Polŋ nyɛgãaŋ sɛbɛdĩɛlãŋo maŋ hã
Tesaloniketaamba‑i
Nelmuoyamma
Polŋ hilaa hãalĩŋ-helma‑i tuɔ wuɔra u waŋ Diiloŋ-nelma‑i, u hii Tesalonike nelle‑i ku yaa nuɔ‑i. Uŋ hii waŋ-ma, nuɔmba namba hũu-ma. Ŋga *Yuifubaa-ba maŋ waa terieŋgu-na, banamba saa hũu-ma baa-yo, a ce u saa da huɔŋgu, wuɔ ta kã Bere (Pɔpuɔr. 17.1-10). Ku huoŋgu-na, u wuɔratieŋo‑i Timote wuɔ ji nyaanu-yuɔ ka da-yo dii Korɛ̃nti.
Uŋ birii u huoŋgu‑i aa kumaŋ ce Tesalonike‑i-na, Timote wuɔ suur ku yaaŋga-na a tũnu-yuɔ. Kuɔ gbuu silaa dɔlnu-yuɔ. Wuɔ nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i a saaŋ-yo hã Tesaloniketaamba‑i.
U duɔŋ baa Diilojaale; wuɔ u nuɔ wuɔ ba nyaarãa Yesu maama-na aa ba maama tiraa ta ma dɔlnu ma-naa (sap. 1). Ku huoŋgu-na, u dii u nuŋgu‑i uŋ ciɛ maacemma‑i dumaa ba hɔlma-na Tesalonike‑i-na (sap. 2–3). U diyaa sirɛiŋa bɛi wuɔ ba ta ba ce kumaŋ dɔlaanuŋ Diiloŋo‑i. Kumaŋ saa bi kaalaa ba wulaa kuomba siremmaŋ-kũŋgu-na, baa *Kirsa jommaŋ-kũŋgu-na, u kaalaaya-kuɔ baa-ba wuɔ Itieŋo ka jo, aa bamaŋ hũyãa u maama‑i ba ka waa baa-yo (sap. 4–5).
1
Jaaluŋgu
Muɔ Pol, muɔ baa Silvɛ̃* Silvɛ̃ yerre nande yaa wuɔ Silasi. a naara Timote, miɛmɛi nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo‑i a diɛ hã Diiloŋ-dũŋ-baaŋ namaa namaŋ cuu Itieŋo‑i Yesu-Kirsa huoŋ-nu dii Tesalonike‑i-na. Diiloŋo kãyã-nɛi aa fɛ̃ na hɔmmu‑i.
Tesaloniketaambaŋ wuɔ Diiloŋ-hũmelle‑i dumaa
Yinni maŋ joŋ i jaal Diiloŋo‑i na maama-na hiere, aa diɛ tiɛ cãrã-yuɔ huɔŋgu huɔŋgu, na maama sa karaanu-yiɛ. Ninsie ninsie, naŋ haa na naŋga‑i Itieŋo‑i Yesu-Kirsa‑i-na dumaa, baa nelnyulmuŋ yeŋ kpelle dumaa na hɔmmu-na, a naara naŋ gbu na niya u jomma‑i dumaa, diɛ tiɛ jaal i To‑i Diiloŋo‑i, mafamma siɛ gbãa karaanu-yiɛ. Tobiŋ namaa, i suyaa wuɔ Diiloŋo dɔlaa-na aa fiɛl-na ce-na u baaŋ namaa. Iŋ waaŋ *Neldɔdɔlma maŋ baa-na, ma saa waa nelgbãŋgbãlãmma yoŋ, *Diiloŋ-Yalle himma waa-mɛi aa ninsoŋ-kerre yaa‑i. I suyaa i fɛrɛŋ belma na hɔlma-na diɛ kãyã namɛi na da na fa. Na ciɛ ŋaa miɛ baa Itieŋo‑i iŋ ciɛ dumaa: a hũu Diiloŋ-nelma‑i ba ta ba gbu ba mulĩɛŋ-na ma maama-na. Ŋga, baŋ fiɛ ba mulĩɛŋ-na, Diiloŋ-Yalle fĩɛ na hɔmmu‑i. Naŋ ciɛ mafamma‑i, bamaŋ hũyãa Diiloŋ-nelma‑i Maseduɔni‑i-na, baa Akayi‑i-na hiere, na pigãaŋ-ba hũmefafalle yaa‑i. Itieŋo maama hilaa na terieŋgu-na a bure ka hi Maseduɔni‑i baa Akayi‑i hiere; aa ba'i sĩ yoŋ, naŋ haa na naŋga‑i Diiloŋo-na dumaa, nuɔmba nuɔ-ma terni-na hiere ka saa. A ce ii si dii diɛ mulĩɛŋ i fɛrɛ waŋ manamma mɛi. Iŋ kãa na terieŋgu-na aa na ka bel-e fafamma dumaa, ba waŋ-ma terni-na hiere, aa tiraa ta ba waŋ wuɔ na naana na cufĩɛŋa‑i aa cu ninsoŋ-Diiloŋo huoŋ-nu ta na cãa-yo. U yaa Cicɛ̃lmantieŋo‑i. 10 Dɛ‑i-na, na cie u Biɛŋo‑i Yesu jomma yaa‑i a hel dɔrɔ‑i-na. U pĩɛŋ u yaa‑i sire-yuɔ kuomba hɔlma-na. U yaa ka kor Diiloŋo‑i hã-ye.

*1:1 Silvɛ̃ yerre nande yaa wuɔ Silasi.