia si Timoteo nga atun kabogto kay Cristo. Filemon, kami nagasolat kanimo, bilang pinalangga namun nga kabogto kay Cristo kag kapario nga manogpangabudlay para kanana. Ang solat nga dia para ra sa atun kabogto nga si Apia, kag kay Arquipo nga pario ra kanamun nga nagabatok sa mga nagakontra sa kamatoodan, kag para ra sa tanan nga nagatiripon dian sa imong balay agud magsimba sa Dios.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Dios nga atun Tatay kag ni Ginoong Jesu-Cristo nga mayad ra indong kaimtangan.
Anang Gogma kag anang Pagtoo ni Filemon
Pirmi ako nga nagapasalamat sa Dios kada magpangamoyo ako para kanimo, tungud nga nakabarita ako nga marigun imong pagtoo kay Ginoong Jesus kag mapinalanggaun kaw sa imong kapario nga mga tomoloo. Ginapangamoyo ko nga kabay pa nga sa padayon mo nga pagsogid parti sa imong pagtoo, magadogang pa gid imong naulaman parti sa mayad nga mga butang nga gintaw kanatun ni Cristo tungud nga kita kanana run. Pinalangga ko nga kabogto kay Cristo, tungud sa imong pagpamalangga sa imong kapario nga tomoloo nagbaskug sanda, gani nalipay ako nga mayad kag pati ako nagbaskug ra.
Anang Pangabay ni Pablo
Dadi may ipangabay ako kanimo. Naulaman ko nga tungud sa awtoridad nga gintaw kanakun ni Cristo poidi ako magmandar kanimo. Piro tungud nga palangga ta kaw, mapangabay ako ron lang kanimo. Ako malam run kag sa dadi ginapriso pa tungud sa akun ginaimo para kay Cristo Jesus. 10 Nagapangabay ako dadi kanimo para kay Onisimo, nga kon maimo patawadun mo tana. Ginabilang ko tana nga akun bata gid tungud nga digi sa prisoan nadara ko tana nga magtoo kay Cristo. 11 Ang ona ara mo tana napolosi, piro dadi darwa kita run ang makapolos kanana.
12 Dadi ginapabalik ko dian kanimo akun pinalangga nga si Onisimo. 13 Gosto ko andan nga digi tana run lang bilang imong sali agud makabolig tana kanakun mintras digi ako pa sa prisoan tungud sa akun pagwali ang Mayad nga Barita. 14 Piro indi ko gosto nga imoon dan nga ara kaw paanogot agud indi ra maggoa nga ginrugus ko ikaw nga magbolig kanakun, kondi gosto ko nga kon magbolig kaw gid man, mabolig kaw ang tinagiposoon.
15 Sigoro ginbuut ang Dios nga maparayu anay kanimo si Onisimo agud nga pagbalik na kanimo indi kamo ron gid magbulagan asta kon sano. 16 Dadi bukun tana oripun lang, kondi imong pinalangga pa nga kabogto. Palangga ko tana, piro mas palangga mo tana pa gid tungud nga dadi bukun tana lang imong oripun kondi imong kabogto ra sa Ginoo.
17 Gani, kon ako ginakabig mo nga imong kapario nga tomoloo, abi batona tana nga daw ako imong ginabaton. 18 Kon tana nakaimo sala kanimo, okon nakaotang tana man, ako ang mabayad. 19 Ako gid mismo ang nagasolat dia. Ako (si Pablo) ang mabayad kon may otang tana kanimo. Garing naulaman mo ra nga ikaw may mabaul ra nga otang kanakun tungud nga kon bukun ako ara kaw kaboi nga ara kataposan. 20 Gani Filemon, abi imoa akun ginapangabay nga dia kanimo tungud nga kita pario ron nga nagatoo sa Ginoo. Lipaya ako ra bilang imong kabogto kay Cristo.
21 Mabaul akun pagsarig nga imoon mo akun ginapangayo, gani maman dia nga nagasolat ako kanimo. Kag nagapati ako nga sobra pa sa akun ginapangabay nga dia imong imoon para kanana. 22 May pangabay ako pa gid kanimo. Kon maimo priparari ako ra akun darayonan, ay nagasarig ako nga paagi sa indong mga pangamoyo makaayan ako dian kanindo.
Pagpangomosta
23 Akun kaiban nga si Epafras nga napriso ra tungud kay Cristo Jesus nagapangomosta ra kanimo. 24 Nagapangomosta ra akun mga kaiban nga mga manogpangabudlay nga sanday Marcos, Aristarco, Demas, kag si Lucas.
25 Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid nga tanan atun Ginoong Jesu-Cristo.