Anang ambal ang Dios: Magandang balita Biblia

Mga Binoatan