2
Anang Pagabot ang Ispirito Santo
Pagabot ang adlaw ang pista nga kon tawagun Pentecostes, nagtiripon ang tanan nga mga tomoloo sa sangka balay. Mintras nagatiripon sanda, golpi lang nga may nagdagono nga alin sa langit nga midyo sa mabaskug nga angin nga nagabagrong, kag poros ron lang dagono andang nababatian sa sulud ang balay nga andang ginatiriponan. Kag may nakita sanda dayon nga mga dabdab ang kalayo nga midyo sa mga dila nga nagrapta kag nagtongtong sa kada isara kananda. Sanda tanan gingauman ang Ispirito Santo, kag nagarambal sanda dayon sa iba-ibang mga ambal nga ara nanda natoni. Ang Ispirito Santo maman ang nagpaambal kananda toladato.
Karon, doto sa Jerusalem may mga Judio nga riliyoso nga nagaralin sa iba-ibang nasyon sa bilog nga kalibotan. Pagkabati nanda ang dagono nga dato, nagdaragoyon sanda doto sa ginatiriponan ang mga apostolis. Natingala sanda nga mayad tungud nga ang kada isara kananda nakabati nga anang linggowai ginaambal ang mga tomoloo. Makon nanda, “Ano kabay dia? Poros dia mga taga-Galilea. Piro basi atun mga ambal maman atun nababatian nga andang ginaambal? Ang iba kanatun taga-Partia. May mga taga-Media, kag ang iba taga-Elam. May mga taga-Mesopotamia, Judea, kag Capadocia. May digi ra nga taga-Ponto kag Asia. 10 Ang iba mga taga-Frigia, taga-Panfilia, taga-Egipto, kag ang iba alin sa mga logar nga sakup ang Libia nga marapit sa Cirene. May mga taga-Roma, mga Judio kag mga bukun Judio nga nagintra sa anang riliyon ang mga Judio. 11 Kag ang iba alin sa Creta kag Arabia. Piro bisan iba-iba atun mga linggowai nababatian ta nga sanda nagaarambal sa tanan ta nga mga linggowai parti sa makatiringala nga mga inimoan ang Dios!” 12 Natingala nga mayad ang tanan nga mga tao doto. Kag tungud nga indi nanda maintindian kon ano ang natatabo sigi-sigi run lang andang paramangkotan sa isara kag isara. Makon nanda, “Ano kabay dia?” 13 Piro ang iba tana nagtoya-toya sa mga tomoloo. Makon nanda, “Mga Lingin ang mga tao nga dan!”
Anang Wali ni Pedro
14 Gani tomindug si Pedro kaiban ang iba nga onsi ka apostolis kag nagambal mabaskug sa mga tao, makon na, “Mga kapario ko nga mga Judio, kag tanan kamo nga mga pomoloyo sa Jerusalem, pamatii nindo ako ay isogid ko kon ano anang kaologan ang mga butang nga dia. 15 Sala indong isip nga lingin ang mga tao nga dia, ay alas noibi pa lang dia ang aga. 16 Kondi dia tana maman anang gintagna ang ona ni propita Joel. Makon na,
17 ‘Ang Dios nagkoon, “Sa oring mga adlaw itaw ko akun Ispirito sa tanan nga klasi nga mga tao.
Kag anang risolta dan, indong mga bata nga lalaki kag babai magabarita akun mga ambal;
Indong mga binata makakikita akun mga ipapakita kananda;
Kag ang mga maulam-ulam nga mga lalaki padamgoon ko.
18 Magabot matood ang adlaw nga itaw ko akun Ispirito sa akun mga sorogoon nga lalaki kag babai,
Kag sanda magabarita akun mga ambal.
19 Magapakita ako mga milagro sa langit kag sa logta: may makikita nga dogo, kalayo, kag madamul nga aso nga nagarobokrobok.
20 Magadulum ang adlaw, kag ang bolan magapola pario sa dogo.
Dia matatabo bago magabot ang makatiringala nga adlaw nga dato nga ang Ginoo magaukum.
21 Piro ang bisan sino nga magpanawag sa Ginoo malilibri sa silot nga magaabot.” ’ ”
22 Makon pa ni Pedro, “Mga kapario ko nga mga kaapo-apoan ni Israel, pamatii nindo ako! Si Jesus nga taga-Nazaret ginsogo digi ang Dios, kag dia ginpamatodan ang Dios paagi sa mga milagro kag mga katiringala nga mga butang nga anang ginpangimo paagi kanana. Kag kamo mismo nakaulam sa mga butang nga dia tungud nga tanan dia nagkaratabo digi kanindo. 23 Naulaman nga lagi ang Dios ang ona nga si Jesus nga dia itogyan kanindo tungud nga maman da nga lagi dato anang plano. Kag ginpapatay nindo tana sa mga makasasala nga mga tao nga naglansang kanana sa kros. 24 Piro ginbanaw tana ang Dios kag ginlowas sa gaum ang kamatayun, tungud nga ang matood tana, miski kamatayun pa ara gaum nga magawid kanana. 25 Makon ni David parti kanana,
‘Naulaman ko nga ang Ginoo pirmi nga nagatabid kanakun kag ara na ako ginabayai. Gani indi ako matoblag.
26 Maman dia nga nalilipay ako
Kag indi mapugungan akun pagdayaw sa Dios.
Kag bisan mapapatay ako, padayon ako nga may paglaum.
27 Ay naulaman ko nga indi mo pagpabayanan akun kalag doto sa anang logar ang mga patay. Kag indi mo ra pagtogotan nga maronot imong matutum nga sorogoon.
28 Gintodlo mo kanakun ang mga dalan nga paayan sa kaboi nga ara kataposan,
Kag tungud nga ikaw pirmi akun kaiban, malilipay ako nga mayad.’ ”
29 Makon pa ni Pedro, “Mga kabogto, masanag nga ara nagambal si David parti sa anang kaogalingun, ay ulam ta nga atun kaolang-olangan nga si David napatay kag ginlubung, kag asta gani dadi ulam ta kon diin ang ginlubungan kanana. 30 Propita si David kag naulaman na nga ang Dios nagpangako kanana nga isara sa anang mga kaapo-apoan maman ang magapanobli anang ginarian. 31 Kag tungud nga naulaman ni David kon ano anang imoon ang Dios, nagambal tana parti sa anang pagkabanaw ni Cristo, nga ara tana pagpabayani doto sa anang logar ang mga patay, kag anang lawas ara naronot. 32 Anang ginatomod ara iba kondi si Jesus nga ginbanaw ang Dios sa mga minatay, kag kami tanan makapamatood nga nabanaw tana manda tungud nga nakita namun tana mismo. 33 Ginpapongko tana sa pinakamataas nga podir sa anang too ang Dios. Gintaw kanana ang Amay ang Ispirito Santo nga anang ginpangako kanana. Kag ang Ispirito Santo nga dia ginpadara ni Jesus kanamun, kag anang gaum maman indong nakikita kag nababatian dadi. 34-35 Makon pa ni David,
‘Makon ang Ginoong Dios sa akun Ginoo,
Digi pagpongko sa akun too,
Asta mapasoko ko kanimo imong mga kaaway.’
Pagsolat ni David dato bukun anang kaogalingun nga lawas anang ginakoon kondi anang Ginoo nga si Jesus. Ay si David tana ara pa kasaka sa langit. 36 Gani dapat gid nga maulaman ang tanan nga mga kaapo-apoan ni Israel nga si Jesus nga dia nga indong ginlansang sa kros maman anang ginpili ang Dios nga maging atun Ginoo kag Cristo.”
37 Pagkabati dato ang mga tao natandug andang mga tagiposoon. Gani makon nanda kay Pedro kag sa iba nga mga apostolis, “Mga kabogto, ano amun dapat imoon?” 38 Makon ni Pedro kananda, “Magirinulsul kamo indong mga sala kag magparabunyag ang kada isara kanindo agud ipakita nga kamo kay Jesu-Cristo ron, kag mapatawad dayon indong mga sala kag mababaton nindo anang ginpangako ang Dios nga ara iba kondi ang Ispirito Santo. 39 Tungud nga ang ginpangako nga dia nga Ispirito Santo para kanindo kag sa indong mga bata. Kag bukun lang para kanindo kondi para ra sa tanan nga mga tao doto sa marayu nga mga logar, ang tanan nga tatawagun ang Ginoo nga atun Dios nga magrapit kanana.”
40 Kag doro pa anang mga ginsambit ni Pedro agud pamatodan kananda anang mga ginambal. Kag ginsugyut na sanda nga magpanginlowas sa silot nga magaabot sa mga malain nga mga tao. 41 Doro ang nagpati sa anang minsai kag nagparabunyag sanda dayon. Sa adlaw nga dato mga 3,000 ka mga tao ang nagdogang sa mga tomoloo. 42 Kag nagmaukud sanda sa pagtoon anang mga ginatodlo ang mga apostolis, sa pagtiripon bilang magkarabogto, sa pagpamiak-piak ang tinapay, kag sa pagpangamoyo.
Anang Kaboi ang mga Tomoloo
43 Dorong mga milagro kag mga makatiringala nga mga butang anang ginpaimo ang Dios sa mga apostolis. Gani ang mga tao nagkaboi nga may pagtaod kag kaadluk sa Dios. 44 Masuud anang pagtarabidan ang mga tomoloo kag ginbilang nanda nga andang mga pagkabutang bukun ana-ana lang kondi para sa tanan. 45 Ginapamaligya nanda andang mga logta kag mga pagkabutang, kag ginapanagtag nanda anang bayad sa andang mga kaiban sono sa anang kinanglan ang kada isara. 46 Kada adlaw nagatiripon sanda sa timplo kag nagapamiak-piak ang tinapay sa andang mga balay. Malipayun sanda gid sa andang pagkaraiban sa pagkaun, 47 kag sigi andang pagdayaw sa Dios. Naliagan sanda ang tanan nga mga tao. Kag kada adlaw gindogang kananda ang Ginoo ang mga tao nga anang ginalowas.