Anang Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Efeso
1
Ako si Pablo nga apostol ni Cristo Jesus sono sa kabubutun ang Dios. Nagapangomosta ako kanindo nga mga tomoloo dian sa Efeso, kamo nga mga matutum sa indong pagsonod kay Cristo Jesus.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Dios nga atun Tatay kag ni Ginoong Jesu-Cristo nga mayad ra indong kaimtangan.
Mga Bindisyon nga Ispiritoanun
Magpasalamat kita sa Dios kag Tatay atun Ginoong Jesu-Cristo! Tungud nga kita kay Cristo, gintawan na kita ang tanan nga mayad para sa atun ispiritoanun nga kaboi. Dia nga mga bindisyon alin sa langit. Bisan ang ara pa maimo ang kalibotan, ginpili kita run nga lagi ang Dios nga maging ana tungud nga kita kay Cristo, agud nga kita maging balaan kag ara kasawayan sa anang panulung. Tungud sa anang pagigogma ang Dios kanatun, ginplano na run nga lagi nga kita maging anang mga bata paagi kay Jesu-Cristo. Maman dia anang gosto kag anang kabubutun. Dayawon ta ang Dios tungud sa anang makatiringala nga kalooy nga anang gintaw kanatun paagi sa anang pinalangga nga Bata!
7-8 Ay paagi sa anang dogo ni Cristo gintobos kita, nga ang gosto nga ambalun, ginpatawad atun mga sala. Mabaul kag doro gid anang kalooy ang Dios kanatun. Gintawan na kita kaaram kag pagintindi agud maintindian ta anang sikrito nga plano nga anang imoon paagi kay Cristo 10 kon magabot ron ang oras nga anang gintaning. Sono sa anang plano gosto na nga tibyogon ang tanan nga sa langit kag sa logta kag ipasakup sa anang pagdomara ni Cristo.
11 Ang tanan nga mga butang ginaimo ang Dios sono sa anang plano kag sa anang gosto. Kag sono sa anang plano nga lagi ang ona, ginpili na kami nga maging ana sa amun pagpakigtingub kay Cristo, 12 agud nga kami nga naona nga naglaum kay Cristo magdayaw kanana. 13 Kag pati kamo naging kay Cristo ron da pagkabati nindo ang kamatoodan, ang Mayad nga Barita nga si Cristo maman ang makalibri kanindo sa silot nga ara kataposan. Pagtoo nindo kanana, gintaw ang Dios ang Ispirito Santo nga anang ginpangako bilang tanda nga kamo kanana run. 14 Ang Ispirito Santo nga dia maman ang karigunan nga mababaton ta anang pangako ang Dios para kanatun bilang anang mga bata, nga maangkun ta gid ang komplito nga kalowasan. Kag sa toladia dayawon tana.
Anang Pangamoyo ni Pablo
15 Gani pagkabati ko parti sa indong pagtoo kay Ginoong Jesus kag sa indong gogma sa tanan nga mga bata ang Dios, 16 doro gid akun pagpasalamat sa Dios tungud kanindo. Kag ginapangamoyo ko kamo pirmi. 17 Ginapangayo ko sa Dios atun Ginoong Jesu-Cristo, ang Tatay nga makagagaum, nga anang Ispirito ang magtaw kanindo kaaram kag pasanagan kamo ang kamatoodan parti sa Dios agud makilala nindo tana gid nga mayad. 18 Kabay pa nga pasanagun na indong isip agud maulaman nindo kon ano gid atun ginalauman tungud sa anang pagtawag kanatun nga maging anang mga bata, kag agud maulaman nindo ra kon pira karaku kag kon pira kasadya ang sorobliun nga anang ginpangako sa anang mga bata. 19 Ginapangamoyo ko ra nga maulaman nindo anang gaum ang Dios nga indi matupungan kag digi kanatun nga nagatoo kanana. Dia nga gaum 20 maman ra anang gingamit sa pagbanaw kag pagpapongko kay Cristo sa anang too doto sa langit. 21 Gani sa idalum anang gaum ni Cristo ang tanan nga nagapangona kag nagadomara, kag ang mga may awtoridad, kag miski sino pa nga may podir. Ang titolo nga gintaw kay Cristo indi run gid matupungan dadi okon bisan sa paraaboton pa. 22 Ang tanan nga mga butang ginpaidalum ang Dios sa anang gaum ni Cristo, kag ginimo na tana nga manogdomara sa tanan nga mga butang agud maboligan na ang mga tomoloo 23 nga maman anang pinakalawas kag kabilogan. Kag si Cristo maman ra ang nagaimono sa tanan-tanan.