3
Ang Cristoanun nga Pagginawi
Padumdumun mo ang mga tomoloo nga magpasakup sa gobyirno kag sa mga opisyalis. Kinanglan tomanun nanda dia nga mga tao kag alisto pirmi sa pagimo ang bisan ano nga mayad. Konon mo sanda nga indi magambal marimo kontra sa bisan kino okon magpangaway, kondi dapat mabuut sanda kag malolo pirmi sa tanan nga mga tao. Ay ang ona, ara ta ra naulami ang kamatoodan parti sa Dios kag bukun kita matinomanun. Ginpatalang kita kag mga oripun kita lang atun malain nga mga baratyagun kag sari-sari nga mga pagpangalipay. Nagari kanatun ang malain nga andum kag pagkainggit. Gindumutan kita ang iba kag kita nagdumut ra kananda. Piro nagabot ang oras nga ginpakita ang Dios nga atun Manlolowas anang kaayad kag gogma kanatun. Ginlowas na kita bukun tungud sa atun mga naimo nga mayad, kondi tungud sa anang kalooy kanatun. Kag ginimo na dia paagi sa Ispirito Santo nga nagogas kanatun kag nagtaw bago nga kaboi. Ang Ispirito Santo gintaw kanatun ang Dios paagi kay Jesu-Cristo nga atun Manlolowas, kag anang pagtaw ang Dios kanatun ang Ispirito Santo ara limiti. Ginkaloyan kita toladia ang Dios agud mapakamatarung na kita sa anang panulung, kag mabaton ta atun ginaandum nga kaboi nga ara kataposan. Dia nga mga panodlo matood gid.
Gani gosto ko nga itodlo mo gid dia nga mga butang agud nga ang mga nagatoo sa Dios magimorat nga magimo ang mayad. Masadya dia kag may dara nga pakinabang sa mga tao. Piro maglikaw kaw sa ara polos nga mga diskosyon, sa mga pagsoysoy kon sino-sino anang ginaalinan ang mga tao, sa mga pagsoromaran kag pagaraway parti sa Kasogoan. Dan nga mga butang ara gid polos ay ara kaw may mabuul dian. 10 Kon may tao dian nga maman ang ginaalinan ang mga pagkarampi-kampian, dapat paandaman mo. Piro pagkatapos ang ikarwa nga pagpaandam, kon indi pa gid magpati, indi nindo tana run pagpairugun kanindo. 11 Ay naulaman mo ron nga dan nga tao malain, tungud nga bisan naulaman na nga sala anang ginaimo sigi tana pa ra gid.
Mga Bilin
12 Paayanun ko dian kanimo si Artemas okon si Tiquico. Pagabot na dian, magayan kaw nga lagi sa Nicopolis kag magpakigkita kanakun tungud nga nadisisyonan ko ron nga doto ako matinir sa tigraramig. 13 Boligan mo ang abogado nga si Zenas kag si Apolos kon magpanaw sanda run. Sigoroon mo nga indi sanda pagkolangun sa andang mga kinanglanun. 14 Todloi atun mga kabogto dian nga magimorat nga magobra ang mayad agud indi sanda pagkolangun sa andang mga kinanglanun. Sa toladia indi sanda magkaboi nga ara polos.
15 Akun mga kaiban digi nagapangomosta ra kanimo. Ipaabot mo ra amun mga pagpangomosta sa atun kapario nga mga tomoloo dian nga nagaigogma kanamun.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid nga tanan ang Dios.