2
Ang Ona Kamo Patay, Piro Dadi Boi Kamo Ron
Ang ona patay kamo sa panulung ang Dios tungud sa indong mga pagsoway kag mga sala. Ginsonod nindo ang malain nga pagginawi ang mga tao digi sa kalibotan. Mga ginsakupan kamo ni Satanas nga maman ang nagaari sa mga ispirito nga nagagaum digi sa ibabaw ang kalibotan. Kag tana ra ang ispirito nga nagagaum sa mga tao nga ara nagatoman sa Dios. Ang ona pario kita ra kananda; nagkaboi kita sono lang gid sa atun gosto. Anang naliagan atun isip kag atun lawas maman atun ginsonod. Kag sa atun kaimtangan nga dato anay, kabilang kita ra kananda tanan nga dapat silotan.
Piro maloloyon gid ang Dios, kag mabaul anang pagigogma kanatun. Bisan patay kita sa anang panulung tungud sa atun mga sala ginboi na kita kaiban ni Cristo. (Gani paagi lang sa anang kalooy ang Dios nalowas kita.) Kag tungud sa atun pagpakigtingub kay Cristo Jesus gintawan na kita ang bago nga kaboi agud magari kita kaiban kanana sa langitnun nga ginarian. Ginimo na dia agud maipakita na sa tanan sa paraaboton nga mga inadlaw anang indi matupungan nga kalooy kag kaayad kanatun nga anang gintaw paagi kay Cristo Jesus. 8-9 Ay tungud sa kalooy ang Dios nalowas kamo paagi sa indong pagtoo kay Jesu-Cristo. Dia nga kalowasan rigalo ang Dios kag ara pagbasian sa indong mga inimoan, gani ara gid may makapaadak. 10 Ginimo kita ang Dios, kag tungud sa atun pagtoo kay Cristo Jesus gintawan na kita bagong kaboi, agud makaimo kita ang mayad. Maman dia anang plano ang Dios alin pa ang ona nga ginpaimo kanatun.
Ang mga Judio kag ang mga Bukun Judio Nagkarasogot tungud kay Cristo
11 Dumdumun nindo indong kaimtangan ang ona. Kamo natao nga bukun mga Judio kag ginakoon ang mga Judio nga kamo ara rilasyon sa Dios tungud nga bukun kamo pario kananda nga tinori. (Piro ang pagtori nga dato sa lawas ra lang.) 12 Dumdumun nindo nga dato anay ara kamo pa kakilala kay Cristo. Ara kamo kagapil sa banwa nga Israel, kag ara kamo gid masakup sa mga kasogtanan ang Dios para sa anang mga tao nga ginbasi sa anang mga pangako. Nagkaboi kamo sa kalibotan nga dia nga ara paglaum kag ara Dios. 13 Piro dadi tungud nga kamo kay Cristo Jesus ron, kamo nga dato anay marayu sa Dios, dadi naging marapit run paagi sa anang dogo ni Cristo. 14 Kag paagi sa anang pagkapatay, ginguba na ang pinakapadir nga nagaulang kag nagapaaway sa mga Judio kag sa mga bukun Judio. Gani tana maman ang nagpakasogot kanatun. Gindapun na ang mga Judio kag bukun Judio. 15 Ang padir nga anang ginguba ara iba kondi anang Kasogoan ang mga Judio nga poros lang mga sogo kag mga rigolasyon. Ginimo na dia agud dapunun na ang mga Judio kag bukun Judio kanana, kag agud matapos andang pagaraway sa isara kag isara. 16 Gani dadi bilang sangka lawas run lang ang mga Judio kag bukun Judio, ay paagi sa anang kamatayun ni Cristo sa kros gindora na atun pagdurumutan kag ginpapanombalik na kita sa Dios. 17 Nagabot digi si Cristo kag ginwali na ang Mayad nga Barita nga nagataw kalinung kanindo nga bukun Judio nga ang ona marayu sa Dios, kag kanamun ra nga mga Judio nga marapit sa Dios. 18 Paagi kay Cristo kita tanan, mga Judio kag bukun, sarang run makaparapit sa Amay paagi sa sangka Ispirito Santo.
19 Gani dadi, kamo nga mga bukun Judio, bukun kamo ron taga-ibang logar okon mga istrangiro, kondi mga kasimanwa run ang mga tomoloo kag mga mimbro anang pamilya ang Dios. 20 Kita nga mga tomoloo, atun kapario balay nga ang ginpatindugan bato. Kag si Cristo maman ang pinakabato nga pondasyon nga ginatindugan anang mga arigi ang balay. Ang mga apostol kag ang mga propita ang Dios maman ang mga pinakaarigi. Kamo ang iba nga mga pinakamatirialis ang balay. 21 Paagi kay Cristo ang tanan nga parti ang balay nagaarangut-angut agud maging balaan nga timplo para sa Ginoo. 22 Kag tungud nga kamo kay Cristo, kamo nakagapil run da sa ginaimo nga dia nga balay nga ginaolian ang Dios paagi sa anang Ispirito.