2
Polŋ ciɛ maacemma maŋ Tesalonike‑i-na
Tobiŋ namaa, namaa fɛrɛ‑i na suyaa wuɔ i saa kã na nelle-na gbãŋgbãŋ. Baŋ tuoraaya-yiɛ dumaa aa ce-ye kpãncɔ̃lgũɔ‑i Filipu‑i-na aa i suɔ diɛ kã na terieŋgu-na, na saa yaŋ-ku suɔma. Aa iŋ kãa, i bigãarãamba fiɛ ka cira ba siɛ yaŋ-ye, Diiloŋo hãa-ye holle i gbãŋ waŋ *Neldɔdɔlma‑i baa-na. Iŋ waŋ mamaŋ baa-na, ninsoŋ-kerre yaa‑i, i sa jɔguɔŋ-na baa kuubabalaaŋgu, i sa bi taara i tãal moloŋo. Diiloŋo niɛ da i hɔmmu faa, ku'i ciɛ u hã-ye baa Neldɔdɔlma‑i wuɔ i waŋ-ma baa nuɔmba‑i. Uŋ ciɛra i waŋ mamaŋ, i waŋ ma yaa‑i. Ku saa ce ŋaa i piiye nuɔmba da ba dɔl-e, ŋga i piiye Diiloŋo'i duɔ dɔl-e. U yaa suyaaŋ i hɔmmu‑i hiere. Na suyaa kerre wuɔ i saa tiɛ piiye dawɔruɔ, i saa bi tiɛ piiye na da na hã-ye bĩŋkũŋgu; Diiloŋo yaa i siɛra. I saa taara yerre na terieŋgu-na, ka feŋ ji bĩ terni nanni-na. A ne da iŋ yeŋ Yesu-Kirsa *pɔpuɔrbieŋ miɛ, ii naa gbãa haa i fɔ̃ŋgũɔ‑i nɛi. Ŋga mafamma saa ce; i yaaŋ aa bel-na da hĩɛhĩɛ ŋaa baŋ bel bisãlãaŋo dumaa. Na maama dɔlnu-yiɛ ma cor, a ce iŋ ŋa naa kã diɛ ka waŋ Neldɔdɔlma‑i baa-na, kuɔ kuliiŋgu na fiɛ jo, ii naa hũu-ma ku na maama-na. Coima saa fa, na maama dii kpelle i hɔmmu-na cor.
Tobiŋ namaa, iŋ ciɛ mulĩɛma maŋ na hɔlma-na, ma maama tĩyãanu-nɛi kɛ? I ciɛ maacemma‑i bãaŋgu‑i baa isuɔŋgu‑i a taara i nuŋ-juuru‑i i fɛrɛ. I waa mafamma-na aa bi tiɛ waŋ Neldɔdɔlma‑i baa-na. 10 Iŋ ciɛ kumaŋ na daa-ku, Diilo fuɔ fɛrɛ bi daa-ku. I ciluɔ naa fa aa vii baa-na na hɔlma-na. I saa cãl moloŋo. 11 Na suyaa kerre wuɔ ii naa bel Diiloŋ-dũŋ-baaŋ namaaŋo‑i hiere ŋaa i bisãlŋ namaa 12 a dii nelma‑i na tũnni-na, aa dii sirɛiŋa nɛi, aa waŋ-ma kuola-mɛi baa-na wuɔ na ta na ce Diiloŋo huɔŋga. U yaa bĩɛŋ-naŋ wuɔ na ka ce na bãaŋgu‑i baa-yo u nelle-na.
13 Iŋ waaŋ Diiloŋ-nelma‑i baa-na, na suɔ-ma wuɔ Diiloŋ-nelma, kɛrɛ nɛliɛŋ-nelma sĩ, aa hũu-ma; i bi jaal Diiloŋo‑i yinni maŋ joŋ mafamma-na. Ninsie ninsie, Diiloŋ-nelma. Ma kãyã ma hũutaaŋ namaaŋo‑i na hɔmmu-na.
14 Tobiŋ namaa, Diiloŋ-dũŋ-baamba maŋ dii *Yude‑i-na, *Yuifubaa-baŋ haa yaahuolo maŋ bɛi, namaa nelleŋ-baamba bi haa yaahuolo faŋo temma yaa nɛi. Mamaŋ daa bafamba‑i, ma'i bi daa namaaŋo‑i. 15 Yuifuduɔŋ daaba'i kuɔ Itieŋo‑i Yesu‑i baa *Diilopɔpuɔrbiemba‑i, aa tiraa haa yaahuolo‑i miɛŋo-na. Ba bigãaŋ nuɔmba‑i hiere; ba maacemma sa dɔlnu Diiloŋo‑i. 16 Ba sa taara i piiye pigãaŋ *niɛraamba suɔ baŋ ka kor dumaa. A ce dumaaŋo-na, ba migãaŋ ba naara kunaŋgu ba ãmbabalma-na. Ma saa ji fa Diiloŋo juɔ yagar gãŋ baa-ba.
Tesaloniketaamba kũɔma bilaa Pol
17 Tobiŋ namaa, iŋ fiɛ ta hel na hɔlma-na, i hɔmmu dii kusuɔŋ-nu'i. Iŋ taa, ku saa da yinni na kũɔma fũnuŋ bel-e, a ce i gbuu vaa i fɛrɛ diɛ gbãŋ bir kã ka ne-na. 18 Iŋ duɔŋ tiɛ waŋ-ma wuɔ i ka kã ka ne-na, ku yuu niele. Muɔ Pol, muɔ fuɔ mɛi suyaa mi maama‑i. Ŋga hɔnni maŋ joŋ *Sitãni tuɔ boruona i hũmelle‑i. 19 Haba‑i ciɛŋ i tiɛ hĩŋ Diiloŋ-papãmuŋgu taaluŋgu‑i? Haba‑i fĩɛŋ i hɔmmu? Namɛi sĩ wɛi? Itieŋo‑i Yesu duɔ ji jo, namɛi ka ce i ce bɔi. 20 Coima saa fa, namɛi ka ce i ce bɔi, namɛi ka fɛ̃ i hɔmmu‑i.