Anang ambal ang Dios: Magandang balita Biblia

Efeso