Nsãaŋ
nyɛgãaŋ sɛbɛsiɛliŋo maŋ
Nelmuoyamma
Nsãa nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo‑i hã Diiloŋ-dũŋ-baamba yaatieŋo naŋo‑i baa-yo; ba taa ba bĩ-yo Gawusi. Gawusi taa u kãyã Diiloŋ-dũŋ-baamba‑i ku'i ciɛ Nsãa nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i duɔ jaal-o aa duɔ gbuya-yuɔ wuɔ u bel u fɛrɛ Diyotirɛfu‑i-na kɛrɛ yaatesĩnni dɔlnu-yuɔ a ne da u maacemma saa fa.
Nsãa gbɛlaaŋ Gawusi‑i bɔi wuɔ u vii baa Diiloŋo‑i aa tiraa firnu u huɔŋga‑i baa Diiloŋ-dũŋ-baamba‑i. U bi kaalaa Diiloŋ-dũŋ-wuoŋo naŋo‑i, ba taa ba bĩ-yo Demetursi. Nuɔmba taa ba bĩ u yefafalle‑i terni-na hiere.
Nsãa pigãaŋ-ye u sɛbɛ daayo-na wuɔ i baa cu nelbabalaamba huoŋ-nu, i yaŋ aa i tiɛ ce ãnfafamma‑i bãaŋgu‑i baa isuɔŋgu‑i, ku yaa pigãaŋ Diiloŋ-dũŋ-wuoŋo sĩnni‑i.
1
Gawusi wuɔsaaŋgu‑i
Gawusi, yaatieŋo nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i duɔ hã nuɔnɛi. Kpɔr, coima saa fa, ŋ maama sa suɔ aa dɔlnu-miɛ. Mi cãrã Diiloŋo‑i da ŋ dii ŋ naŋga‑i mamaŋ nuɔ‑i ma fa ŋ wulaa, aa ŋ kũɔma waa ma fɛrɛŋ nuɔ ŋaa niŋ yeŋ ŋ fɛrɛŋ nuɔ dumaa Diiloŋ-hũmelle-na.
Tobimba namba juɔ a hel na terieŋgu-na a jo ji tũnu-miɛ wuɔ ŋ bilaa ninsoŋo‑i nammu hãi aa ŋ wuɔ u hũmelle‑i. Nel daama gbuu silaa fɛ̃ mi huɔŋga‑i cor. Da mi gbuu nu wuɔ mi bisãlmba wuɔ ninsoŋo hũmelle‑i diŋ saaya di wuɔ dumaa, ku yaa fĩɛŋ mi huɔŋga‑i ku yaŋ wɛima‑i hiere.
Kpɔr, niŋ kãyãŋ tobimba‑i dumaa, ku yaa pigãaŋ wuɔ ŋ wuɔ Diiloŋ-hũmelle‑i fafamma. Halle niŋ fiɛ'a ŋ sa suɔ bamaŋ, ŋ kãyã-bɛi. Tobimba namba juɔ bande‑i-na aa waŋ-ma baa Diiloŋ-dũŋ-baamba‑i wuɔ ŋ bilaa-ba fafamma. Ta ŋ kãyã-bɛi dumɛi ŋaa Diiloŋ uŋ taaraŋ-kuɔ dumaa, ba ta ba cor baa ba hũmelle‑i. Ba hilaa ba nilɛiŋa-na Itieŋo maacemma maama'i nuɔ‑i, ba sa hũu bĩŋkũŋgu bamaŋ si dii Yesu horre-na ba wulaa. Tobimba famba temma‑i, i saaya i dii i naŋga baa-ba a kãyã-bɛi ninsoŋo wamma-na.
Diyotirɛfu maama baa Demetursi
Mi nyɛgãaŋ sɛbɛyuŋgu naŋgu a hã-na Diiloŋ-dũŋgu-na. Ŋga yaatesĩnniŋ dɔlnuŋ Diyotirɛfu‑i, diɛ waŋ mamaŋ u sa ce-ma. 10 Da mi kã, uŋ ceŋ kumaŋ, mi ka waŋ-ku tũnu-nɛi: U wuɔra u bĩɛna i yirɛiŋa‑i. Aa u saa bãl mafamma-na, tobimba maŋ da ba kã da ba ka har-yuɔ, u yagar. Moloŋ duɔ hũu-ma ba da ba har-yuɔ wuɔ hĩi; aa donya kutieŋo‑i Diiloŋ-dũŋgu-na.
11 Kpɔr, baa dii ŋ gboluoŋgu‑i nelbabalaamba maacemma-na, yaŋ aa ŋ cu nelfafaamba. Umaŋ ciɛŋ ãnfafamma‑i, Diiloŋ-wuoŋo. Ŋga umaŋ ciɛŋ kuubabalaaŋgu‑i, u sa suɔ Diiloŋo‑i.
12 Kumaŋ ŋaa Demetursi kũŋgu‑i, nuɔmba‑i hiere ba bĩ u yefafalle. Uŋ wuɔ ninsoŋo hũmelle‑i dumaa, ku pigãaŋ wuɔ nelfɛfɛiŋo. Miɛ fɛrɛ‑i i bi bĩ u yefafalle. Aa ŋ suyaa wuɔ iŋ waŋ mamaŋ u kũŋgu-na, ninsoŋo yaa‑i.
13 Nelma bɔi dii mi da mi waŋ-ma baa-ni, ŋga mi sa taara mi nyɛgɛ̃ŋ-ma sɛbɛ nuɔ hã-ni. 14 Diiloŋ duɔ siɛ, ku siɛ vaaya, i ka da i-naa; diɛ da i-naa, i ka saa-ma.
15 Diilo kãyã-niɛ. Ŋ jɛ̃naamba pãa-ni jaaluŋgu. Jaal i jɛ̃naamba maŋ dii terieŋgu-na hiere ba da-ba-diei ŋ hã-mi.