3
Nau sơm kơl jan kar ndrel ăn ma Kôranh Brah
Ơ oh nô ta nau nsing, a lor nơh gâp mâu ôh dơi ngơi đah khân ay may tâm ban ma ngơi đah bunuyh i lĕ gĭt vât nau Brah Huêng Ueh. Gâp ngơi đah khân ay may nơh tâm ban ma ngơi đah bunuyh mâu nsing, mâu lah tâm ban ma ngơi đah bunuyh i mhe sât nsing i tâm ban ma oh bê.* 3:1-2: Hêb 5:11-14; 1Pê 2:2 Gâp tâm ban ma mpu khân ay may ma dak toh, gâp mâu ôh ăn khân ay may sa ndơ dăng, yorlah khân ay may ê hŏ dơi sa nơh. Bol lah tât aƀaơ dja khân ay may hôm e ê hŏ dơi sa đŏng, yorlah khân ay may hôm geh nuih n'hâm nau mân tâm ban ma bunuyh i mâu nsing kơt ơm. Ta phung khân ay may hôm geh nau tâm mâu nach, tâm rlăch. Nau i nây nhhơ khân ay may hôm geh nuih n'hâm nau mân tâm ban ma bunuyh i mâu nsing, hôm gŭ rêh tâm ban ma bunuyh i mâu nsing.* 3:3-5: 1Kô 1:10-11; 11:18; Yak 1:10-13; 3:14-18 Nôk du huê bunuyh lah: ‘Gâp dja i kon sau Pôl!’, jêh ri du huê bunuyh jât lah: ‘Gâp dja i kon sau Apôlôs!’, nau i nây tâm di ma nau gŭ rêh bunuyh i mâu nsing ngăn. Lah ndri Apôlôs păng bu moh? Gâp Pôl bu moh? Hên bar hê jêng bunuyh sơm kơl jan kar i leo khân ay may geh nau nsing nơh, hên jan kar tâng ndơ i Kôranh Brah đă ma hên jan dơm.
Gâp tâm ban ma bunuyh ma tăm, yorlah gâp leo khân ay may sât nsing, jêh ri Apôlôs jêng tâm ban ma bunuyh ma tŏ dak, yorlah păng nti khân ay may bơh kơi, i nau jêng tă bơh Kôranh Brah nơm ăn.* 3:6: 1Kô 16:12; Kar 19:1 Lah ndri bunuyh tăm, ndrel ma bunuyh tŏ dak mâu ôh geh nau khlay, Kôranh Brah nơm dơm i ăn jêng geh nau khlay. Bunuyh tăm, ndrel ma bunuyh tŏ dak geh nau ŭch tâm ban dơm, jêh ri khân păng mra sŏ dơn ndơ nkhôm tâng ndơ i khân păng nơm lĕ jan.* 3:8: Êph 4:11-12 Bar hê hên jêng bunuyh sơm kơl jan kar ndrel ma Kôranh Brah. Khân ay may jêng tâm ban ma mir Kôranh Brah, jêng tâm ban ma jay i Kôranh Brah nơm jan.* 3:9: Êph 2:20-22
10 Tă bơh nau ueh Kôranh Brah, Păng lĕ ăn jêh ma gâp jêng tâm ban ma du huê bunuyh i dŭt blao jan jay, jêh ri gâp tăm meh ăn ueh. Bunuyh êng jan kalơ ndơ gâp lĕ jan nây. Yơn ma bu moh i jan kar jan jay, ăn păng njrăng mơm ƀă nau păng jan.* 3:10: Kar 18:1-8 11 Ta jay Kôranh Brah dơn geh meh i nây dơm, meh i nây jêng Brah Yêsu Krist, mâu hôm geh ôh bunuyh blao tăm meh a êng jât.* 3:11: 1Kô 1:6; Kar 4:11-12 12 Lah bu moh sŏ mayh, prăk, pĭch, tơm si, ja, rhe ma jan kalơ meh i nây, 13 ta nar Kôranh Brah văch phat dôih tay, ndơ i du huê du huê bunuyh lĕ jan nây mra say n'hêl ro, yorlah ta nar nây văch tâm ban ma ŭnh, jêh ri ŭnh i nây mra rlong su ndơ i bunuyh lĕ jêh jan du huê du huê săk nơh.* 3:13: 1Kô 4:5 14 Lah bu moh i ndơ păng lĕ jan i nây hôm, păng i nây hôm geh ndơ nkhôm.* 3:14: 1Kô 3:8; 4:5; 15:58 15 Lah bu moh i ndơ păng jan ŭnh de sa lĕ phiao, păng i nây roh ndơ nkhôm đŏng, i săk păng nơm hôm klaih, mâu ôh geh nau jêr, yơn ma klaih tâm ban ma bunuyh hăn glăt rŏ ŭnh dơm.
16 Ah khân ay may mâu gĭt ƀah, săk khân ay may nơm jêng nhih jan brah ma Kôranh Brah! Ah khân ay may mâu gĭt ƀah, Brah Huêng Ueh Kôranh Brah nơm lĕ gŭ ta khân ay may!* 3:16: 1Kô 6:19; Rôm 8:9 17 Bu moh i ŭch lơh rai lơi phung nsing ma Kôranh Brah, păng i nây tâm ban ma bunuyh lơh rai lơi nhih jan brah ma Kôranh Brah nơm. Kôranh Brah mra lơh rai lơi bunuyh i nây đŏng, yorlah nhih jan brah ma Kôranh Brah nơm jêng kloh ueh jêng ndơ Kôranh Brah nơm. Jêh ri khân ay may nơm jêng nhih jan brah i kloh ueh i nây.
18 Lơi ôh mƀrôh êng săk khân ay may nơm. Lah bu moh i kơp êng săk păng nơm jêng bunuyh geh nau mân gĭt blao i phung mâu nsing kơp khlay, ăn păng i nây jan bunuyh i phung mâu nsing kơp rluk mâl ƀŏt, gay ma păng jêng bunuyh i geh nau mân gĭt blao ngăn i tă bơh Kôranh Brah,* 3:18-19: 1Kô 1:19-21 19 yorlah Kôranh Brah kơp nau mân gĭt blao phung bunuyh i mâu nsing jêng rluk mâl dơm. Nau i nây tâm di ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah: ‘Bunuyh i geh nau mân gĭt blao, Kôranh Brah dŏng nau mân gĭt blao bunuyh i nây, gay ma tê̆ dôih bunuyh i nây’ 3:19: Yôp 5:13. 20 Jêh ri lĕ geh nchih lah đŏng: ‘Kôranh Brah lĕ gĭt jêh nau mân phung i geh nau mân gĭt blao, Păng lĕ gĭt jêh nau mân i nây mâu ôh geh nau khlay’ 3:20: NMƠ 94:11. 21 Lah ndri lơi ôh ăn geh du huê bunuyh n'hi êng săk păng nơm yor ma i nơm nti păng nơm. Dâng lĕ ntil ndơ geh gay ma geh nau khlay ma khân ay may dadê:* 3:21: 1Kô 1:31 22 Bol lah gâp, bol lah Apôlôs, bol lah Pêtrôs* 3:22: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kêphas’. kađôi, neh ntu dja, nau rêh, nau khât kađôi, rnôk aƀaơ dja, mâu lah rnôk jât năp tay kađôi, jêng ndơ gay ma geh nau khlay ma khân ay may dadê.* 3:22: 1Kô 1:12 23 Jêh ri khân ay may nây jêng phung ƀon lan Brah Krist nơm, jêh ri Brah Krist iăt Kôranh Brah nơm.

*3:1 3:1-2: Hêb 5:11-14; 1Pê 2:2

*3:3 3:3-5: 1Kô 1:10-11; 11:18; Yak 1:10-13; 3:14-18

*3:6 3:6: 1Kô 16:12; Kar 19:1

*3:8 3:8: Êph 4:11-12

*3:9 3:9: Êph 2:20-22

*3:10 3:10: Kar 18:1-8

*3:11 3:11: 1Kô 1:6; Kar 4:11-12

*3:13 3:13: 1Kô 4:5

*3:14 3:14: 1Kô 3:8; 4:5; 15:58

*3:16 3:16: 1Kô 6:19; Rôm 8:9

*3:18 3:18-19: 1Kô 1:19-21

3:19 3:19: Yôp 5:13

3:20 3:20: NMƠ 94:11

*3:21 3:21: 1Kô 1:31

*3:22 3:22: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kêphas’.

*3:22 3:22: 1Kô 1:12