6
Ang Mga Bata kag ang mga Ginikanan
Kamo nga mga bata, tomanun nindo indong mga ginikanan, ay dia dapat gid man nga imoon bilang matood nga Kristiano. Kabay makon ang Dios, “Taoda imong tatay kag nanay.” Maman dia ang ona nga sogo nga may dogang pa nga pangako, ay makon na, “Agud maging mayad imong paraaboton kag magalawig imong kaboi digi sa kalibotan.”
Kamo nga mga ginikanan, indi nindo pagpaugutun indong mga bata paagi sa sobra nga pagdisiplina. Indong imoon tana, sagodon nindo sanda sa anang pagdisiplina kag panodlo ang Ginoo.
Ang mga Oripun kag ang mga Agalun
Kamo nga mga oripun, tomana nindo indong mga agalun nga digi sa logta nga may pagtaod kag pagkaadluk kananda. Magobra kamo ang tuduk sa tagiposoon kag sirbian nindo sanda nga midyo si Cristo indong ginasirbian. Gani magobra kamo ang tuduk sa indong tagiposoon bilang mga oripun ni Cristo nga nagaimo anang kabubutun ang Dios kag bukun nga pakita-kita lang agud malipay sanda. Imoa nindo indong obligasyon sa mayad nga kabubutun bilang mga oripun. Bilanga nindo nga ang Ginoo maman indong ginasirbian kag bukun ang mga tao. Dumdumun nindo nga ang Ginoo maman ang magabalus sa kada isara sono sa anang ginaimo nga mayad, oripun tana man okon bukun.
Kag kamo nga mga agalun, magpasonaid kamo ra sa indong mga oripun. Indi nindo sanda pagpaugun ay dumdumun nindo nga kamo kag indong mga oripun may sangka agalun lang sa langit kag ara tana may ginapasolabi bisan sino.
Mga Panagang kontra kay Satanas
10 Bago ako magtapos ginabilin ko gid kanindo nga magpakabaskug kamo sa Ginoo paagi sa anang gaum. 11 Gamita nindo ang tanan nga armas nga gintaw ang Dios agud makabatok kamo sa anang mga malain nga paito ni Satanas. 12 Tungud nga atun kontra bukun mga tao, kondi ang mga ispirito nga nagapangona nga may gaum kag nagaari sa kaduluman digi sa kalibotan, kag ang mga malain nga mga ispirito nga dian sa ibabaw. 13 Gani gamita nindo ang mga armas nga gintaw ang Dios, agud kon magabot ang oras nga solongon kamo ang kaaway indi kamo mapirdi; kag pagkatapos marigun kamo pa ra gid. 14 Magpriparar kamo pirmi. Isoot nindo bilang indong pinakaakus ang kamatoodan, kag gamitun nindo ang katarungan bilang pinakapanagang sa indong dugan. 15 Magpriparar kamo pirmi sa pagsogid ang Mayad nga Barita nga parti sa kalinung nga ginataw ang Dios. Maman dia indong pinakasapatos. 16 Loas dian, gamita nindo ra sa tanan nga oras indong pagtoo bilang indong pinakapanagang agud indi kamo pagdolotan anang mga pagtintar ni Satanas nga midyo sa nagadabadaba nga mga odiong. 17 Kag batona nindo ra nga pinakahilmit sa indong olo ang pagdumdum nga kamo ginpatawad run ang Dios sa indong mga sala. Batona nindo ra anang ambal ang Dios nga pinakaispada nga gintaw ang Ispirito agud ibatok sa kaaway. 18 Kag magpangamoyo kamo pirmi nga tabangan kamo gid ang Dios. Sa tanan nga oras magpangamoyo kamo sa bolig ang Ispirito Santo. Indi kamo gid magpabaya-baya, kondi magpadayon kamo gid pangamoyo kag indi nindo paglipatan nga sambitun ang tanan nga mga bata ang Dios. 19 Kag ako ipangamoyo nindo ra nga boligan ako ang Dios kon ano akun dapat iambal. Kag ipangamoyo nindo nga indi ako pagadlukan magambal parti sa Mayad nga Barita nga ang ona ara pagsogidan. 20 Ay ako anang ginpadara ang Dios agud iwali ko ang Mayad nga Barita nga dia. Kag tungud sa akun pagwali ako digi dadi sa prisoan. Gani kon maimo ipangamoyo nindo ako nga indi ako gid pagadlukan sa pagambal ay maman dia nga obra anang gintaw ang Dios kanakun.
Ang Kataposan
21 Si Tiquico ron lang ang magabarita kanindo parti sa akun kaimtangan kag ginaimo digi. Pinalangga tana nga kabogto kay Cristo kag masarigan nga sorogoon ang Ginoo. 22 Ginpadara ko tana dian agud masogidan na kamo parti sa amun kaimtangan digi kag agud mapabaskug na kamo.
23 Mga kabogto, kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Dios nga Tatay kag atun Ginoong Jesu-Cristo nga maging malinung indong kaimtangan dian, kag magdogang pa gid indong pagtoo kag pagirigogmaan sa isara kag isara. 24 Kabay pa nga kaloyan gid ang Dios ang tanan nga nagaigogma ang ara kataposan nga pagigogma sa atun Ginoong Jesu-Cristo.