2
Nau Brah Krist khât ta si tâm rkăng
Ơ oh nô ta nau nsing, nôk gâp hăn a khân ay may mbơh nkoch nau Kôranh Brah nơh, gâp mâu geh ôh mbơh ngơi dŭt blao, mâu lah mbơh nkoch nau khlay Kôranh Brah ăn ma khân ay may ma nau mân gĭt blao jru. Nôk gâp gŭ ndrel khân ay may nơh, gâp mbơh nkoch ma Brah Yêsu Krist, mbơh nkoch ma nau Păng khât ta si tâm rkăng dơm, gâp mâu ôh mbơh nkoch nau aƀă êng.* 2:2: 1Kô 1:17-18; Gal 6:14 Gâp hăn a khân ay may nơh mâu ôh geh n'hâm suan, gâp nsŏr săk jăn klach mâu blao jan jêh ndơ Kôranh Brah lĕ đă ma gâp.* 2:3: Gal 4:13-14 Bŏr mbung gâp mbơh ngơi, ndrel ma nau gâp ntŭm nti nây nơh mâu ôh di geh ma nau mân gĭt blao ueh, yơn ma geh say nau khlay tă bơh nau dơi Brah Huêng Ueh nơm ăn,* 2:4-5: 1Kô 4:20; 1Tê 1:5 gay ma nau nsing khân ay may lơi ôh tă bơh tăng nau mân gĭt blao bunuyh, yơn ma tă bơh say nau dơi Kôranh Brah nơm.
Nau mân gĭt blao Kôranh Brah nơm
Yơn ma bu moh i lĕ geh nau nsing nâp lĕ tâm di keh jêh, hên ntŭm nti ma nau mân gĭt blao đŏng, yơn ma mâu di ôh sŏ nau mân gĭt blao tă bơh bunuyh ta neh ntu dja i mra roh hêng, kŏ mâu di đŏng tă bơh kôranh mât uănh ta neh ntu dja i mra roh hêng đŏng.* 2:6-7: 1Kô 1:24-25; Mat 11:25; Rôm 16:25; Êph 1:4-5 Hên mbơh nkoch ma nau mân gĭt blao Kôranh Brah nơm i bơh ntơm nơh hôm ndŏp mpôn. Ê lor ma njêng neh ntu, Kôranh Brah lĕ ŭch jêh nau mân gĭt blao i nây ăn bân geh nau chrêk lơp. Phung kôranh mât uănh ta neh ntu dja mâu geh ôh du huê gĭt vât nau mân gĭt blao Kôranh Brah. Lah khân păng lĕ gĭt vât, khân păng mâu ôh nkhât Kôranh Yêsu i geh nau chrêk lơp i khân păng lĕ nkhât ta si tâm rkăng nơh.* 2:8: Yôh 7:47-49 Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih:
‘Mâu geh ôh trôm măt du huê bunuyh uănh say, mâu geh ôh tôr du huê bunuyh iăt tăng,
Mâu geh ôh nuih n'hâm du huê bunuyh mân tât,
Nau i Kôranh Brah lĕ ơm ndrăp ăn ma bu moh i rŏng ma Păng nơm’ 2:9: Êsa 64:4.* 2:9: Êsa 65:17
10 Kôranh Brah đă Brah Huêng Ueh ăn bân gĭt nau i nây nơh, yorlah Brah Huêng Ueh gĭt dâng lĕ rngôch nau, bol lah nau mân i jru ta Kôranh Brah, kŏ Păng gĭt đŏng.* 2:10-11: Kôl 1:26-27 11 Bunuyh mâu ôh gĭt nau mân bunuyh a êng, nuih n'hâm păng nơm dơm gĭt ma nau mân păng. Kôranh Brah tâm ban kơt nây đŏng, bu êng mâu ôh gĭt nau mân Păng, i Brah Huêng Ueh Păng nơm dơm gĭt ma nau mân Păng.
12 Bân i dja, Kôranh Brah mâu ôh ăn bân geh nuih n'hâm nau mân i tâm ban ma bunuyh i mâu nsing, bân lĕ sŏ dơn jêh Brah Huêng Ueh i tă bơh Kôranh Brah, gay ma gĭt vât dâng lĕ nau i Păng ăn ma bân dơm dam.* 2:12: Yôh 16:13 13 Bân mbơh nkoch nau i nây mâu di tă bơh nau mân gĭt blao bunuyh ntŭm nti, yơn ma tă bơh Brah Huêng Ueh ntŭm nti. Bân mbơh nkoch nau i tă bơh Brah Huêng Ueh ăn ma bunuyh i lĕ geh Brah Huêng Ueh gŭ. 14 Yơn ma bu moh i mâu geh Brah Huêng Ueh gŭ, păng i nây mâu ôh dơi sŏ dơn nau bơh Brah Huêng Ueh Kôranh Brah. Păng mân nau i nây jêng nau rluk mâl dơm, păng vât mâu dơi ôh. Bunuyh i geh Brah Huêng Ueh gŭ dơm, dơi gĭt vât nau i nây. 15 Bunuyh lĕ geh Brah Huêng Ueh gŭ, blao gĭt njing dâng lĕ nau mân. Jêh ri bunuyh i mâu ôh geh Brah Huêng Ueh gŭ, mâu ôh blao gĭt vât bunuyh i geh Brah Huêng Ueh gŭ.* 2:15: 1Kô 12:10; 14:29; 1Tê 5:21 16 Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih:
‘Ơm geh bunuyh gĭt vât nau mân Kôranh Brah nơm lah?
Ơm geh bunuyh dơi ntŭm nti ăn ma Păng lah?’ 2:16: Êsa 40:13
Yơn ma bân, bân lĕ geh jêh nau mân tâm ban ma nau mân Brah Krist nơm.* 2:16: Rôm 8:16; 11:34

*2:2 2:2: 1Kô 1:17-18; Gal 6:14

*2:3 2:3: Gal 4:13-14

*2:4 2:4-5: 1Kô 4:20; 1Tê 1:5

*2:6 2:6-7: 1Kô 1:24-25; Mat 11:25; Rôm 16:25; Êph 1:4-5

*2:8 2:8: Yôh 7:47-49

2:9 2:9: Êsa 64:4

*2:9 2:9: Êsa 65:17

*2:10 2:10-11: Kôl 1:26-27

*2:12 2:12: Yôh 16:13

*2:15 2:15: 1Kô 12:10; 14:29; 1Tê 5:21

2:16 2:16: Êsa 40:13

*2:16 2:16: Rôm 8:16; 11:34