Anang mga Binoatan ang mga
Apostolis
1
Pinalangga ko nga Teofilo, sa akun primiro nga libro ginsolat ko ang tanan nga ginimo kag ginpanodlo ni Jesus alin pa ang ompisa 2-3 asta sa oras nga tana gindara sa langit. Pagkatapos nga tana napatay kag nabanaw, kon kapira tana nagpakita sa sari-sari nga paagi sa anang mga apostolis nga tana nabanaw matood alin sa mga patay. Sa sulud 40 ka adlaw nagpakita tana kananda kag gintodloan na sanda parti sa anang ginarian ang Dios. Kag bago tana magpalangit may mga sogo tana nga ginbilin sa anang mga pinili nga mga apostolis. Anang mga bilin nga dato gintaw na kananda paagi sa anang gaum ang Ispirito Santo. May bisis nga mintras nagakaun si Jesus kaiban nanda nagbilin tana kananda nga makon na, “Indi kamo anay magalin sa Jerusalem. Ulatun nindo anay ang Ispirito Santo nga ginpangako ang Dios nga Amay. Ginsogid ko ron nga lagi dia kanindo ang ona. Ang ona, si Juan nagpangbunyag ang mga tao sa tobig, piro sa pira ka adlaw bubunyagan kamo sa Ispirito Santo.”
Ang Pagdara kay Jesus sa Langit
May sangka bisis ruman nga mintras nagatiripon sanda ginpamangkot nanda si Jesus, makon nanda, “Ginoo, maman run bala dia ang oras nga paalinun mo ang mga taga-Roma nga nagadomara kanatun agud kita nga mga taga-Israel makadomara ruman atun kaogalingun?” Makon anang sabat ni Jesus, “Ara kamo ginatogoti ang Amay nga maulaman nindo kon sano magakaratabo ang mga butang nga anang gintakda. Piro pagabot kanindo ang Ispirito Santo tawan na kamo gaum. Kag isogid nindo dayon ang mga butang parti kanakun, alin digi sa siodad ang Jerusalem asta sa bilog nga probinsya ang Judea kag Samaria, kag asta sa bilog nga kalibotan.” Pagkakoon na dia, gindara tana pa langit. Kag mintras nagasulung sanda kanana nga nagapaibabaw, ginlikupan tana dayon ang panganod kag nadora tana sa andang panulung.
10 Mintras nagasulung sanda pa nga mayad sa langit, may darwa ka lalaki nga nagalambong ang mapoti nga golpi nga nagtindug sa andang marapit. 11 Makon dayon ang mga lalaki kananda, “Kamo nga mga taga-Galilea, basi nagatirindug kamo pa gid digi nga nagasulung sa langit? Si Jesus nga dia nga indong nakita nga gindara paibabaw magabalik digi sa kalibotan. Kag kon paiwan tana nagpaibabaw, toladan ra anang pagbalik.”
Ang mga Apostolis Nagpili anang Tulus ni Judas
12 Pagkatapos dato, nagbalik ang mga apostolis sa Jerusalem alin sa Bokid ang mga Olibo. Ang bokid nga dia mga sangka kilomitro anang karayu sa siodad ang Jerusalem. 13 Pagabot nanda sa Jerusalem nagsaka sanda sa ibabaw nga koarto ang balay nga andang ginadayonan. Ang mga lalaki nga dato sanday Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago nga bata ni Alfeo, si Simon nga mimbro anay ang mga ribolosionario, kag si Judas nga bata ni Santiago. 14 Dia sanda pirmi nga nagatiripon agud magpangamoyo. Kaiban nanda ra ang pira ka mga babai pati si Maria nga nanay ni Jesus, kag anang mga kabogto nga lalaki ni Jesus.
15 May pira ka adlaw nagtiripon ang mga 120 ka tomoloo. Nagtindug si Pedro kag magkoon, makon na, 16 “Mga kabogto, kinanglan matoman anang koon ang Kasolatan nga gintagna ang Ispirito Santo ang ona paagi kay David parti kay Judas, nga maman ang nagdara sa mga nagdakup kay Jesus. 17 Kabilang tana ra kanamun nga mga apostolis nga anang ginpili ni Jesus, kag kaiban namun tana ra sa amun obra.”
18 (Piro si Judas nagbakal logta alin sa koarta nga anang nabaton sa anang ginimo nga malain, kag doto tana naglagpak nga padapa. Anang tian nabostik kag nagwagay anang tinai. 19 Nabaritaan dia ang tanan nga tao sa Jerusalem, gani gintawag nanda ang logta nga dato nga Akeldama, nga ang gostong ambalun, “Logta nga nadogoan”.) 20 Makon pa ni Pedro, “Nasolat run nga lagi sa mga Salmo nga nagakoon,
‘Pabayanan run lang anang ginaolian,
Kag dapat ara run may magoli doto.’
Kag nasolat ra,
‘Itaw ron lang sa iba anang obra.’
21-22 “Gani, kinanglan nga magpili kita sangka tao nga idogang kanamun nga onsi ka apostolis. Kinanglan isara tana sa mga naging kaiban namun nga nagtabid-tabid kay Ginoong Jesus ang digi tana pa sa kalibotan, ompisa ang nagpabunyag tana kay Juan asta sa oras nga gindara si Jesus sa langit, tungud nga kinanglan nga makapamatood tana kaiban namun parti sa anang pagkabanaw ni Jesus.” 23 Gani nagpili sanda darwa ka lalaki: si Matias kag si Jose nga kon tawagun si Barsabas (okon Justo). 24 Pagkatapos nagpangamoyo sanda dayon, makon nanda, “Ginoo, ikaw ang kaulam anang tagiposoon ang tanan nga tao. Gani ipakita mo kanamun kon sino sa darwa nga dia imong ginpili 25 nga maging apostol bilang tulus ni Judas. Ay ginbayaan ni Judas anang obra bilang isara sa mga apostolis, kag nagayan tana sa logar nga bagay kanana.” 26 Pagkatapos nga sanda makapangamoyo, naggabot-gabot sanda. Kag ang napili si Matias. Gani si Matias maman ang gindogang sa onsi ka apostolis.