Anang Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Filipos
1
Ako nga si Pablo kag akun kaiban nga si Timoteo nga mga sorogoon ni Cristo Jesus nagapangomosta kanindo nga mga tomoloo dian sa Pilipos, pati run da sa mga nagadomara kanindo kag sa andang mga kabolig.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Dios nga atun Tatay kag ni Ginoong Jesu-Cristo nga mayad ra indong kaimtangan.
Ang Pangamoyo ni Pablo sa anang mga Ginasolatan
Kada madumduman ko kamo nagapasalamat ako sa Dios. Kag kada magpangamoyo ako para kanindo nalilipay ako, tungud nga kaiban ko kamo sa pagpalapnag ang Mayad nga Barita parti kay Cristo alin pa ang ona asta dadi. Mayad anang ginompisaan ang Dios nga imoon sa indong mga kaboi kag nasisigoro ko nga dan magapadayon asta sa adlaw nga si Cristo Jesus magbalik. Dapat lang gid nga toladia akun pagdumdum kanindo tanan tungud nga palangga ko kamo. Ay naging kabolig ko kamo sa obra nga gintaw ang Dios kanakun, bisan pa dadi nga napriso ako nga nagapamatood kag nagadipindi ang Mayad nga Barita sa mga nagakontra. Naulaman ang Dios nga mabaul akun kaidlaw kanindo; ay ginaigogma ko kamo pario sa anang pagigogma ni Cristo Jesus kanindo.
Ginapangamoyo ko nga magdogang pa gid indong pagirigogmaan sa isara kag isara, nga may osto nga kaaram kag mga pagangup, 10 agud makapili kamo kon ano gid ang pinakamayad kag agud maging limpyo indong kaboi kag ara kasawayan kon magabot ron si Cristo. 11 Kabay pa nga sa bolig ni Jesu-Cristo maging matarung ang tanan nga indong ginaimo agud madayaw gid ang Dios.
Si Cristo mismo ang Importanti
12 Mga kabogto ko kay Cristo, gosto ko nga maulaman nindo nga ang mga nagkaratabo kanakun nakabolig nga mayad sa pagpalapnag ang Mayad nga Barita. 13 Ay naulaman run ang tanan nga goardya digi sa palasyo pati ang iba pa nga mga tao nga ako ginpriso tungud nga ako anang somolonod ni Cristo. 14 Kag tungud ra sa akun pagkapriso nga dia, nagrigun pa gid anang pagtoo sa Ginoo ang kadoroan sa atun mga kabogto. Gani nagisug sanda pa gid sa pagwali ang Mayad nga Barita. 15 Matood nga ang iba nagawali parti kay Cristo tungud nga naakig sanda kanakun kag gosto nanda nga malabawan ako, piro ang iba tana mayad andang katoyoan. 16 Nagawali sanda tungud nga ginaigogma nanda ako kag gosto nanda nga magbolig kanakun, ay naulaman nanda nga ginbutang ako digi agud dipindian ang Mayad nga Barita. 17 Ang mga naakig kanakun bukun sinsiro sa andang pagwali parti kay Cristo, ay andang katoyoan sa pagwali para lang gid sa andang kaogalingun. Andang pagsarig, mintras digi ako sa prisoan madugangan nanda pa gid akun pagantos tungud sa andang ginaimo nga dan.
18 Piro ara tana dan kaso kanakun. Nalilipay ako pa gani abir kon ano andang katoyoan sa pagtodlo, tama man okon bukun, basta ginawali si Cristo. Kag malilipay ako pa, 19 ay naulaman ko nga paagi sa indong mga pangamoyo kag sa bolig anang Ispirito ni Jesu-Cristo malilibri ako digi. 20 Mabaul gid akun andum kag paglaum nga indi ako gid mauyan, kondi pario ang dati maging matutum ako ra dadi, agud nga paagi sa akun kaboi, okon sa akun kamatayun, madayaw si Cristo. 21-23 Para kanakun, akun kaboi para kay Cristo. Kag kon ako man mapatay may pakinabang pa ra gid, ay makakaiban ko tana run. Indi ko maulaman kon diin digi sa darwa akun piliun, tungud nga gosto ko ron magona kanindo sa isarang kinaboi kag maging kaiban run ni Cristo, ay maman dia ang pinakamayad para kanakun. Piro kon sa akun pagpabilin digi may maimo ako pa, mayad ra dato. 24 Kag importanti para kanindo kon mapabilin ako digi. 25 Tungud nga naulaman ko dan, nasisigoro ko nga indi ako pa mapatay agud maboligan ko kamo nga tanan para magdogang pa gid indong pagtoo kag kalipay. 26 Kag kon makabalik ako ron dian kanindo labi run gid nga may rason kamo sa pagdayaw kay Cristo Jesus tungud kanakun.
27 Piro makabisita ako man dian kanindo okon indi, ang importanti gid tana nga indong kaboi ginabasi nindo sa Mayad nga Barita ni Cristo, agud mabaritaan ko nga marigun kamo nga nagaorogyon gid sa indong pagimorat para sa osto nga pagtoo nga sono sa Mayad nga Barita. 28 Indi kamo gid magkaadluk sa mga nagakontra kanindo. Ay kon kamo ara naadluki tanda dia ang Dios kananda nga sanda ang sirilotan kag kamo tana malolowas. 29 Ay ang gintaw nga pribilio kanindo bukun lang nga kamo magtoo kay Cristo kondi magantos ra para kanana. 30 Dadi magkaraiban kita run nga nagaantos tungud sa Mayad nga Barita. Maman dia ang mga pagantos nga indong nakita nga akun naagian ang ona, kag asta dadi nababaritaan nindo nga nagaantos ako pa ra gid.