21
Nagpakita si Jesus sa Anang Pito ka Somolonod
Pagkatapos pira ka adlaw, nagpakita ruman si Jesus sa anang mga somolonod doto sa baybay ang Dagat ang Tiberias. Toladia anang pagkakita kananda. Doto sa logar nga dato nagatiripon sanday Simon Pedro, si Tomas nga ginatawag nga si Kapid, si Natanael nga taga-Cana sa Galilea, anang mga bata ni Zebedeo, kag may darwa pa gid ka somolonod ni Jesus. Karon, makon ni Simon Pedro sa anang mga kaiban, “Mapangisda ako.” Makon nanda ra, “Matabid kami kanimo.” Gani nagsakay sanda sa sakayan kag nagpalaod. Piro sa sanggabi nga dato ara sanda gid may nabuul. Datong nagapamotipoti run ang adlaw, nakita nanda nga may nagatindug doto sa baybay. Ara sanda kaulam nga si Jesus gali dato. Makon ni Jesus kananda, “Ta may nabuul kamo?” Makon nanda, “Ara gid.” Makon na kananda, “Taktakan nindo indong lambat sa too kampi ang sakayan, dan may mabubuul kamo.” Gani tinaktak nanda doto andang lambat. Pagbatak nanda, indi sanda run kadaug sa karakuun ang isda nga andang nabuul. Makon kay Pedro ang somolonod nga palangga ni Jesus, “Ang Ginoo gali dato!” Pagkabati ni Pedro nga ang Ginoo gali dato, ginsoksok na anang lambong nga anang ginoba kag naglokso sa tobig kag naglangoy paayan kay Jesus doto sa baybay. Ang iba nga mga somolonod nga doto sa sakayan nagparabaybay ra nga nagabutung ang lambat nga pono isda, ay andang karayuun sa baybay mga 50 ra lang ka dupa. Pagkatakas nanda, may nakita sanda nga nagatompok nga baga nga may nagasogba nga isda kag may tinapay ra. 10 Makon dayon ni Jesus kananda, “Pagdara kamo digi pira ka bilog nga isda nga indong nabuul.” 11 Gani nagsaka si Simon Pedro sa sakayan kag ginbutung na pabaybay ang lambat nga pono mabaraul nga isda nga bali 153 ka bilog tanan. Ara ra gid nagisi ang lambat miski toladato karaku andang nabuul. 12 Makon ni Jesus kananda, “Dali, pagpamaw kamo.” Kag ara gid may nagpangaas sa anang mga somolonod nga magpamangkot kon sino tana, ay naulaman nanda nga tana ang Ginoo. 13 Ginbuul dayon ni Jesus ang tinapay kag ginpanawan na sanda. Toladato ra anang ginimo sa isda.
14 Ikatlo ron dia ka bisis nga si Jesus nagpakita sa anang mga somolonod alin anang pagkabanaw.
Si Jesus kag si Pedro
15 Pagkatapos nanda pamaw makon ni Jesus kay Simon Pedro, “Simon nga bata ni Juan, ano, ginaigogma mo bala ako kaysa imong mga kaiban nga dia?” Makon anang sabat ni Pedro, “Uu, Ginoo, naulaman mo nga ginaigogma ko ikaw.” Makon ni Jesus kanana, “Ta asikasoa akun mga tomoloo pario anang pagasikaso ang pastor sa anang mga karniro.” 16 Makon roman ni Jesus kanana, “Simon nga bata ni Juan, ano, ginaigogma mo ako?” Makon na ruman, “Uu, Ginoo, naulaman mo nga ginaigogma ko ikaw.” Makon ni Jesus kanana, “Asikasoa akun mga karniro.” 17 Sa ikatlo ka bisis makon ni Jesus kanana, “Simon nga bata ni Juan, ano, ginaigogma mo ako?” Naborido si Pedro tungud nga ikatlo ron ka bisis nga tana ginpamangkot ni Jesus kon ginaigogma na tana. Gani makon ni Pedro, “Ginoo, naulaman mo ang tanan, kag naulaman mo gid nga ikaw ginaigogma ko.” Makon ni Jesus kanana, “Asikasoa akun mga karniro. 18 Sa matood tana, ang ona ang bata ka pa, ikaw mismo ang nagsoksok imong akus kag nagayan sa kon diin imong gosto. Piro kon malam ka run gani, padupaun ka lang kag iba run ang magaakus kanimo, kag daraun kaw dayon sa logar nga indi mo gosto nga ayanan.” 19 (Ginambal dia ni Jesus agud ipakita kananda kon ano ang klasi nga kamatayun anang maagian ni Pedro, kag paagi sa kamatayun nga dato dadayawon ang Dios.) Pagkatapos makon ni Jesus kay Pedro, “Pagsonod kanakun.”
Anang Pinalangga nga Somolonod ni Jesus
20 Pagbalikid ni Pedro nakita na nga nagasonod kananda anang pinalangga nga somolonod ni Jesus. (Tana maman ang marapit gid kay Jesus ang nagayapon sanda kag maman ang nagpamangkot sa Ginoo kon sino ang magatraidor kanana.) 21 Pagkakita ni Pedro kanana makon na kay Jesus, “Ginoo, ano tana anang maagian ang tao nga dan?” 22 Makon ni Jesus kanana, “Kon gosto ko nga indi tana mapatay asta magbalik ako digi sa kalibotan, ta ano ra dan anang labut kanimo? Basta ikaw tana magsonod kanakun.” 23 Gani naglapnag ang barita sa mga kabogto sa Ginoo nga ang somolonod nga dato indi mapatay. Piro ara nagkoon si Jesus nga indi tana mapatay, kondi anang koon tana, “Kon gosto ko nga indi tana mapatay asta magbalik ako, ta ano ra dan anang labut kanimo?”
24 Ako ang somolonod nga dato kag ako mismo nagapamatood nga matood akun mga ginsolat nga dia. Kag naulaman ta nga akun mga ginasogid matood.
25 Doro pa gid anang mga ginpangimo ni Jesus nga kon isara-isaraun solat, sigoro indi magigo sa bilog nga kalibotan ang tanan nga libro nga solatan.