2
Anang Pagpaubus ni Cristo
Kabay tungud nga kamo kay Cristo ron nagabaskug indong buut. Malipayun kamo tungud nga naulaman nindo nga ginaigogma kamo ni Cristo. Kag kabay may mayad kamo nga rilasyon sa Ispirito Santo, kag malolo kamo ron kag maloloyon sa isara kag isara. Gani dadi may pangabay ako kanindo: para malobos gid akun kalipay magirigogmaan kamo kag magorogyon. Kabay pa nga magparario indong mga isip kag katoyoan. Indi kamo magimo bisan ano tungud sa inakug nga andum okon agud magpataas-taas indong kaogalingun sa indong kapario. Indong imoon tana, magpaubus kamo kag isipun nindo nga mas mayad indong kapario kaysa kanindo. Bukun lang indong kaarayadan indong isipun kondi dumdumun nindo ra anang kaarayadan ang iba. Dia indong dapat imoon nga maman ra anang ginimo ni Cristo Jesus.
Bisan pario tana sa Dios, ara tana nagpangagaw anang pagkatupung sa Dios.
Kondi ginoba na anang pagka-Dios kag nagpakatao digi sa kalibotan, kag naging pario sa sorogoon.
Ang naging tao tana run, nagpaubus tana anang kaogalingun kag naging matinomanun miski sa kamatayun sa kros.
Maman dan nga ginpataas tana ang Dios kag gintawan titolo nga labaw sa tanan,
10 Agud nga ang tanan nga sa langit kag digi sa kalibotan pati ang sa idalum ang logta maglood kag magsimba kanana,
11 Kag ang tanan magkilala nga si Jesu-Cristo maman ang Ginoo. Kag dia magataw kadayawan sa Dios nga Amay.
Maglanyag Kita nga Midyo mga Bitoon
12 Mga inigogma ko nga mga kabogto, ang dian ako pa kanindo pirmi kamo ra nga lagi nagatoman kanakun. Kapin pa dadi nga ara ako ron dian kanindo mas kinanglan run gid nga tomanun nindo akun ginakoon. Magpadayon kamo sa pagpangabudlay para sa indong kalowasan nga may pagtaod kag kaadluk sa Dios. 13 Ay ang Dios mismo maman ang nagataw kanatun ang andum kag abilidad nga magimo anang kabubutun.
14 Miski ano indong ginaimo, imoa nindo nga ara riklamo okon baraisan, 15 agud maging waran kamo nga mga bata ang Dios nga limpyo kag ara kasawayan sa indong pagkaboi bisan digi kamo pa sa kalibotan nga dia nga ang mga tao malain kag makasasala. Dapat indong kaalimbawa pario sa mga solo nga nagalanyag kananda, 16 ay ginasogid nindo kananda anang ambal ang Dios nga nagataw kaboi nga ara kataposan. Gani sa pagbalik ni Cristo malilipay ako tungud nga may polos ra gid akun pagpangabudlay dian kanindo.
17 Indong pagtoo pario sa alad nga ginataw sa Dios. Kag kon kinanglan gid nga akun dogo iola ko para sa indong alad nga dan malilipay ako. Kag bukun lang ako ang malipay kondi pati kamo. 18 Gani magkalipay kamo ra. Magkalipay kita tungud sa akun pribilio nga dia.
Si Timoteo kag si Epafrodito
19 May pagsarig ako kay Ginoong Jesus nga madali ko ron da nga mapaayan dian kanindo si Timoteo, agud malilipay ako ra kon mabaritaan na ako parti sa indong kaimtangan. 20 Tana lang gid akun naulaman nga nagadumdum matood pario kanakun para sa indong kaarayadan. 21 Ang iba tana andang kaogalingun lang gid nga kaarayadan andang ginadumdum kag bukun ang kay Jesu-Cristo. 22 Piro naulaman nindo mismo kon paiwan ginpakita ni Timoteo nga mayad anang ogali. Tana midyo sa akun bata gid sa anang pagbolig kanakun sa pagpangwalian ang Mayad nga Barita. 23 Nagaplano ako nga ipadara tana nga lagi dian kanindo kon maulaman ko ron anang risolta akun kaso. 24 Kag nagasarig ako sa Ginoo nga madali ako ron da makaayan dian kanindo.
25 Naisipan ko nga kinanglan paoliun ko dian atun kabogto nga si Epafrodito nga indong ginsogo digi agud magbolig kanakun. Tana naging kaiban ko sa pagpangabudlay kag pagdipindi sa kamatoodan sa mga nagakontra. 26 Paoliun ko tana tungud nga ginapongaw tana run kanindo kag indi tana run mapabutang digi tungud nga nabaritaan nindo gali nga tana nagmasakit. 27 Nagmasakit tana matood kag maistan lang gani napatay. Piro ginkaloyan tana ang Dios, kag bukun lang tana kondi pati ako ra, ay ginlibri na ako sa mabaul nga kasubu. 28 Gani gosto ko ron da gid nga paoliun tana dian, agud malipay kamo ra kon makita nindo tana, kag pati ako indi run da magsari palibug. 29 Kag bilang kabogto sa Ginoo batona nindo tana nga malipayun. Ang mga tao nga pario kanana dapat padungugan. 30 Ay maistan tana lang napatay tungud sa anang pagsirbi kay Cristo. Napabutang anang kaboi sa piligro agud maboligan na ako bilang sali kanindo.